دانلود پایان نامه
شکل(3-60)
2-18- سنتز كمپلكس HgL(N3)2
به محلولي حاوي 1 ميلي‏مول HgL(N3)2 تازه تهيه‏ شده در اتانول، 1 ميلي‏مول ليگاند حل شده در 15 ميلي‏ليتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دماي اتاق بهم زده مي‏شود. رسوب نخودي رنگ تشكيل شده در محلول واكنش را صاف كرده و با کمي اتانول شستشو داده ميشود و سپس در مخلوط حلال ديکلرومتان/ متانل نو بلور ميگردد. بازده واكنش %21 است.
M.W= 09/705
M . P.(°C): 153
ΛM (µS.cm-1): 7/12
IR (KBr,cm-1): 2867(w), 2023(vs), 1631(vs), 1523(vs), 1470(m), 1440(m), 1340(vs), 1161(m), 527(w), 517(w).
شکل(3-82)
UV-Vis: [(DMF), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 269(9107),295(19876), 325(sh)(10780)
شکل(3-83)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=72/8Hz), 02/8(d, 2Hi,i’, J=72/7Hz), 00/8 (d, 2Hf,f’, J=44/7Hz), 74/7(t, 2Hg,g’, J=64/7Hz, 48/7 Hz), 60/7(t, 2Hh,h’, J=92/7 Hz ,80/7Hz), 38/7(d, 2He,e’, J=84/15Hz), 03/7(dd, 2Hd,d’, J=80/15Hz, J=72/8Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-84)
13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 83/162, 98/147, 32/135, 54/133, 42/132, 11/130, 85/129, 43/128, 48/124, 71/69, 51/36, 25/24.
شکل(3-85)
2-19- بررسيهاي زيست شناسي
2-19-1- استريل کردن وسايل
يکي از مهمترين و اولين کارهايي که بايد در آزمايشهاي زيست شناسي صورت گيرد، استريل نمودن وسايل مورد استفاده ميباشد که به دو صورت انجام ميگيرد: در مورد وسايل فلزي و مقاوم به حرارت از شعله مستقيم استفاده ميشود، اما براي ديگر موارد از اتوکلاو استفاده ميشود، بدين صورتکه در دماي 121 درجه سانتيگراد به مدت 20 دقيقه وسايل استريل ميشوند.
2-19-2- تهيه محيط کشت آگار و براث
باتوجه به دستور نوشته شده روي ظرف محيط کشت، پودر محيط کشت در آب مقطر حل ميشود و روي گرمکن همزده ميشود تا بجوش آيد، سپس درب ارلن با پنبه بسته شده و به مدت 20 دقيقه تحت دماي 121 درجه درون اتوکلاو قرار ميگيرد تا استريل شوند. پس از خروج از اتوکلاو در کنار شعله حدود 15ميليليتر از محيط کشت در هر پليت ريخته شده و پس از خنک شدن در يخچال نگه‌داري ميشود. در مورد محيط کشت براث چون به صورت مايع است لزومي به ريختن در پليت نبوده و ميتوان به طور مستقيم پس از استريل و خنک شدن در يخچال نگهداري و در موقع نياز استفاده نمود.
2-19-3- کشت باکتري
براي بررسي خواص ضد باکتريايي، کشت باکتري تازه تهيه شده نياز است. براي اين منظور کشت اوليهاي از باکتري تهيه شد به این شکل که با استفاده از لوپ يک پرگنه از باکتري مورد نیاز برداشته و درون محيط کشت مايع مولر هينتون براث (MHB) کشت داده شد و در دماي 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاري شد.
2-20- آزمونهاي بررسي خواص ضد باکتريايي
2-20-1- روش انتشار ديسک
در اين روش ابتدا محيط کشت مولر هينتون آگار (MHA) بر اساس دستور ساخت شرکت سازنده تهيه گردید، سپس 1/0 ميلي ليتر از محیط کشت مولر هینتون براث حاوی باکتري مورد آزمون به کمک ميکرو پيپت روي محيط کشت ريخته شد و به کمک سواپ پخش گرديد. سپس غلظتهاي 50 و 25 و 10 ميليگرم بر ميليليتر از کليه ترکيبات مورد آزمون (ليگاند و کمپلکسها) در حلال DMSO تهيه و ديسکهاي آنتي بيوگرام خام در محلول تهیه شده غوطهور و روي پليتها با فاصله مشخصی قرار داده شد. در نهايت پليتها در دماي 37 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت گرم‌خانه‌گذاري شد. پس از گذشت زمان گرمخانهگذاري، محدوده عدم رشد اندازهگيري و بر حسب ميليمتر بر میلیگرم ثبت گرديد. روش انتشار ديسک براي تمامي ترکيبات به شرح بالا انجام پذيرفت.
2-20-2- اندازهگیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC)