پایان نامه ها و مقالات

تعداد(درصد)، تریگلیسرید

سرم(mg/dl)۸۹/۲۱±۸۱/۸۸۰۳/۲۱±۷۴/۸۸۴۲/۲±۷۸/۸۸۹۷/۰انرژی دریافتی(kcal/d)۸۰/۸۴۷±۴۸/۲۹۲۳۳۳/۸۰۴±۷۲/۲۶۸۱۳۱/۸۳۳±.۷۹/۲۷۹۹۰۱/۰چربی دریافتی(g/d)۹۹/۳۵±۷۰/۹۹۹۳/۳۷±۳۸/۹۹۹۳/۳۶±۵۴/۹۹۹۴/۰پروتتین دریافتی(g/d)۴۱/۲۸±۵۳/۹۶۵۰/۲۹ ±۱۱/۸۸۲۳/۲۹±۲۲/۹۲۰۱/۰کربوهیدرات دریافتی(g/d)۳۳/۱۲۸±۳۹/۴۲۴۵۸/۱۱۳±۰۳/۳۵۳۵۱/۱۲۳±۱۱/۳۹۸۰۰۱/۰میزان فعالیت بدنیمیزان کممیزان متوسطمیزان بالا ۹/۹%۴/۲۲%۳/۱۶% ۴/۲۱%۱/۲۲%۸/۷% ۳/۳۱%۶/۴۴%۱/۲۴% ۰۰۱/۰€مقادیر ارایه شده بصورت میانگین± انحراف معیار است.¥ مقادیر p valueبا استفاده از آزمون تی تست مستقل بدست آمده است و مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

من اینکه عادت به فعالیت جسمانی از اوایل زندگی شکل می گیرد(Kelishadi, 2001).سازمان جهانی بهداشت انجام روزانه حداقل ۶۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط به بالا را برای کودکان و نوجوانان توصیه می کند. مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری

ی و رازهای تجاری و فرانشیزها. همچنین ایشان و همکارانش معتقد هستند که این کالاهای نامشهود را می‌توان به شکل عینتری۳۹ ارزشگذاری کرد اما شایستگیهای نامشهود به عوامل متمایز و مشخصی از مزیت رقابتی اطلاق مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

دیوان عدالت اداری، تعزیرات حکومتی

مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه “تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نام? اجرایی به مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

تاریخی – فرهنگی، مبارزه با مواد مخدر

و در صورت ورود هرگونه خسارتهای احتمالی در مقابل نسل‌های آینده مشمول خواهد بود. نظر بر ضرورت حفظ ذخائر مربوط به میراث‌های فرهنگی و اسلامی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago