پایان نامه ارشد درباره سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام

و نقدشوندگي داراييها 53
9-7-3-2 اثر قوانين حقوقي و سياسي بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام 53
10-7-3-2 تأثير دستمزد حسابرسي براختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام 54
11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتي بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام 55
4-2 پيشينه تحقيق 56
1-4-2 خارجي 56
2-4-2 داخلي 57
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 59
2-3 طرح تحقيق 60
3-3 روش اجراي تحقيق 60
4-3مدل مفهومي تحقيق 61
5-3 جامعه و نمونه مطالعاتي 61
6-3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 64
7-3 متغييرهاي مورد مطالعه در تحقيق و روش اندازه گيري متغيرها 64
1-7-3 روش اندازه گيري سياستهاي تقسيم سود ( متغييرمستقل ) : 64
2-7-3روشهاي اندازه گيري نقد شوندگي : ( متغيرهاي وابسته ) 64
8-3 روش تحليل داده ها 65
9-3 فرايند آزمون فرضيه ها 66
10-3 روش آزمون فرضيه ها 67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 69
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها 69
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 70
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 71
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود 72
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اول: 72
2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه دوم: 74
3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سوم: 76
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه چهارم: 78
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 82
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 83
1-2-5 نتايج فرضيه اول 83
2-2-5 نتايج فرضيه دوم 83
3-2-5 نتايج فرضيه سوم 84
3-2-5 نتايج فرضيه چهارم 84
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق 84
4-5 پيشنهادها 84
1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 85
2-4-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 85
پيوست ها
پيوست الف:نام شرکتها در سال 1384 87
پيوست ب:نام شرکتها در سال 1385 89
پيوست ج: نام شرکتها در سال 1386 91
پيوست د:نام شرکتها در سال 1387 93
پيوست ه :نام شرکتها در سال 1388 95
منابع و ماخذ
منابع فارسي 117
منابع لاتين 118
چکيده لاتين 119

جدول ( 1-1) خلاصه ي تحقيقات انجام شده در مورد اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان معياري براي نقد شوندگي سهام 11
جدول(1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري) 70
جدول(2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S براي متغيرهاي وابسته 71
جدول(3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها در 72
جدول(4-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها 73
جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها 73
جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست 74
جدول (7-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست 75
جدول (8-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست 75
جدول (9-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش 77
جدول (10-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش 77
جدول (11-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش 77
جدول (12-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود 79
جدول (13-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود 79
جدول (14-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود در 79
جدول( 15-4 )خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها 80

چكيده:
با توجه به اهميت نقد شوندگي سهام شرکتها در بازار سرمايه ، تحقيق حاضر در پي بررسي عوامل موثر بر نقد شوندگي است . در اين راستا تاثير سياست هاي تقسيم سود سهام بر نقد شوندگي سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در اين تحقيق از رگرسيون خطي چند گانه براي کليه اطلاعات استفاده شده است . کليه فرضيه ها بر روي 185 عضو نمونه انجام شده است .
نتايج تحقيق نشان مي دهد ، در سطح 95 درصد اطمينان بين سياست تقسيم سود و رتبه نقد شوندگي رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد . و بين سياست تقسيم سود و نقد شوندگي با روش نرخ گردش ، نسبت آميوست و نسبت آميهود رابطه معنا داري وجود ندارد .
واژه هاي کليدي : سياستهاي تقسيم سود ، رتبه نقد شوندگي ، نقد شوندگي به روش نرخ گردش ، نسبت آميوست ، نسبت آميهود

مقدمه:
تعريف و اندازه گيري نقدشوندگي آسان نيست ، اما به طور کلي نقدشوندگي، توانايي بازار براي جذب حجم عظيم معاملات بدون ايجاد نوسان بيش از اندازه در قيمت تعريف ميشود. علاوه بر اين، ويژگي اصلي بازارهاي نقد1 (داراي نقدشوندگي بالا (، اندك بودن فاصله ي بين قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش است. بدين معنا که معا
م
لات به روش مقرون به صرفه اي اجرا ميشوند.
نقدشوندگي در بازارهاي ثانويه در موفقيت عرضه هاي عمومي نقش تعيين کننده اي دارد و موجب کاهش هزينه و ريسک پذيره نويسان2 و بازارسازان ميشود. همچنين هزينه ي سرمايه گذاران از طريق کاهش دامنه ي نوسان و هزينه هاي معاملاتي، کاهش مييابد. بنابراين از ديدگاه کلان، وجود بازارهاي سرمايه نقد براي تخصيص کاراي سرمايه ضروري است. اين امر هزينه ي سرمايه ناشران را نيز کاهش ميدهد. از ديدگاه خرد، بازار سرمايه نقد امکان دسترسي به سرمايه گذاران مختلف با استراتژيهاي معاملاتي متنوع را نيز فراهم مي آورد.
اکثر سرمايه گذاران )با افق سرمايه گذاري کوتا ه مدت( سهام بسيارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجيح ميدهند. منظور از نقدشوندگي، صرفاً سهولت در خريد و فروش دارايي مورد نظر است. از مهمترين عوامل مربوط به نقدشوندگي بازار سهام مي توان به اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام اشاره کرد. نياز به درك و اندازه گيري عوامل تعيين كننده ي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش معامله گران در ارزيابي ساختار بازار رقابتي بسيار ضروري مي باشد.

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 مقدمه
موضوع سياست تقسيم سود براي مدت طولاني موضوع جالب و سوال برانگيز در مديريت مالي ميباشد که تاکنون جواب مشخصي براي آن ارائه نشده است تا جايي که فيشر بلاک از آن به عنوان معماي سود سهام ياد ميکند .تصميم تقسيم سود يکي از مهمترين تصميمات شرکت ميباشد بنابراين تعجب آور نيست که قبلا معادلات بسيار زيادي در اين محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمايه گذاران خصوصي براي کسب بازدهي سرمايه گذاري ميکنند. دريافت سود سهام يکي از راه هاي کسب بازدهي است. سياست تقسيم سود را ميتوان ايجاد تعادل بين سود انباشته شرکت از يک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جديد از طرف ديگر تعريف کرد. (خدادادي، 1388 ، 107)1.
از طرفي در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمايه گذاري وجود دارد. سرمايه گذاران، با عنايت به بازده و ريسك دارايي ها، سرمايه گذاري مي كنند. يكي از عوامل موثر بر ريسك دارايي ها قابليت نقدشوندگي آنها است. نقش عامل نقدشوندگي در ارزشگذاري دارايي ها نيز حائز اهميت است. زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراييهاي خود را به فروش رسانند، آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ (يحيي زاده فر، 1387 ، 102) 2.
دراين مطالعه به بررسي رابطه بين معيارهاي مختلف نقد شوندگي و عامل عدم نقد شوندگي با خط مشي هاي تقسيم سود سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده و در ادامه به فرضيه هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.

2-1 تاريخچه مطالعاتي
خلاصه زير به ترتيب شامل نام محقق ، موضوع تحقيق ، روش اجراي تحقيق و نتيچه تححقيق ميباشد :
1) گلستن و هريس3 ؛ برآورد اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش ؛ سهم از سهام NYSE انتخاب گرديد. اختلاف قيمت به اجزاي موقتي شامل هزينه هاي نگهداري موجودي، مخارج ثبت و يا منافع انحصاري و هزينه هاي انتخاب نادرست تجزيه ميگردد ؛ با چشم پوشي از مستقل بودن قيمت، هزينه انتخاب نادرست، 20 درصد از اختلاف قيمت را پوشش ميدهد با مستقل در نظر گرفتن قيمت، 35 درصد از اختلاف قيمت را پوشش ميدهد.
2) استل 4؛ استنتاج اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش: آزمونهاي تجربي وتئوريك ؛ نمونه اي از سهام NASDAQ به طور ماهانه (متغير از 765 تا 821 سهم) انتخاب گرديد. سه جزء اساسي براي اختلاف قيمت، مفروض گرديد: هزينه هاي فرايند سفارش، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي انتخاب نادرست ؛ برآوردهاي زير به دست آمد: هزينه هاي اطلاعات نادرست 43 %، هزينه اي نگهداري (ريسك موجودي) 10 % و هزينه هاي سفارش 47 % به دست آمد . در حاليكه قيمتهاي پيشنهادي به طور قابل توجهي در سهم ها متغير م يباشد به نظر مي رسد اجزاي اختلاف قيمت بخش تغييرناپذيري از اختلاف قيمت باشد.
3) جرج، كاول و نيمالندران5؛ برآورد اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش واجزاي آن: رويكردي جديد ؛ نمونه هايي از سهام AMEX/NYSE و NASDAQ با انداز ههاي نامشخص انتخاب گرديد. اختلاف قيمت به هزينه هاي فرايند سفارش و هزينه هاي انتخاب نادرست، تجزيه گرديد آنها فرض كردند كه به دليل خود همبستگي مثبت در بازده هاي مبتني بر قيمتهاي پيشنهادي خريد يا فروش، هزينه هاي نگهداري موجودي، وجود ندارد ؛ هزينه هاي انتخاب نادرست طبق برآوردها از 8درصد تا 13 درصد از اختلاف قيمت را تشكيل ميدادند. هزينه هاي فرايند سفارش، بخش بزرگي از اختلاف قيمت را به خود اختصاص ميدهد . شواهدي مبني بر وجود هزينه هاي موجودي يافت نشد.
4) بوروكس 6؛ اجزاي اختلاف قيمت پيشنهاد خريد و فروش قبل وبعدازآگهي هاي اطلاعاتي پيش بيني شده ؛ سهم از AMEX و NYSE انتخاب شدند. اختلاف قيمت قبل وبعداز اطلاعيه هاي سود و تقسيم سود مورد بررسي قرار گرفت. اختلاف قيمت به يك بخش ثابت هزينه هاي ان
جام معامله و هزينه هاي انتخاب نادرست كه شامل هزينه هاي نگهداري موجودي نيز ميشد تجزيه گرديد . اختلاف قيمتها به طور معني داري پيرامون اطلاعيه هاي سود بالاتر هستند. هزينه هاي انتخاب نادرست براي كل نمونه 48 % از اختلاف قيمت را شامل ميشود.
5) هوانگ و استل7 ؛ اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش: رويکردي جامع ؛ سهم از بين بزرگترين و پرداد و ستدترين سهم هاي NYSE انتخاب شد .اختلاف قيمت هزينه هاي انتخاب نادرست، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي فرايند سفارش را بر مبناي متدولوژيهاي مختلف شامل مي گردد.؛ هزينه هاي انتخاب نادرست وقتي با هزينه هاي نگهداري موجودي يكجا در نظر گرفته ميشود از 2 تا 22 % و يا به طور متوسط 11 % از اختلاف قيمت را شامل مي شود.هزينه هاي فرايند سفارش بخش بزرگي ازاختلاف قيمت را به خود اختصاص ميدهد . هنگاميكه هزينه هاي انتخاب نادرست و هزينه هاي نگهداري موجودي، جدا در نظر گرفته ميشود متوسط اولي، 10 % و متوسط دومي، 29 % خواهد بود.
6) بون8 ؛ افشائ ذخاير نفت وگاز و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش ؛ گروه مورد بررسي شامل 34 شرکت نفتي و گازي NASDAQ بود. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش براي يک سال قبل و بعد از افشاء ارزش ذخاير به منظور بررسي اثر ASR253 که توسط SEC در سال 1978 منتشر گرديد و شرکتهاي نفتي و گازي را ملزم به افشاي ارزش منصفانه ذخاير نفت و گازشان نمود، بررسي گرديد.؛ با کنترل اثرات حجم و تغييرات قيمت،اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در گروه مورد بررسي در طول سال بعد از افشاء، 43.06 % کاهش يافت که بيانگر بااهميت بودن هزينه هاي انتخاب نادرست ناشي از عدم تقار اطلاعات مي باشد.
7) بروكمن و چانك 9؛ اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش در محيطي باسفارش انجام معامله؛ شركت پذيرفته شده در بورس سهام هنگ كنگ. جائيكه نقدشوندگي از طريق سفارشات محدود عمومي كه با يك سيستم اتوماتيك برابري ميكند، نه اينكه از طريق كارشناسان يا معامل هگران فراهم گرددانتخاب گرديد. اختلاف قيمت شامل هزينه هاي انتخاب نادرست و هزينه هاي فرايند سفارش م يگردد .؛ ميانگين هزينه هاي انتخاب نادرست، كه منعكس كننده ريسك معامله براساس اطلاعات نهاني معمولاً براي سرمايه گذاران غيرمطل به دليل عدم وجود بازارگردآ نها مي باشد33 % و ميانگين هزينه هاي فرايند سفارش، %45 برآورد گرديد.
8) دي واين و پلاتن؛ تحليلي از رفتار بازارگردآن هاي سه مهاي اروپايي موجود در NASDAQ ؛ سهم خارجي (اروپايي) NASDAQ انتخاب شد . متدولوژ يهاي لين، سانگروبوث (1995) و هوانگ و استل10، 1997، مورد استفاده قرار گرفت ؛ هزينه هاي اطلاعات نامتقارن با استفاده از متدلوژي لين، سانگروبوث (1995) %1 به دست آمد و با استفاده از متدولوژي هوانگ واستل11 (1997) منفي به دست آمد. اثر كنترل موجودي نيز تشخيص داده شد.
9) احمدپور و رسائيان12؛ بررسي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ؛ آ نها 156 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براي دوره زماني 1383-1381 انتخاب و به بررسي رابطهاختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و 8 متغير مستقل شامل درصد روزهاي انجام معامله، ارزش بازار شرکت، گردش روزانه سهام شرکت، حجم ريالي معاملات سهام، قيمت نهايي، تعداد دفعات انجام معامله روزانه سهام، تغييرپذيري قيمت و ريسک بازار سهام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *