مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سازمان بهداشت جهانی و برای خرده مقیاس ها

در مورد پایایی مقیاس، در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در مرکز بین المللی این سازمان صورت گرفته، ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا 89/0 برای خرده مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مفهوم کیفیت زندگی و تعریف کیفیت زندگی

جکسون، وگنر و تورنبال (2010) در پژوهشی تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی خانوادگی کودکان دارای تشخیص زودرس ناشنوایی با نمونه ای به حجم 207 نفر کودک که تشخیص ناشنوایی داشته اند و زیر 6 سال مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع طرحوارههای ناسازگار اولیه و افسردگی در دانشجویان

2-17- وجوه رضایت از زندگی از نظر داینر (2005)، ارزیابی شخص در مورد زندگی خود، میتواند به دو صورت باشد: 1. ارزیابی شناختی، آن نوع ارزیابی است که شخص به طور آگاهانه در مورد کل مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

صل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها4-1- پیش درآمد 544-2- یافتههای توصیفی 544-3- یافتههای استنباطی 58فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات5-1- پیش درآمد 695-2- مروری کوتاه بر مسئله و هدف پژوهش 695-3- بحث و نتیجهگیری 705-4- محدودیتهای مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

رضایت مندی زناشویی و نشانه های افسردگی

2-21-3 سازگاری:حل مسأله (تشخیص و تعریف مسائل، همچنین ایجاد راه كارهای مؤثر) واقع گرایی(ارزیابی مطابقت میان آنچه به طور ذهنی و آنچه به طور عینی، تجربه می شود)انعطاف پذیری(تنظیم هیجان، تفكر و رفتار به هنگام مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

مولفه های هوش هیجانی و مؤلفه های هوش هیجانی

جدول4-12: همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی با جهت گیری مذهبی معلمان 91فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت 76نمودار 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات 78نمودار 4-3 :نمودار مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درمورد رفتار درمانی دیالکتیک و دانشگاه فردوسی مشهد

پیشگاهی فرد ،تجلی و کاظمیان (1388) پس از بررسی طراحی و آزمون روش هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهر اراك به اين نتیجه می رسند که نابرابري در دسترسی به آموزش، عدم مشارکت در جريان مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله حمایت اجتماعی ادراک شده و تحلیل عاملی تأییدی

جو و فوکادا (1991) اثرات استرس و حمایت اجتماعی را بر روی سلامت جسمی _روانی و احساس شادکامی 175 دانشجوی انتخاب شده از 13 دانشگاه ژاپن مطالعه کردند. نتایج نشان داد که هر چه حمایت مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درمورد هوش معنوی و سلامت روانی و هوش هیجانی و سلامت

ب: مبانی عملی تحقیق2-5- تحقیقات داخلیهدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطهي ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان يك شركت خصوصي است. در اين پژوهش پنج فرضيه مورد بررسي قرار گرفت. مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درمورد تعریف و مفهوم سلامت روان و سلامت روانی در اسلام

2-4-1- تاریخچه بهداشت روان در حقيقت بهداشت روان را مي توان يكي از قديمي ترين موضوعات به شمار آورد. زيرا بيماري هاي رواني از زمان هاي قديم وجود داشته به طوريكه بقراط در حدود 400 مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago