مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع ضرایب رگرسیونی و ضرایب رگرسیون

3-7- مدل های نیمه پارامتریک مدل هاي با نرخ انتقال وابسته به زمان بر مبناي مفروضات پارامتريک خاصي درباره توزيع طول عمرها استوار بوده و برآوردهاي صريح حداکثر احتمال را امکان پذير مي سازد. در مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع شرکت های تولیدی و روش کتابخانه ای

رشد صنعتشکل3-1- مدل مفهومی تحقیقمتغیرهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شوند:اندازه شرکت: در بعضی مطالعات نقش اساسی در بقاء یا شکست یک بنگاه را اندازه اولیه مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع شرکت های کوچک و متوسط و روش های پارامتریک

شرکت های کوچک و متوسط رشد فروش بالاتری نسبت به شرکت های بزرگتر دارند.بگز و همکاران(2008)مدل Tobit و رگرسیون OLSرشد فروش بالا بقا را افزایش می دهد.اسجوکویست وکریستی(2012)مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- ماير) و مدل مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع معرفی نرم افزار و علوم اجتماعی

در آنها واحدهایی وجود دارند که از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر می کنند.این تغییرات یا رخدادها در هر نقطه از زمان می توانند رخ دهند.تعداد زیادی از عوامل «وابسته به زمان» و عوامل «ثابت مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع روش های ناپارامتریک و روش های توصیفی

Weibull ModelGompertz-Makeham Model… 3-5- روش های توصیفی ناپارامتریکبراي توصيف مجموعه داده از روش هاي توصيفي ناپارامتريک استفاده مي شود. روش های ناپارامتریک شامل جدول عمر، برآورد حد محصول (کاپلان مایر)، روش حاصلضرب مخاطره نلسون- آلن مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع شرکت های کوچک و متوسط و کشورهای توسعه یافته

آلوارز و ورگارا (2012) در مقاله ای تحت عنوان «قرار گرفتن در معرض تجارت، بقا و رشد شرکت های کوچک و متوسط» رابطه ی بین بقاء، اشتغال، رشد و اندازه شرکت را در شیلی مورد مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع بهره وری نیروی کار و تغییرات تکنولوژی

شدت سرمایه سرمایه اولیهسرمایه اولیهبقای شرکت های تازه واردبقای شرکت های تازه واردنوع شرکتنوع شرکترشد صنعترشد صنعتاندازه شرکتاندازه شرکتشکل2-1- مدل مفهومی تحقیق2-4- بخش دوم- مروری بر پیشینه ی تحقیق2-4-1- پژوهش‏های خارجي آسپلوند، بِرگ اوتبی و مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های کوچک و متوسط

کلاپر و ریچموند (2011) مقاله ای تحت عنوان الگوهای ایجاد کسب و کار، بقا و رشد… مدارک و شواهد از آفریقا ارائه دادند که در آن به بررسی عوامل موثر بر بقا در 5941 شرکت مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع صرفه های ناشی از مقیاس و بنگاه های کوچک و متوسط

2-2-3- عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها2-2-3-1- ویژگی های خاص شرکت2-2-3-1-1- اندازه شرکت مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع مقیاس اندازه گیری و بازارهای سرمایه

معرفی و تجاری کردن محصول یا خدمت جدید یا بهبود اساسی در کاربرد محصولات و خدمات موجود؛ معرفی فرایند تولید جدید یا بهبود اساسی در فرایند های کاری موجود؛گشودن درهای بازار جدید؛توسعه منابع جدید تأمین مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago