۰۷۹/۰

با توجه به سطح معناداری داده شده در جدول فوق که برابر ۰۷۹/۰ می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ۰.۰۵ (۰۵/۰p<) با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر تأیید می گردد و فرضیه ی پژوهش رد می شود و این بدان معناست که بین سبک آزاد گذار ومسؤلیت پذیری نوجوانان رابطه وجود ندارد.
۴-۵-۲- همبستگی اسپیرمن بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیر نوجوانان
جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی سبک استبدادی و مسؤلیت پذیری
متغیرها ضریب همبستگی سطح معناداری(sig)
سبک استبدادی ومسئولیت پذیری ۵۴۲/۰ ۰۳۰/۰

با توجه به سطح معناداری داده شده در جدول فوق که برابر ۰۳۰/۰ می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ۰۵/۰ (۰۵/۰p< ) با اطمینان ۹۵ درصد فرض صفر رد می گردد و فرضیه ی پژوهش تایید می شود و این بدان معناست که بین سبک استبدادی و مسؤلیت پذیری نوجوانان رابطه وجود دارد. فصل پنجم بحث ونتیجه گیری
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری


دیدگاهتان را بنویسید