مقالات و پایان نامه ها

مدیریت سازمانهای کلاس جهانی

مدیریت سازمانهای کلاس جهانی WCM[1] (تولید در کلاس جهانی) نیاز به مدیریت هم افزایی قابلیتها و مهارتهای مدیریتی در زمینه مدیریت ارزشها ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت منابع مالی و مدیریت مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شاخص‌های تصمیم‌گیری چند متغیره MCDM

شاخص‌های تصمیم‌گیری چند متغیره MCDM همچنین تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل‌شده است. تعداد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن همزمان آن‌ها، اهمیت اثرات مرور بیشتر

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نشانه‌های فرسودگی شغلی

نشانه‌های فرسودگی شغلی به طور عمده نشانه‌های فرسودگی شغلی به چهار دسته تقسیم می‌شود: جسمانی، روانی، اجتماعی، سازمانی. نشانه‌های جسمانی همانند خستگی، اختلال در خواب، اختلال در خوردن (خیلی زیاد یا به مقدار خیلی کم)، مرور بیشتر

By 92, ago