نوامبر 28, 2020

پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، ارائه خدمات


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

2

5-سوق دادن شركتهاي بيمه خارجي و نمايندگي هاي آنان در زمينه مشاركت در پروژه هاي ملي كشور اعم از صنعتي، تجاري و اعتباري

6-بهره گیری بهينه از ارائه خدمات و دانش فني شركت هاي بيمه خارجي در جهت افزايش توان شركتهاي داخلي.

مشاركت شركتهاي بيمه اي خصوصي داخلي و خارجي در كنار هم نه تنها مانعي براي رشد و توسعه اقتصادي كشور به روبرو گردید و سطح زندگي مردم تا اندازه زيادي افزايش يافت. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در فاصله سالهاي فوق 3% بود اما بهاي اين افزايش در نرخ رشد منجر به بي عدالتي اجتماعي، گسترش فقر، افزايش فاصله ميان طبقات بالا با اقشار فقير به بي عدالتي اجتماعي، گسترش فقر، افزايش فاصله ميان طبقات بالا با اقشار فقير و بيكاري بود كه منجر به نارضايتي فزاينده اي به سياستهاي خانم تاچر و زير سؤال بودن حزب محافظه كار گرديد و در نهايت به بر كناري خانم تاچر انجاميد. در سال 2000، انگلستان با دريافت 742/179 ميليون دلاري حق بيمه در زمينه بيمه اشخاص 82/11 درصد از بازار جهاني را به خود اختصاص داده می باشد و در ردة سوم جهاني قرار دارد. در زمينه بيمه هاي اموال انگلستان 218/57 ميليون دلار حق بيمه دريافت كرده و با مالكيت 2/6 درصد بازار جهاني در رده چهارم می باشد و در كل با دريافت 960/236 ميليون دلار و مالكيت 7/9 درصد بازار جهاني سومين كشور جهان در زمينه زير می باشد:

نوشته ای دیگر :
تحقیق درموردرفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی

اهداف عمده خصوصي سازي بيمه در انگلستان عبارتند از:

1-افزايش كارآيي اقتصادي و افزايش آزادي انتخاب مصرف كننده

2-كاهش دخالت دولت در اقتصاد

3-افزايش مشاركت مردم در اقتصاد