دانلود پایان نامه
در مقاله نعیم و همکاران یک روش جدید برای انتخاب رکورد حرکت های زمین زلزله که در تطبیق دادن ترکیب طیف طرح در محل مشخص ارائه داده شد. در این روش از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب تصادفی 7 رکورد وضریب مقیاس مطابق با آن که هر کدام به عنوان یک فرد با 14 متغیر رفتار می کند، استفاده شد. اولین نسل از افراد از طریق فرآیند آمیزش، انتخاب طبیعی و جهش اصلاح شد. فرآیند ادامه پیدا کرد تا یک فرد بهینه( 7تا رکورد و 7 ضریب مقیاس) بدست آمد. فرآیند خیلی سریع و قابل اعتماد است و نتایج رکوردها با طیف طرح با کمترین دستکاری و اختلاف از هدف تطبیق داده شدند[30].
روش پیشنهادی حیدرخان با استفاده از یک دیتا بیس بزرگ از رکوردهای زلزله عمل کرد و بهره وری آن شرح داده شد. ایشان بیان می کنند که در عمل، ممکن است کاربر این روش را محتاطانه برای انتخاب در محدوده مجموعه رکوردها با ریشترهای مختلف- فواصل مناسب برای سایت همانطور که تعریف شده در مطالعات لرزه خیزی محل، شرایط خاک و دیگر پارامترهای مربوط تفکیک کند[24].
در مقاله کت سانوس[27] روش های متنوعی ارائه شد که تصمیم گیری های منطقی می توان در مورد ورودی های زلزله وابسته به زمان مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه می گیریم که چندین راه برای رسیدن به انتخاب رکورد وجود دارد. اما محدوده ای که پراکندگی پاسخ سازه را یکسان کند هنوز ممکن نیست. علاوه بر این با وجود پیشرفت های زیاد در آیین نامه های جدید تکنیک های انتخاب رکورد مطرح نشده است. از آنجا که آیین نامه های لرزه ای مورد استفاده در حال حاضر نسخه ساده شده ای از تصویر کامل زمانی که آن را به ارزیابی ناشی از زلزله می آید.[21]
با توجه به مطالعات متعدد محقق در ارتباط با این موضوع، کمبود روش های انتخاب رکورد با توجه به آیین نامه 2800 ایران، که به طراحی لرزه ای سازه ها در کشور ایران می پردازد، و احساس نیاز ساخت و سازه های کنونی به این مشخصات و یک روش مطمئن و کارا برای انتخابی صحیح و مهندسی مشخص شد، و در این تحقیق سعی بر آن بوده تا با ارائه روشی مناسب به کمک الگوریتم ژنتیک بتوان بر این کمبود مسلط شد تا پس از این شاهد خسارات کمتری هنگام وقوع زلزله در ساختمانهای جدید باشیم.

فصل دوم
(روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها)

2-1 مقدمه
الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم های تکاملی و هوش مصنوعی است که از تکنیک های زیست‌شناسی مانند وراثت و جهش برای یافتن جواب استفاده می‌کند. الگوريتم ژنتيك ابزاری است که توسط آن ماشين می تواند مكانيزم انتخاب طبيعی را شبيه سازی نمايد. اين عمل با جستجو در فضای مسئله جهت يافتن جواب برتر و نه الزاما بهينه صورت می پذيرد مهدوی در کتاب الگوریتم ژنتیک و کاربرد های آن، الگوریتم ژنتیک را یک روش جستجو، منطبق بر ساختار ژن ها و کروموزوم ها است، معرفی می کند. الگوریتم وراثتی، برداشتی از علم وراثت در سطح سلولی است. الگوریتم ژنتیک در قالب عام به دو صورت دودویی وحقیقی (پیوسته) قابل پیاده سازی است. الگوریتم ژنتیک دودویی سابقه ای طولانی تر از نوع حقیقی آن دارد. در حل مسئله با الگوریتم ژنتیک، هر یک از متغیرها به صورت یک ژن در وراثت طبیعی در نظر گرفته می شوند. از کنار هم قرار گرفتن تمام متغیرهای یک مسئله(ژن ها)، یک کروموزوم ساخته می شود.
هلند اولین بار از رشته های بیتی برای بیان اطلاعات کروموزوم ها استفاده کرد و هنوز بسیاری از محققان این شیوه را بهترین می دانند. هر ژن توسط یک رشته بیتی بیان می شود، بنابراین باید قبل از اعمال به مسئله به صورت مناسبی بازنمایی شود. به عبارت دیگر، باید در نظر داشت که الگوریتم ژنتیک روی رمز متغیرها اعمال می شود[15].
انطباق بین سیر تکامل طبیعی و الگوریتم ژنتیک در جدول2-1 خلاصه شده است.
جدول 2- 1 – انطباق بین سیر تکامل طبیعی و الگوریتم ژنتیک
سیر تکامل طبیعی الگوریتم ژنتیک(GA)
محيط مسئله برای حل
جمعيت مجموعه جوابهای جايگزين
توليد گام تکرار
فرد جواب داوطلب
والدين جوابهای برگزيده شده
اندازة انطباق مقدار برازندگی ( تابع ارزياب)