دانلود پایان نامه
4-2-2 اهداف آموزش وپرورش:
نظام اجتماعی آمریکا به فرد اهمیت میدهد، زیرا به اصل تفرد توجه دارند. به همین دلیل در نظام آموزش وپرورش آمریکا، انتخاب افراد به عنوان برگزیدگان وتدارک مدارس خاص برای آنان معنا ندارد وبرای عموم افراد چه با استعداد وچه آنها که در مراحل پایینتری از بهرههوشی قرار دارند، امکان پیشرفت وجود دارد، زیرا در جامعه آمریکا هدف اصلی از آموزش وپرورش تربیت فرد اجتماعی است وبراساس آن توکویل میگوید: «آمریکا در نهایت به برابری افراد با هم بیشتر از آزادی آنها اهمیت میدهد». به عبارت دیگر آمریکا کوشش میکند که برنامههای تربیتی وآموزشی خود را در سطح متعارف وقابل فهم برای تودههای وسیع جامعه مطرح واز امتیازات فردی چشم بپوشد (فرجاد، 1373).
که شامل اهداف کلی زیر میباشد:
1-دستیابی یکسان به آموزش عمومی حتی برای گروههای اقلیت ومعلولیت
2- تعهد به عقاید دمکراتیزم وآزادیهای فردی وتوجه به تنوع جمعیت
3- شکوفا نمودن قوای پتانسل هر یک از کودکان تا حد ممکن، تا بعنوان یک شهروند جامعهای آزاد به خدمت بپردازد.
4- دانشآموزان ایالت متحده در علوم وریاضیات اول شوند.
5- هر بزرگسال آمریکایی باسواد شود.
6- کوشش آموزش وپرورش کشور در جهت دستیابی به برنامههای در حال پیشرفت در مهارتها وموقعیتهای حرفهای، کسب دانش ومهارتهای مورد نیاز وآموزش وآمادهسازی دانشآموزان آمریکایی برای قرن 21 قرار گیرد.
7- هر مدرسه مشارکت ودخالت والدین را در امر پیشرفت، رشداجتماعی، عاطفی، علمی فرزندان خود افزایش دهد (دفتر اطلاع رسانی وسنجش افکار، بی تا).
4-2-3 اهم سیاستهای آموزش وپروش
1-تقویت تحقیقات کاربردی وتعقیب تحقیقات بین المللی وملی
2-تعامل با صاحب نظران سیاستگذاران و رهبران آموزش در جهت بهبود سیاستها
3-تقویت میزان پاسخگویی نظام آموزشی
اصلاح ارزشیابی برنامه درسی وتحلیل اجزای نظام آموزش عمومی برپایه تغییر وتحوّل وضع اجتماعی آموزش معلمان
تقویت تفکر استدلال دانشآموزان وارزیابی مداوم آنان
توسعه دانشکدههایی برای دانش آموزان کم درآمد وارائه تسهیلات برای آنها
7- بالابردن سطح استانداردها وپیشرفت در زمینه آموزش ویادگیری
8-تأکید برتربیت-شهروند مناسب که در بازارتجارت جهانی رقابت موفقیتآمیز داشته باشند.
9-تعهد به عقاید دمکراتیزم وآزادیهای فردی وتوجه به تنوع جمعیت
10-دستیابی یکسان به آموزش عمومی برای گروههای اقلیت ومعلولیت (بنیسی، 1384)
4-2-4 مقاطع آموزشی:
آمریکا دارای ایالتهای بسیاری است که هر ایالتی مجاز است در قلمرو آموزش وپرورش برحسب نیازها وخواستههای مردم خویش عمل نماید. بنابراین مقاطع آموزش نیز در ایالتهای مختلف تا حدی متفاوت است (فرجاد، 1373).
ولی بطور کلی وضعیت تحصیلات ابتدایی ومتوسطه در آمریکا تابع طرح 4-8 میباشد بدین ترتیب که مدرسه شامل 8 کلاس ومدرسه متوسطه فقط 4 کلاس دارد وقبل از مدارس کودکستان وجود دارد وقبل از کودکستان نیز مدارسی که آنها را پرورشی مینامند (پور مقدّس پور، 1348). پس از تحصیلات متوسطه کالجها (دانشکدهها) ومدارس حرفهای مختلفی وجود دارد که یک آمریکایی میتواند در آنها تحصیلات خود را ادامه دهد. که دوره تحصیلات در کالج ها 4سال میباشد (فرجاد، 1373).