دانلود پایان نامه
 • تجزيه و تحليل: به معناي شناسايي روابط استنباطي ميان جملات بياني، پرسش ها و توضیح ها به مقصود بيان عقيده، قضاوت ،دلايل، تجربيات و اطلاعات می باشد.
 • ارزيابي: به معناي برآورد اعتبار نظرات يا موقعيت ها بر اساس برداشت شخصي، تجزيه و تحليل موقعيت ها و قضاوت و جستجوي مرجع معتبر .
 • تمايل عمده تفكر انتقادي را بيان كردند كه عبارتند از: فراخي انديشه[5]، كنجكاوي[6]، بلوغ قضاوت[7]، جستجو گري حقايق[8]، نظام مندي[9]، اعتماد به توانايي تفكر انتقادي خود[10]، تحليل گري[11] (فاسيونه4-Red

  5-Cognitive skills

  6-Self-regulation

  7-Facion,P.A

  1-Open-minded

                                                                                                                                                             2-Inqueistiveness

                                                                                                                                                                                 3-maturity

  4-truth-seeking

  5-systematicity

  6-etself-confidence

  7- analayticity