اعتماد متقابل و ارزش افزوده

سرمايه اجتماعي:
سرمايه اجتماعي را شامل جنبه اي از يک ساخت اجتماعي دانسته که روابط و تعاملات افرادي را که در درون ساختار جمعي هستند تسهيل مي کند و مانند شکل هاي ديگر سرمايه مولد و زاينده است. ارزش افزوده اجتماعي نيز بيان ديگري از مفهوم سرمايه اجتماعي است که حاصل روابط مبتني بر اطمينان و اعتماد ميان سازمان ها و شهروندان مي باشد(M.zairi,2000).
شبکه اعتماد:
شبكه اعتماد، عبارت از گروهي است كه بنابر اعتماد متقابل به يكديگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌هاي يكساني در تبادلات فيمابين خود استفاده مي‌كنند. از اين‌رو، اعتماد فيمابين نقش زيادي در آسان كردن فرايندها و كاهش هزينه‌هاي مربوط به اين‌گونه تبادلات دارد. شبكه اعتماد مي‌تواند بين افراد يك گروه و يا بين گروه‌ها و سازمان‌هاي گوناگون پديد آيد(ميرزايي مقدم،1386).
همدلي ودرک و احترام متقابل:
همدلي عبارت است از آگاهي از احساسات، نيازها و علائق ديگران و درک آنها و شامل موارد زير مي باشد:
1- شناخت ديگران: درک احساسات و اولويت‌ها و اهداف ديگران؛
2- توسعه ديگران: درک نيازهاي توسعه ديگران و حمايت از توانايي‌هايشان؛
3-خدمت- محوري: پيش‌بيني، تشخيص و تأمين نيازهاي مشتريان (ديگران)؛
4-توانايي نفوذ: بهره‌مندي از تاکتيک‌هاي مؤثر براي ترغيب ديگران؛
5- آگاهي سياسي: توانايي توسعه عواطف و شناسايي روابط قدرت
(زارعي متين،1387: 25
مشارکت اجتماعي:
مشارکت اجتماعي به آن دسته از فعاليتهاي ارادي دلالت دارد که از طريق آن اعضا يک جامعه در امور محله ، شهر و روستا به طور مستقيم و يا غير مستقيم در شکل دادن حيات اجتماعي مشارکت دارند(محسني تبريزي،1375).
تعاون و همکاري متقابل:
واژه تعاون در مفاهيم مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. در فرهنگ معين به معنايکديگر را ياري کردن ، در لغت نامه دهخدا به معني هم پشت شدن و با هم مدد کاري کردن، در فرهنگ “Webster” معناي کارکردن با هم براي يک مقصود و تجمع براي انجام دادن يک کار مشترک و عمل و همکاري اقتصادي تعريف شده است(خداشهري ؛ 1388: 65).
انسجام و همبستگي جمعي:
بنظر مي رسد مفهوم همبستگي تا حدودي روشن است. ولي مقام معظم رهبري در بيانات خود تبيني از همبستگي ملي يا به تعبير ديگر، وحدت ملي داشتند و آن را يک نوع همدلي و وحدت در درون جامعه تفسير کردند؛ از ديدگاه ايشان، همبستگي يا وحدت ملي ؛ يعني نبود تفرقه ، نفاق و مسائلي که منجر به تفرقه داخلي مي شود(نوروزي، 1386: 29).
هويت جمعي:
يک تعامل رواني _ اجتماعي است که فرد بين تصوير خودش و استنباط و انتظار ديگران از خودش تطابق و هماهنگي ايجاد مي کند(وزيري راد،1387:ص 62).
هنجارهاي مشترک:
هنجارهاي مشترک در اصطلاح جامعه شناسي، به يک الگوي رفتاري گفته مي شود که فرد روابط و کنش‌هاي خود را در اجتماع بر اساس آن تنظيم مي کند. اکثريت جامعه خود را به آن پايبند مي دانند هنجارها سبب تقويت استحکام نظام اجتماعي(عادات و رسوم) مي شود.(رفيع پور،1377،60)