نوامبر 27, 2020

اجزاء سرمايه فكري:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

) انواع طبقه‌بندی‌ها اجزاء سرمايه فكري
در زمینه طبقه‌بندی اجزاء سرمايه فكري تاکنون مدلهای زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه‌بندیها را با نام محققان آنها ذکر می‌کنیم و به شرح اجزای این طبقه‌بندیها می‌پردازیم ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمايه‌فكري، هنوز یک طبقه‌بندی جهانشمولی دربارة اجزای سرمايه‌فكري وجود ندارد.

 • طبقه‌بندی Bontis در سال  1998 و2000
 • طبقه‌بندی Stewart در سال 1997
 • طبقه‌بندی Göran Roos در سال 1997
 • طبقه‌بندی Amie Brooking
 • طبقه‌بندی Sveiby در سال 1997
 • طبقه‌بندی Eustace و همکارانش
 • طبقه‌بندی Edvinsson و Malone
 • طبقه‌بندی Chen و همکارانش
 • طبقه‌بندی Hannas و Lowendahl
 • طبقه‌بندی Petty و Guthire
 • طبقه‌بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی
 • طبقه‌بندی Lim و Dallimore در سال 2004
 • طبقه‌بندی Norton و Kaplan در سال 1992
 • سایر طبقه‌بندیها دیگر ارائه شده
 • بونتيس[1] (1998)، ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه‌بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی[2] و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می‌باشند که این دانش معمولاً بصورت ضمنی می‌باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه داراییها غیرانسانی یا قابلیتهای سازمانی[3] است که برای برآورده شدن (کردن) نیازهای (الزامات) بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه‌کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری است بخاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است و منظور از مالکیت معنوي، آن قسمت از داراییهاي نامشهود است که براساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی‌رایت، حق اختراع و حق امتیاز (Bontis, 1998 and Bontis et al., 2000).
نوشته ای دیگر :
پایان نامه رضایت زناشویی//نظریه کمالگرایی آدلر

به عقیده بونتيس در بین این سرمایه‌ها فکری، سرمایه انسانی مهم است بخاطر اینکه منبع نوآوری و بازسازی (نوسازی) استراتژیک[4] است که از یک جلسه طوفانی فکری یا یک رویاپردازی در اداره و یا کنار گذاشتن فایلهای قدیمی توسط کارکنان و یا از طریق بهبود مهارتهای شخصی وغیره حاصل می‌شود.
[1] – Bontis
[2] – Relational Capital
[3] – Organizational Capatilities
[4] – Strategic Renewal
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
« بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران