No category

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، دانشجویان، هنرهای زیبا، جنگ جهانی دوم

سلطنت رضاشاه این وضع بدون تغییر باقی ماند. از پایان جنگ جهانی دوم حرکتی برای ساختمان سازی و ایجاد واحدهای مسکونی جدید به وجود آمد که در آنها از مصالحی همچون آجر، تیرآهن و بتن مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با موضوع امیرالمومنین، آسیای صغیر، دوره اسلامی، امام صادق

وندیداد جماعتی از مخالفان حکومت، کسانی معرفی شدهاند که دزدیدن از توانگران و بخشیدن به بیچارگان را کرفه (کار نیک و پسندیده) میدانستهاند.۳۰ و این عملی است که گونههایی از آن را در فتوت و عیاری مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بیمه گذار، نظم عمومی، بیمه عمر، عسر و حرج

اجرای تعهد طرف مقابل نمایند. بنابراین شرط اجرای قاعده حبس وجود تعهدات متقابل و متقارن (همزمان) است و مستمر بودن عقود بخودی خود موجب سقوط اجرای قاعده حق حبس نمی‌شود. مبحث پنجم– غیر استثنائی بودن مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی اول، پهلوی دوم، هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

و شهرسازی، شکل گیری دولت های ملی و جنبش های سیاسی انبوهی ایجاد می شود که همۀ آنها به وسیلۀ گسترش بازار سرمایهداری جهانی به پیش می روند. واژۀ مدرنیزاسیون از قرن هجدهم میلادی برای مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با موضوع هنرهای زیبا، طلاق، جهان اسلام، قرآن کریم

سید حسینی میگوید:«عدهای از فلاسفه و ادبا که طرفدار هنر مفید بودند، شاعران و نویسندگان را دعوت میکردند که آثار خود را در خدمت اجتماع و اخلاق و پیشرفت اندیشه بشری بگمارند. این عده عبارت مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، حقوق ایران، نویسندگان، پیامبر (ص)

زمان ایجاد یا عدم ایجاد التزام به تأدیه یا تسلیم معلوم نیست و اگر چنانچه زمان آن معلوم باشد ایجاد التزام به تأدیه یا تسلیم و یا در فرض مقابل عدم ایجاد التزام به تأدیه مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های معماری ایران، معماری قاجار، آموزش عالی، معماری ایرانی

قانون اعزام سالیانۀ محصلین ایرانی به خارج از کشور در سال ۱۳۰۷ خورشیدی به تصویب رسید. معافیت از خدمت نظام وظیفه از انگیزه های عمدۀ ادامه تحصیل در سطوح دبیرستانی و عالی محسوب می شد. مرور بیشتر

By admin2, ago