پایان نامه ها و مقالات

تابع عضویت فازی، الگوریتم ژنتیک

عنوان صفحه ۵-۳- جبران سازی موازی توزیع یافته سیستم فازی نوع ۲ تاکاگی – سوگنو ۹۹۵-۳-۱- پایداری کنترل کننده تاکاگی – سوگنو ۱۰۱۵-۳-۲- طراحی کنترل کننده فازی ۱۰۲۵-۴- مقایسه کنترل کننده جبرانساز موازی توزیع یافته مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

عملکرد خانواده، سبک های فرزند پروری

ر امتداد پارامترهای تفاوتهای فرهنگی تغییر میکند. اما ریشهی آنها جانی است، خانواده نه تنها یک سیستم است، بلکه به عنوان یک زیر سیستم از جامعه انسانی نیز محسوب میشود و عواملی از قبیل نژاد، مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

عباسی قصرشیرین منبع: میراث فرهنگی قصرشیرین، ۱۳۹۲ ۳-۲- ۶- مطبوعات نخستین نشریه در قصرشیرین، شبنامه «حرفهای حسابی» بود که در ۱۹۱۵ میلادی (۱۲۹۴ خورشیدی)، همزمان با تشکیل دولت مهاجرین در کرمانشاه، از سوی «کمیته دفاع مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

جنگ ایران و عراق، محصولات کشاورزی

بهره زیادی می‌گیرند و کاربرد آن به عنوان روانداز و محافظ سرما است. جاجیم مناسبترین‌ چیزی بود که‌ قدیمیها روی‌ کرسی‌ میانداختند، جاجیم چیچکله ‎با ترکیبی از رنگهای و نقوش لوزی‌ داخل‌ الوان راه راه مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
پایان نامه ها و مقالات

توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

۱-۵- فرضیات تحقیق ۱-۵-۱- فرضیات اصلی تحقیق ۱-۵-۲- فرضیات فرعی تحقیق فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیقمقدمه ۲-۱- مفهوم شناسی ۲-۱-۱- گردشگری ۲-۱-۲-گردشگر ۲-۱-۳- انگیزه و علایق سفر ۲-۲- سوابق تجربی ۲-۳- مبانی نظری مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago