مقالات و پایان نامه ها

نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

بیت کوین ، بیت کوین چیست ،استخراج بیت کوین ، خرید بیت کوین و داریک لند بیت‌کوین‌ها عموماً از راه فعالیت‌های استخراج بیت کوین که همان فرایند پردازش تراکنش‌های بیت‌کوین است، بدست می‌آیند. این روش مرور بیشتر

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

تعداد(درصد)، تریگلیسرید

سرم(mg/dl)۸۹/۲۱±۸۱/۸۸۰۳/۲۱±۷۴/۸۸۴۲/۲±۷۸/۸۸۹۷/۰انرژی دریافتی(kcal/d)۸۰/۸۴۷±۴۸/۲۹۲۳۳۳/۸۰۴±۷۲/۲۶۸۱۳۱/۸۳۳±.۷۹/۲۷۹۹۰۱/۰چربی دریافتی(g/d)۹۹/۳۵±۷۰/۹۹۹۳/۳۷±۳۸/۹۹۹۳/۳۶±۵۴/۹۹۹۴/۰پروتتین دریافتی(g/d)۴۱/۲۸±۵۳/۹۶۵۰/۲۹ ±۱۱/۸۸۲۳/۲۹±۲۲/۹۲۰۱/۰کربوهیدرات دریافتی(g/d)۳۳/۱۲۸±۳۹/۴۲۴۵۸/۱۱۳±۰۳/۳۵۳۵۱/۱۲۳±۱۱/۳۹۸۰۰۱/۰میزان فعالیت بدنیمیزان کممیزان متوسطمیزان بالا ۹/۹%۴/۲۲%۳/۱۶% ۴/۲۱%۱/۲۲%۸/۷% ۳/۳۱%۶/۴۴%۱/۲۴% ۰۰۱/۰€مقادیر ارایه شده بصورت میانگین± انحراف معیار است.¥ مقادیر p valueبا استفاده از آزمون تی تست مستقل بدست آمده است و مرور بیشتر

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

من اینکه عادت به فعالیت جسمانی از اوایل زندگی شکل می گیرد(Kelishadi, 2001).سازمان جهانی بهداشت انجام روزانه حداقل ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط به بالا را برای کودکان و نوجوانان توصیه می کند. مرور بیشتر

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

بیوتیک، فالکون

(۱۰۰۰cc)–۵۵۱۰۱۵LA (1000cc)میگروگرم برای ml1000۵۵۱۰۱۵LB(1000cc)–۵۵۱۰—————–LB(cc1000(میگروگرم برای ml1000۵۵۱۰——————با آب مقطر به حجم مورد نظر رسانده و سپس اتوکلاو می کنیم.– در زیر هود و کنار شعله، آنتی بیوتیک را به محیط کشت اضافه کرده و به پلیت مرور بیشتر

By 92, ago