نوامبر 27, 2020

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در فرآيند خصوصي سازي سهيم کردن كاركنان يك شركت در سهام آن شركت از ابزار مهم سياسي با آثار مثبت اقتصادي به شمار مي آيد. اما در اين فرآيند بايستي ارزش گذاري سهام به گونه اي باشد كه انگيزه لازم براي خريد سهام توسط كارگران به وجودآيد و از طرف ديگر كاركنان عادي مدت زيادي سهام را نگهداري نمي كنند و يا سود جزئي آن را به فروش مي رسانند و دولت مي بايست انگيزه مثبتي را فراهم سازد، تا اين نوع سهام در دست كاركنان باقي بماند.

رقابت حاكم در آن وفق دهند. اين امر اين قبيل شركتها را براي ورود به مرحله خصوصي سازي آماده مي سازد. در مرحلة بعد نيز مي‌توان با در نظر گرفتن موارد زير در مورد انتخاب واحدها و خصوصي سازي اقدام كرد. ذكر موارد زير مهم می باشد.

1-در روند خصوصي سازي مي بايست از همان آغاز تابع هدفي مشخص باشد. بدين صورت كه بدانيم چه حجم از بازار در اختيار بخش خصوصي و چه حجم در اختيار بخش عمومي قرار دارد. اگر نقطه تعادلي براي سياستگذاران مشخص نباشد رسيدن به حجم مطلوب فعاليت 2 بخش دولتي و خصوصي در كنار هم امري تصادفي خواهد بود. تعيين درصدهاي فوق نيز در طول دوره خصوصي سازي مي تواند تعديل گردد و اين تركيب يك امر تعديل ناپذير نيست اما در نظر داشتن اين نكته نيز مفيد می باشد كه داشتن دور نمايي در سياستگذاري درست و صحيح بسيار مؤثر و راهگشا مي باشد.

نوشته ای دیگر :
منابع مقاله درموردکارشناسی ارشد، در نظام حقوقی

2-در روند خصوصي سازي با در نظر داشتن اين مورد كه شركتها در صنايع مختلف و كشورهاي گوناگون، با شرايط متفاوتي مواجه هستند مي بايست براي هر صنعت در هر كشور برنامه منطقي براي خصوصي سازي پياده كرد در غير اين صورت شكست پروسه خصوصي سازي حتمي خواهد بود.

3-شركت هايي كه جهت خصوصي سازي انتخاب مي شوند مي بايست از لحاظ ساختار مالي، انساني و قانوني با شرايط جديد بازسازي شوند و در غير اين صورت هرگونه خصوصي سازي