مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد عوامل درون سازمانی و اندازه و پیچیدگی

2-11. اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی امروزه بسياري از شركتها با چالشهايي در زمينه تقويت و افزايش توان رقابتپذيري خود براي بقا در محيط رقابتي كسب وكار مواجه شدهاند. در اين ميان، مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی

فعاليت هاي ناملموس شاخصها و معيارهاي عمومي شاخصها و معيارهاي خاص صنعتشاخصها و معيارهاي خاص شركت همانگونه که در جدول 2-4 اشاره شد، اجزای چهارگانه سرمایه فکری عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد حقوق صاحبان سهام و نظارت و کنترل

سيستمهاي حسابداري کنوني هنوز هم تحت تأثير عوامل سنتي کار ، مواد و سرمايه مالي مي باشد واهميت دانش بعنوان عاملي موثر در توليد و ايجاد ثروت در آنها ناديده گرفته ميشود. اين در حالي مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد آموزش کارکنان و عرضه کنندگان

در واقع کار اين دو، انطباق چارچوب ناظر داراييهاي نامشهود سويبي در چارچوب طبقهبنديهاي متداول ديگر شامل سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري بوده است. (پتی و گویتر،2000)هانناس و لوونداهل (1997) اين دو نفر مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد ساختار سازمان و عرضه کنندگان

در طبقهبندي سازمان براي همكاري و توسعه اقتصادي به دو سرمايه انساني و سازماني (ساختاري) اشاره ميکند و سرمايه فكري را بصورت ارزش اقتصادي اين دو مجموعه داراييهاي نامشهود، سرمايه انساني و سرمايه ساختاري توصيف مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد عرضه کنندگان و بهبود مهارت

اين دو نفر در طرح ارزش اسكانديای خود، سرمايه فكري را به دو جزء سرمايه انساني و سرمايه ساختاري ارائه کردهاند که نمودار آن بصورت زير است: نمودار2-1. طرح ارزش اسكانديكا در اين طبقه بندي مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار و سازمان دانش محور

بدين منظور ابتدا به بيان مسئله پرداخته شد؛ تا خواننده با مسائل بنيادي تحقيق بيشتر آشنا گردد. سپس دلايل اهميت تحقيق مطرح گرديد و علت انتخاب چنين موضوعي تبيين شد. در ادامه سئوالاتي را قرار مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار و ارزش بازار شرکت

1-10. روش آزمون فرضيات در اين تحقيق از روش “رگرسيون حداقل مربعات جزئي” براي تخمين رابطه بين متغيرها استفاده ميشود. هدف اين روش حداكثر نمودن واريانس توزیع است. بنابراين، ضريب تعيين و معنيداري روابط بين مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار و ارزش بازار شرکت

ROA: بازده دارايي ها؛ NI: سود خالص؛ 1-6-4. شيوه اندازهگيري ارزش شركتجهت اندازهگيري ارزش شركت در اين تحقيق از معيار كيوتوبين استفاده ميشود. كيوتوبین عبارتست از نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری یا ارزش مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد داراییهای نامشهود و سرمایه نوآوری

متغیرهای اساسی این تحقیق شامل سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بعنوان متغیرهای مستقل و کارآیی و ارزش شرکت بعنوان متغیرهای وابسته میباشند که شیوه اندازهگیری هر کدام از آنها بشرح ذیل میباشد: 1-6-1. شيوه اندازهگيري مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago