دانلود پایان نامه
1- هدفهای ایمانی_اخلاقی: شامل شناخت خدا وکلیه تکالیفی که دراین رابطه به عهده انسان است. هدفهای اخلاقی شامل شناخت بعد الهی وکرامت انسان، تزکیه ورشد معنوی وکسب فضایل است.
2- هدفهای فرهنگی: شناخت وپذیرش فرهنگ اسلامی و تلاش در حفظ نشر آن و پرورش نیروی تفکر، اشاعه علم وآشنایی با سازمان و معارف قرآنی
3- هدفهای خانوادگی: در این زمینه می توان از توجه به ضرورت تشکیل خانواده و قداست آن با توجه به نقش ارزشمند تربیتی والدین در پرورش فرزندان مؤمن نام برد.
4- هدفهای اجتماعی: رعایت حقوق همه انسانها ومراعات انصاف در برخورد با آن وایجاد و روابط مهرانگیز با دیگران واحترام به دانشمندان وتقویت روحیه خدمت به مسلمانان وروحیه تفاهم وتعاون
5- هدفهای سیاسی: تجزیه وتحلیل وشناخت مسائل سیاسی وجلوگیری از استضعاف ومبارزه با استکبار ،پذیرش اصل رهبری، احترام به قانون و توجه به اصل پیوستگی کامل دین وسیاست وپرورش احساس مسئولیتهای اجتماعی وسیاسی ودر زمینه خارجی نیز اصل استقلال در سیاست خارجی وارتباط با دیگر جوامع انسانی براساس عدالت وانصاف با اهل کتاب وپیروان ادیان (شکاری،1383).
6-هدفهای دفاعی نظامی
7-هدفهای اقتصادی
که هر کدام از این اهداف به زمینه خاص خود نیاز دارد (تجاسب، 1379).
اهم سیاستهای آموزش وپرورش
بازنگری واصلاح ساختار برنامهریزی وبرنامههایآموزشی وروزآمد نمودن آنها در جهت پاسخگویی به نیازهای بومی ورهیافت های جدید علمی
تقویت وتوسعه، دورههای تحصیلات تکمیلی وارتقا کیفیت علمی آن در جهت تأمین اعضای هیأت علمی مراکز علمی وپژوهشی، رفع نیازهای تخصصی بخشهای مختلف و کاهش اعزام دانشجو به خارج از کشور
راه اندازی وتقویت دورههای ومراکز جدید آموزشی وعلوم پایه وپیشرفته
سازماندهی ونهادینه نمودن سیاست آموزش استعدادهای خلاق در مرکز آموزش عالی
فراهم آوردن فرصت وافزایش دسترسی افراد با استعداد به مراکز دانشگاهی وحمایت از اقشار محروم جهت دستیابی به امکانات دانشگاهی
تقویت ارتباط، همبستگی وتطابق میان نظام آموزش عالی، توسعه فناوری وبازار کار
گسترش تقویت آموزشهای علمی-کاربردی وفنی-حرفهای باهماهنگیدستگاههای تولیدی وخدماتی(بنیسی،1384)
4-5-4 مقاطع آموزشی:
مقاطع آموزشی در ایران شامل موارد زیر میباشد:
1-آموزش وپرورش قبل از دبستان که شامل یک دوره یک ساله آموزش کودکستان میباشد. کودکان 5 ساله قبل از ورود به دوره ابتدائی در مدت یک سال با محیط آموزشی آشنا میشوند و برنامههای آموزشی وپرورشی آنها گوناگون است که شامل: آشنایی با آموزههای اخلاقی، فعالیتهای اجتماعی وزبان فارسی وهنر میباشد (سرکارآرانی،1382).
2- آموزش ابتدایی اولین دوره از تحصیلات آموزش رسمی وعمومی در ایران است ومدت آموزش وپرورش در این دوره پنج سال بوده، گروه سنی 6 تا10 ساله را شامل می-شود (سرکارآرانی، 1382).
3- آموزش وپرورش دوره راهنمایی تحصیلی: دوره تحصیلی راهنمایی سه سال وجمعیت گروه سنی 13-11 ساله را شامل میشود. این دوره همگانی است ودانشآموز آمادگی لازم برای انتخاب رشته تحصیلی مناسب در دوره دبیرستان به دست می آورد. هدف این دوره این است که رغبت های دانشآموزان شناخته شوند و استعداد آنها بیش از پیش شکوفا گردد وبر توانایی های ذهنی وجسمی وآگاهیهای فردی واجتماعی آنها در زمینههای مختلف علوم افزوده شود (سرکارآرانی، 1382).
4-آموزش وپرورش متوسطه: پس از این که دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی را با موفقیت گذراندند، دوره آموزش متوسطه را در یکی از شاخههای نظری، فنی وحرفه ای و کار و دانش شروع میکنند. طول این دوره سه سال است ودانشآموزان سنین 14تا16 سال را درمیگیرد. شاخه نظری دوره دبیرستان شامل رشته های علوم تجربی، ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی می باشد (سرکار آرانی، 1382).
5- دانشگاهها وموسسات آموزش عالی: آموزش عالی در ایران با هدفهای اساسی چون حفظ وگسترش میراث فرهنگی، تربیت نیروی انسانی ماهر، انجام پژوهشهای علمی وتربیت معلم در موسسات آموزشی وپژوهشی گوناگون انجام میشود. مهمترین آنها عبارتند از: دانشگاهها، مؤسسههای آموزش عالی، دانشکدهها، مدرسه عالی، آموزشکدهها، مراکز آموزش عالی ومراکز پژوهشی (سرکارآرانی، 1382)
فصل پنجم