اعتبار و پایایی و نیازمندی‌ها

فرضیه 6- به نظر میرسد بین سابقه مصرف داروهای مربوط به اعصاب و روان توسط والدین کودکان آزار دیده و کودکان عادی تفاوت وجود دارد.
فرضیه 7- به نظر می رسد بین سابقه مصرف دخانیات توسط والدین کودکان آزاردیده و کودکان عادی تفاوت وجود دارد.
2-20- الگوی نظری پژوهش

فصل سوم
روش پژوهش
3-1- مقدمه
فصل حاضر به مبانی روش شناختی پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل روش تحقیق و ابزار گردآوری و تحلیل داده‌ها، تعریف نظری و عملیاتی متغیرها شامل متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه و سنجش اعتبار و پایایی مورد توجه واقع می‌شود.
3-2- روش پژوهش
روش تحقیق و پژوهش ارتباط نزدیک و مستقیم با موضوع پژوهش دارد و باید بر اساس نیاز پژوهش یکی از روش‌های پژوهشی را انتخاب کنیم. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و علی مقایسه‌ای می‌باشد.
تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال استفاده از معلومات و قوانین زیست‌شناسی به بشر این امکان را می‌دهد تا راه‌های تامین سلامتی و بهداشت خود را جستجو نماید. ساخت دارو برای درمان بیماری‌ها یا توصیه‌های بهداشتی و روان‌شناسی همگی بر پایه تحقیقاتی صورت می‌پذیرد که به تحقیقات کاربردی معروف‌اند (حافظ نیا، 1389).
در تحقیقات علّی، کشف علت‌ها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده موردنظر است؛ بنابراین پس از آن‌که واقعه‌ای روی داد، تحقیق درباره آن شروع می‌شود. در این نوع تحقیق، محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته، اساساً حضور ندارد و آن‌ها را نمی‌شناسد بلکه تحقیق علّی را انجام می‌دهد تا این متغیرها و عواملی را که باعث بروز واقعه شده است، شناسایی کند.
یک تحقیق علّی مطلوب آن است که محقق سه دسته متغیر یا عامل را که در بروز حادثه موثر بوده، شناسایی کند. این سه دسته عبارت اند از:
1- متغیرهای اصلی که نقش موثر و مثبتی در بروز پدیده داشته اند.
2- متغیرهایی که نقش بازدارنده و منفی در بروز پدیده داشته اند.
3- متغیرهای زمینه ساز که هموارکننده راه برای اثرگذاری متغیرهای اصلی بوده، از خاصیت تسهیل کنندگی برخوردار بوده اند (حافظ‌نیا، 1389).
در تحقیقات علی– مقایسه ای کنترل هایی که امکان آن در تحقیقات آزمایشی وجود دارد فراهم نیست، ولی می توان به شیوه هایی کنترل جزئی اعمال کرد. این شیوه ها عبارتند از:
الف) همتاسازی، ب) استفاده از تحلیل کوواریانس، ج) ایجاد گروه های همگن، د) استفاده از متغیرهای مزاحم به عنوان متغیر تعدیل کننده.
الف) همتاسازی: در شیوه همتاسازی فرض بر این است که عوامل مرتبط با متغیر تابع شناخته شده است. در تحقیقات آزمایشی، همتاسازی قبل از دستکاری متغیر مستقل صورت می گیرد و تشکیل گروه های آزمودنی های همتا آسان تر است. در هر حال چه در تحقیقات علی– مقایسه ای و چه در تحقیقات آزمایشی اگر عضوی در یک زوج همتا شده از تحقیق کنار رود، به ناچار باید عضو دیگر را کنار گذاشت و در نتیجه از تعداد نمونه کاسته می شود. بدیهی است که همتاسازی باید از یک جامعه واحد صورت گیرد، زیرا در غیر این صورت مشکل رگرسیون به طرف میانگین جامعه وجود دارد.
ب) تحلیل کواریانس: در تحقیقات تمام آزمایشی حقیقی استفاده از تحلیل کواریانس شیوه مناسبی برای افزایش دقت است. در تحقیقات علی– مقایسه ای استفاده از تحلیل کواریانس در بعضی از موارد تفاوت های اولیه را کم و در بعضی موارد دیگر ممکن است زیاد کند. زیرا به علت تصادفی نبودن گروه ها، کنترل یک متغیر (متغیر کمکی) ممکن است موجب ناهمگن تر شدن گروه ها از لحاظ سایر متغیرها گردد.
ج) ایجاد گروه های همگن: گروه ها ممکن است از لحاظ متغیر خاصی همگن شوند. برای مثال فقط یک جنس انتخاب شود یا سطح خاصی از هوش (یا متغیر دیگری) انتخاب گردد. مشکلی که این امر ایجاد می کند این است که با همگن کردن گروه ها از لحاظ یک متغیر لزوماً آنها را از لحاظ سایر متغیرها همگن نکرده ایم. همین امر سبب می شود که مشکل رگرسیون به طرف میانگین برای متغیرهایی که کنترل نشده اند به وجود آید.
د) استفاده از متغیرهای مزاحم به عنوان متغیر تعدیل کننده: بعضی از مواقع به جای حذف یک متغیر، آن را وارد طرح کرده و اثر احتمالی آن را به عنوان یک متغیر مستقل دیگر (تعدیل کننده) مورد بررسی قرار
می دهیم. این شیوه یک راه حل قطعی نیست، زیرا همواره مطمئن نیستیم که کدام متغیر باید وارد طرح شود (همان، 1379: 103و102)
با توجه به شیوه های یاد شده می توان گفت که شیوه همگن سازی شاید عملی ترین شیوه کنترل در تحقیقات علی- مقایسه ای باشد. در اين تحقيق دو گروه کودکان آزاردیده و کودکان عادی از لحاظ متغیر سن همگن گردیدند.