دانلود پایان نامه

الف-2- اجرای برنامه با مقادیر متغیر پیشنهاد شده مرجع[30] توسط الگوریتم ژنتیک حقیقی
برنامه ارائه شده نعیم و همکاران [30] تنها به صورت الگوریتم ژنتیک دودویی ارانه شده است. با توجه به اینکه این پژوهش دو برنامه؛ 1- الگوریتم ژنتیک دودویی. 2- الگوریتم ژنتیک حقیقی. را ارائه نموده است، برای مشاهده نحوه عملکرد و مطلوبیت این دو برنامه و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر، برنامه رمزدهی حقیقی با مقادیر جدول 3-1 اجرا شده است، هر اجرا حدود 20 ثانیه زمان می برد. نتایج هر پنج اجرای برنامه در جدول 3-4 آورده شده، مینیمم خطای بدست آمده در این پنج اجرا برابر 1.9% از اجرای اول بدست آمد.
جدول نتایج رمزدهی حقیقی با مقادیر نعیم و همکاران[30] برای پنج اجرای برنامه الگوریتم ژنتیک :
جدول 3- – 4 نتایج اجرای برنامه حقیقی با مقادیر پارامترهای پیشنهادی مرجع[30]
شماره اجرا ضرایب مقیاس شماره رکورد خطا
1 0.86 0.91 0.8 0.9 1.4 0.6 0.9 39 53 176 168 296 142 233 0.0186
2 0.94 0.97 1.4 0.8 0.79 0.8 0.8 37 39 296 233 120 147 49 0.028
3 1.3 0.85 1 1.3 0.93 1.1 0.9 4 39 176 296 78 53 10 0.03
4 1 1.06 1 1.4 0.62 0.9 1 168 53 78 296 353 142 37 0.022
5 1.1 0.91 1.3 1.4 1.05 0.6 0.8 39 176 4 296 233 214 53 0.021
در جدول 3-5 کمترین خطا که از اجرای اول این برنامه با مقادیر مذکور بدست آمده است نمایش داده شده است.
جدول 3- – 5 ضرایب مقیاس و شماره رکوردهای بهترین اجرای برنامه ژنتیک حقیقی با مقادیر متغیر پیشنهادی نعیم و همکاران[30]
مینیمم خطای بدست آمده = 1.86%
ضرایب مقیاس 0.856412 0.913092 0.796013 0.941645 1.401997 0.594166 0.946393
شماره زلزله ها 39 53 176 168 296 142 233
نمودار شکل 3-4 مقایسه ی بین طیف پاسخ میانگین اجرای اول برنامه با طیف هدف آیین نامه 2800 [3] برای خاک نوع 2 با لرزه خیزی خیلی زیاد را نشان می دهد.
اختلاف بین خطای برنامه دودویی و برنامه حقیقی با پارامترهای الگوریتم ژنتیک نعیم و همکاران[30] برابر 0.4% می باشد، این نتیجه بیان گر این مسئله است که در این پژوهش برنامه ژنتیک دودویی در انتخاب و مقیاس کردن رکوردها برای طیف پاسخ ترکیبی مناسب تر است. البته با توجه به کم بودن این اختلاف می توان نتیجه گرفت هر دو برنامه ارائه شده این تحقیق به خوبی عمل می کنند.

شکل 3- 4 – مقایسه طیف متوسط جذر مجموع مربعات رمزدهی حقیقی با مقادیر متغیرهای پیشنهادی مرجع[30]
الف-3- اجرای برنامه با مقادیر متغیر پیشنهاد شده توسط سیف[8] برای الگوریتم ژنتیک دودویی
مقادیر پیشنهادی متغیرهای الگوریتم ژنتیک توسط سیف[8] که برای انتخاب از میان 136 شتابنگاشت در پایان نامه خود ارائه نموده با برنامه حاضر آزموده شده است. این مقادیر برای الگوریتم ژنتیک دودویی در جدول 3-6 آمده است. پس از پنج مرتبه اجرای برنامه با استفاده از این مقادیر برای پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی بهترین نتیجه بدست آمده در اجرای سوم برنامه حاصل شد که دارای خطای 3.7% است.
جدول 3- – 6 پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی پیشنهاد شده توسط سیف[8]