نوامبر 28, 2020

کارشناسی ارشد، قانون تجارت


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

از متخصصان قديمي و حتي خارجيان مي تواند در كمرنگ كردن اين مشكل بسيار راهگشا باشد.

3-اگرچه نيروي انساني مناسب و ارزيابان متخصص كه بتوانند به شيوه هاي علمي، اموال و دارايي هاي شركت را ارزيابي كنند بسيار كم می باشد، اما همين نيروي معدود نيز به سبب روابط شغلي، تحصيلي و … در معذورات خاص و تعميم فرهنگ بيمه بطور كامل و رضايت بخش در جامعه ايراني و دوم نياز خود صنعت بيمه به نيروي انساني كارآمد و متخصص از لحاظ كمي و كيفي در رشته ها و بخش هاي مختلف آن.

در خصوص چگونگي مشاركت بخش خصوصي در روند خصوصي سازي شركت هاي بيمه اي بايد به سؤالات زير پاسخ داده گردد.

الف)مشاركت بخش خصوصي به صورت شركت سهامي عام يا خاص

با در نظر داشتن ويژگي خاص صنعت بيمه و نياز به داشتن بنيه مالي قوي، در امر توليد حق بيمه و نيز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر مي رسد كه فعاليت به صورت شركت سهامي خاص با در نظر داشتن محدوديت هاي آن از نظر قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمايه اوليه در زمان تشكيل و چه از نظر عملكرد و كارايي با مشكلاتي روبرو گردد. خصوصاً در زمان پرداخت خسارت مگر آنكه اجازه فعاليت آن محدود به چند رشته بيمه اي و ريسكهاي متنوع كوچك و معمولي باشد. در غير اين صورت مي‌بايست بين سرمايه شركت با خطرهاي بيمه شده تناسب وجود داشته باشد و از اين طريق پشتوانة مناسبي براي ايفاي تعهدات شركت ايجاد گردد. اين امر بيشتر بدليل حمايت از اين نوع شركت هاست تا در صورت بروز بحران مالي و خسارتهاي بزرگ به ورشكستگي مالي منتج نگردد.

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامه دربارهکارشناسی ارشد، قبل از انقلاب