دانلود پایان نامه
1-14-2- آسپرژيلوس نايجر
جزو آسکوميستها ميباشد. داراي ميسليوم همراه با تيغه مياني است، از جمله قارچهاي ساپروفيت و فرصت طلب ميباشد، که اسپور آن در هوا پراکنده بوده و باعث آلودگي محيط کشت، مواد غذايي، سبزيجات، ميوهجات، داروهاي سر باز، کيسههاي دياليز و دستگاههاي تهويه هوا ميباشد. اين قارچ قادر است در افرادي که از نظر ايمني ضعيف هستند بيماري ايجاد کند. بيش از 800 گونه آسپرژيلوس شناخته شده که فقط چند گونهي آن قادر هستند در افراد ايجاد بيماري کنند. آسپرژيلوس از جمله قارچهاي مهم آلرژيزا مي باشد و مي تواند در افرادي که داراي زمينه آلرژي هستند ايجاد بيماريهاي آلرژيک کند و ميتواند مشکلات شنوايي از جمله کاهش شنوايي ايجاد نمايد. از مهمترين گونههاي آسپرژيلوس مي توان آسپرژيلوس فلاووس، فوميگاتوس، نايجر، تريوس، نيدولانس را نام برد. از نظر ماکروسکوپي داراي پرگنه کرکي و سياه رنگ ميباشد. مهم ترين وجه تشخيص آسپرژيلوس نايجر، رنگ سياه پرگنه، وزيکول کاملاً گرد، رنگ سياه خود قارچ در زير ميکروسکوپ و کنيدي خار دار مي باشد [71].
شکل (1-43) تصوير ميکروسکوپي قارچ آسپرژيلوس نايجر
1-14-3- پني سيليوم کريزوژنوم
پني سيليوم کريزوژنوم يک قارچ است که به طور گستردهاي در طبيعت توزيع شده است و اغلب در غذاها و محيطهاي سرپوشيده موجود است. در گذشته بهعنوان پني سيليوم نوتاتوم شناخته ميشد. اين قارچ منبع چندين آنتي بيوتيک β- بتالاکتام است که مهمترين آنها پني سيلين ميباشد. مانند گونههاي ديگر پني سيليوم، پني سيليوم کريزوژنوم با تشکيل زنجيره خشک اسپور (يا کنيديوم) از کونيديوفور قلم مو شکل مانند باز توليد ميشود. کنيديوم معمولاً توسط جريان هوا به سايت هاي کلونيزاسيون جديد حمل ميشود. در پني سيليوم کريزوژنوم کنيدي به رنگ آبي، سبز- آبي و گاهي اوقات در قالب يک رنگدانه زرد بدبو است. با اين حال پني سيليوم کريزوژنوم به تنهايي براساس رنگ شناخته نميشود و مشاهدات ريختشناسي و ويژگيهاي ميکروسکوپي براي تاييد هويت مورد نياز است. اسپورهاي پني سيليوم کريزوژنوم موجود در هوا به عنوان عامل مهم حساسيتزا در انسان است. پني سيليوم کريزوژنوم به ندرت بيماري زا است، به جز در شرايطي که سيستم ايمني بدن به شدت سرکوب شوند، مانند افراد مبتلا به ويروس نقص ايمني انساني. با توجه به بيماري زايي کم، تشخيص در سطح پايين عفونت مشکل است و هنگامي که تشخيص داده ميشود، عفونت ممکن است با عمل جراحي براي برداشتن کانون عفونت و يا استفاده از گروه خوراکي ضد قارچ، معمولاً آمفوتريسين بي درمان شوند [71].
شکل (1-44) تصوير ميکروسکوپي باکتري پنيسيليوم کريزوژنوم
1-15- مروري بر کاربردهاي کمپلکسهاي فلزي باز شيف در حوزه زیست شناسی
ژان يانگ گو و همکاران در سال 2007 سنتز بازشيفهاي کيتوسان و چندين مشتق از کيتوسان را انجام دادند و خواص ضد قارچي کيتوسان را بررسي نمودند. خواص ضد قارچي بر روي دو نوع قارچ صورت گرفت و با يک نمونه شاهد که فاقد کيتوسان و مشتقهاي آن بود مقايسه شد نتايج حاکي از خاصيت ضد قارچي قابل قبول آنها بود شکل (1-25) [40].
شکل (1-25)
در سال 2010 عبدالله و همکاران سنتز بازشيف جديد 4 دندانه و ترکيبات کئورديناسيوني را انجام دادند. ترکيبات سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، ممان مغناطيسي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز،NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسايي شدند. بررسي خواص ميکروبيولوژيکي پتانسيل اين ترکيبات به عنوان ضد باکتري و ضد قارچ را پيشنهاد داد شکل (1-26) [41].
شکل (1- 26 )
در سال 2010 چوهان و همکاران سنتز باز شيفهاي تريازول و کمپلکسهاي اگزو واناديم(IV) را انجام دادند و از طريق روشهاي فيزيکي همچون مغناطيس پذيري و هدايت مولي و روشهاي طيفي همچون اسپکتروسکوپي جرمي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، NMR 13C 1H NMR, شناسايي شدند و سپس خاصيت ضد باکتريايي اين ترکيبات بر عليه 2 گونه باکتري گرم مثبت و 4 گونه باکتري گرم منفي بررسي گرديد، همچنين خاصيت ضد قارچي اين ترکيبات بر عليه 6 گونه قارچ بررسي شد شکل (1-27) [42].
شکل (1-27)
شکل (1-27)
در سال 2011 سورش و همکاران تهيه و شناسايي باز شيفهاي مشتق شده از 4-آمينو آنتي پرين وانيلين و ارتو فنيلين دي آمين را انجام دادند و براي تهيه کمپلکسها از فلزات واسطه همچون منگنز(II)، کبالت(II)، نيکل(II) و مس(II) استفاده نمودند. ترکيبات سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C ESR, TGA , شناسايي شدند و در پايان بررسي خواص بيولوژيکي به يافت کارايي آنها به عنوان ضد باکترياي منتهي شد شکل (1-28) [43].
شکل (1-28)
در سال 2011 هونگ جيا ژانگ و همکاران سنتز باز شيفهاي مشتق شده از N-(2و4- بنزالدهيد-امينو) فنيل- N’-فنيل-تيواوره را انجام دادند و خواص ضد باکتريايي اين ترکيبات بر عليه باکتريهاي اشرشیاکولی3، سودوموناس اروژينوزا4، باسيلوس سوبتيليس5 و استافيلوکوکوس اورئوس6 بررسي شد شکل (1-29) [44].
شکل (1-29)
در سال 2011 رامان و همکاران سنتز کمپلکسهاي فلزي و باز شيف سه دندانه هتروسيکل مشتق شده از 2-متيل استواستانيليد را انجام دادند. در اين کمپلکسها فلزات مورد استفاده روي(II) ، مس(II) ، نيکل(II) و کبالت(II) ميباشد. ترکيبات سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، مغناطيس پذيري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، 1H NMR ,ESR شناسايي شدند. خواص ضد باکتريايي اين ترکيبات بر عليه باکتريهاي اشرشیاکولی، سودوموناس اروژينوزا، باسيلوس سوبتيليس و استافيلوکوکوس اورئوس و خواص ضد قارچي بر عليه آسپرژيلوس نايجر، کانديدا آلبيکنز و انجام گرفت شکل (1-30) [45].
شکل (1-30)
در سال 2012 شکير و همکاران سنتز ليگاند تترا آزا ماکروسيکل و کمپلکسهاي فلزي آن را با فرمول عمومي MLCl2 که M فلزاتي همچون کبالت(II)، نيکل(II)، مس(II) و روي(II) را انجام دادند و ترکيبات را از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، مغناطيس پذيري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، 13C NMR, 1H NMR ,EPR شناسايي نمودند. خواص ضد باکتريايي و برهمکنش با DNA اين ترکيبات به طور موثر ارزيابي گرديد شکل (1-31) [46].
شکل (1-31)
در سال 2012 صداقت و همکاران کمپلکسهاي دوهستهاي قلع (IV) را سنتز و از طريق آناليز عنصري، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، 1H NMRو 119Sn NMR شناسايي نمودند. مطالعات نشان داد که باز شيف به عنوان ليگاند 3 دندانه عمل ميکند و با نيتروژن و اکسيژن فنولي و انولي کئوردينه ميشود. ساختار کريستالي با کريستالوگرافي اشعه ايکس تاييد شد. فعاليتهاي آنتي باکتريايي بر عليه باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي ارزيابي گرديد شکل (1-32) [47].
شکل (1-32)
در سال 2012 آنيتها و همکاران سنتز کمپلکسها با ليگاند باز شيف و فلزات روي(II)، کبالت(II)، مس(II)، نيکل(II) را انجام دادند. کمپلکسهاي سنتز شده از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، مغناطيس پذيري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز،1H NMR ،EPR ، SEM، اسپکتروسکوپي جرمي، مغناطيس پذيري، کريستالوگرافي اشعه ايکس و فلورسانس شناسايي نمودند. خواص بيولوژيکي کمپلکسهاي سنتز شده از جمله خاصيت ضد قارچي و ضد باکتريايي مورد بررسي قرار گرفت شکل (1-33) [48].