نوامبر 28, 2020

پایان نامه رایگان با موضوع انعقاد قرارداد، کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

همچنين امكان فعاليت براي شركتهاي بيمه خصوصي در فعاليتهاي بيمه اتكايي كه قبلاً بوسيلة قانون منع شده بود، فراهم گرديد. تغيير مهم ديگر، كنار گذاشتن تمايز بين بيمه گر برزيلي با سرمايه خارجي يا ملي بود كه در واقع امكان فعاليت گسترده را براي شركتها و سرمايه گذاران خارجي فراهم كرد. برزيل گرچه قبلاً نيز داراي بيمه گران خصوصي بوده می باشد اما ارزيابي عملكرد برنامه شيلي در يك بازار غير رقابتي فعاليت داشتند كه زير چتر بيمه اتكايي انحصاري تحت مالكيت دولت بنام crc قرار داشتند بعد از برنامه آزادسازي و خصوصي سازي، اكنون بيمه گران در تعيين تعرفه ها و انعقاد قرارداد با بيمه گران اتكايي داخلي يا خارجي كاملاً آزاد هستند، مالكيت آنها ممكن می باشد كاملاً خارجي باشد.

بدون آنكه محدوديتي اعمال شده باشد، حداقل سرمايه حدود 50 برابر سال 1980 می باشد كه منجر به كاهش تعداد بيمه گران از حدود 80 به 20 مورد شده می باشد، كارگزاران بيمه نيز در مذاكره براي كميسيون خود آزاد هستند و شركت بيمه اتكائي انحصاري دولتي CRC تبديل به يك شركت سهامي شده می باشد.

بر اثر آزادسازي و خصوصي سازي، حق بيمه هاي دريافتي بيمه گران از سال 1980 تا كنون سالانه حدود 3/15 درصد رشد پيدا كرده می باشد، رواج و پوشش موارد بيمه اي كه به شدت افزايش پيدا كرده می باشد وجود سرمايه گذاري شده شركتهاي بيمه حدود 10 درصد GNP را تشكيل مي داد. پس مي توان نتيجه گرفت كه شيلي مانند كشورهايي می باشد كه در آزاد سازي و خصوصي سازي بيمه بسيار موفق اقدام كرده می باشد.

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامهسبک های مقابله با استرس، راهبردهای مقابله ای

هـ)تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر: مصر مانند كشورهايي می باشد كه سعي در تطبيق خود با روند جهاني سازي اقتصاد دارد. ظهور بازارهاي جديد و در حال تعمير و خصوصي سازي در راستاي توافق با سازمات تجارت جهاني، بانك جهاني اتحاديه اروپايي و غيره را داشته می باشد. عليرغم آنكه برنامه خصوصي سازي بطور گسترده انجام شده