مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد ارزش با فرض انحلال شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام

TAS: جمع داراييها2-16-2. نسبت قيمت به عايدی هر سهم (P/E) شاخص فوق نسبت قيمت هر سهم به عايدی هر سهم را اندازهگيري ميكند و در واقع يك نسبت و رابطه قيمت به بازده را بيان مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد ارزش با فرض انحلال شرکت و بورس اوراق بهادار

2-17-1. ارزش دفتري ارزش دفترى يکى از مفاهيم حسابدارى است و با استفاده از اين معيار ارزش هر يک از اقلام دارائى براساس داده‌هاى تاريخى تعيين مى‌گردد. ارزش دفترى دارائى‌ها همان ارقام و مقاديى است مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد عوامل درون سازمانی و نظام ملی نوآوری

2-9. گسترش عملكرد كيفي تكنولوژي رهبري در بازارهاي جهاني متعلق به سازمانهايي است كه نيازهاي مشتريان يا فراتر از آن را تأمين نمايند. گسترش عملكرد كيفيت، روشي سيستماتيك جهت ترجمه صداي مشتري به الزامات فني مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد تولید ناخالص داخلی و اندازه و پیچیدگی

نوآوری خلق و پیادهسازی یک محصول (کالا یا خدمات) یا فرآیند جدید یا کاملاً بهبود یافته، یک روش بازاریابی جدید، یا یک روش سازمانی جدید در فعالیتهای تجاری، سازمان محل کار یا ارتباطات خارجی میباشد مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد نظارت و کنترل و آموزش کارکنان

نمودار 2- 4- طبقه بندي لوونداهل طبقهبنديهاي متداول ديگر شامل سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري بوده است. که در اين پژوهش استفاده شده است.طبقه بندي مرر و اسچوما (2001) اين دو سرمايه فكري مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق صاحبان سهام و صاحبان سهام

2-5-3. ترازنامه نامرئي اين روش به منظور نشان دادن داراييهاي شركت مبتني بر دانش طراحي شده است. اين روش در واقع توسعهاي در حسابداري منابع انساني به شمار ميآيد. در اين روش، سرمايه فكري شركت مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه ساختاری و منابع ناملموس

زماني كه از سنجش و اندازهگيري صحبت ميكنيم، ابتدا ضروري است تا منابع غيرملموس و حياتي شركت كه نيازمند نظارت مديريت هستند را به منظور نيل به اهداف استراتژيك يا براي ارتقاي مزيت اصلي آنها مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه اقتصادی و ارزش بازار

بونتيس(1996) : سرمايه فكري يك چيز فرار و گريزان است اما زمانيكه کشف شده و مورد استفاده قرار گيرد سازمان را قادر ميسازد تا با يك منبع جديد در محيط رقابت کند.دريک و کول (١٩٩٩): مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد عرضه کنندگان و بهبود مهارت

نمودار2-1. طرح ارزش اسكانديكا در اين طبقه بندي ادوينسون و مالونه، سرمايه مشتري را در زير و زمره سرمايه ساختاري قرار داده است که در بيشتر طبقهبنديها ديگر اين کار صورت نگرفته است و براي مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد ساختار سازمان و کسب و کار

چن و همكارانش معتقد هستند که سرمايه فكري از چهار طبقه و عنصر زير تشكيل شده است:الف) سرمايه انساني ب) سرمايه مشتري ج) سرمايه نوآوري د) سرمايه ساختاري ولي آنها معتقد هستند که اين ساختار مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago