دانلود پایان نامه

ارائه راه‌حل‌ها در فرايند سياستگذاري عمومي در ايران از نگاه كارشناسان و سياستگذاران غالباً مبتني‌بر رويكرد‌هاي علمي است، به‌گونه‌اي كه 53 درصد از آنان بر اين امر صحه گذاشته‌اند كه اين راه‌حل‌ها ازنظر كارشناسان و صاحب‌نظران مؤثر بوده و داراي مبناي علمي است. همچنين 23 درصد بر اين امر تأكيد داشته‌اند كه تنها راه‌حل ممكن بوده و سطحي از رضايت‌بخشي را فراهم آورده، اگر‌چه بهترين نبوده و شايد مي‌توانستند با صرف هزينه‌‌هاي مادي و معنوي بيشتر به راه‌‌حل‌هاي بهتري نيز دست يابند. بدين‌ترتيب مي‌توان گفت نزديك به 73 درصد از راه‌حل‌هاي ارائه شده در مرحله سياستگذاري عمومي مربوطه، علمي و عقلاني است؛ يعني راه‌حل‌ها زماني عرضه مي‌شود که ابتدا بررسي كارشناسي شوند و حداقل رضايت فراهم گردد.
در مقابل، مباني سياسي و سياستي نقش اندكي در ارائه راه‌حل‌ها داشته است. در اين بين بايد به اين موضوع توجه شود كه تأمين منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ به‌عنوان يكي از مباني ارائه راه‌حل، هرچند در حد بالايي نيست، اما تأمل‌پذير است. اين موضوع از اين جهت حائز اهميت مي‌باشد كه اگر مبناي ارائه راه‌حل، تأمين منافع بخشي از گروه‌هاي ذي‌نفع باشد، در آن‌ صورت بايد انتظار داشت كه فرايند سياستگذاري تحت تأثير قرار گرفته و اثر‌بخشي سياست را به انحراف بكشاند و هزينه‌هايي را بر نظام سياسي وارد كند؛ زيرا در كوتاه‌مدت شايد مؤثر باشد، اما در طولاني‌مدت تلاش مجدد را مي‌طلبد.
بازيگران مرحله ارائه راه‌حل
در اين مرحله بازيگران مختلفي از بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي به اشكال گوناگوني حضور داشته‌اند. اين بازيگران در سه گروه قرار مي‌گيرند:
● بازيگراني كه راه‌حل ارائه كرده‌اند.
● بازيگراني كه موافق راه‌حل‌ها بوده‌اند.
● بازيگراني كه مخالف راه‌حل‌ها‌ بوده‌اند.
اگر‌چه در انتخاب راه‌حل‌ها نيز بازيگراني حضور داشته‌اند، اما در اين تحقيق به‌دليل اينکه تنها نهاد مجلس بررسي شد و در آنجا نيز فقط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند كه انتخاب نهايي راه‌حل‌ها را انجام مي‌دهند، لذا بررسي آن در اينجا به همين حد اكتفا مي‌شود.
گروه اول: بازيگران ارائه‌دهنده راه‌حل: درون نظام سياستگذاري عمومي بازيگران با رويكرد‌هاي مختلفي به ارائه راه‌‌حل مي‌پردازند. در بررسي به‌عمل آمده اتاق‌هاي فكر يا مراكز تحقيقاتي كه همه وابسته به دولت يا مجلس بوده‌اند بيشترين تأثير را داشته‌اند. چنان‌كه نزديك به 40 درصد از پاسخ‌گويان بدان اشاره كرده‌ بودند. پس از آن برخي سياست‌مداران، نمايندگان مجلس و افراد خاص (25 درصد) بوده‌اند كه اين نقش را ايفا كردند‌. همچنين 20 درصد از بوروكرات‌ها و كارگزاران دولتي در اين مرحله نقش داشتند كه بدين‌ترتيب نزديك به 85 درصد از بازيگران ارائه راه‌‌حل‌ها از بخش دولتي است و بخش‌هاي غير‌حاكميتي شامل رسانه‌ها، جرايد، گروه‌ها و صنوف تأثير بسيار كمي دارند، هرچند همين ميزان نيز بسيار مغتنم است.
جدول6- چه كساني به ارائه راه‌حل پرداخته‌اند
رديف
پاسخ‌ها٭
فراواني
درصد
1
گروه‌ها (صنوف، احزاب، فراكسيون‌ها)
5
93/8
2
اتاق‌هاي فكر يا مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي
22
29/39
3
رسانه‌ها و جرايد
4