ژانویه 17, 2021

منابع تحقیق درمورد کارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

اجتماعي، روابط افراد را با يكديگر از طريق هنجارها منعكس مي­كند. مفهوم انسجام اجتماعي در برابر بيگانگي و انزواي اجتماعي قرار می‌گیرد، بيگانگي اجتماعي يعني شكاف بين فرد و اجتماع. بيگانگي يعني مردود شمردن اجتماع و باور به این‌که اجتماع ارزش‌های شخصي و شیوه‌های زندگي فرد را منعكس نمی‌کند. انزواي اجتماعي يعني شكستن روابط حمايت گر شخصي. بنابراين فردي كه از انسجام اجتماعي برخوردار می باشد نسبت به اجتماع خود احساس نزديكي و گروه اجتماعي خود را منبعي از آرامش و اعتماد می‌داند» (عبدالله تبار و همكاران، 1388: 175-174). درواقع احساس تعلقي كه بين شهروندان به وجود می‌آید می‌تواند جنبه‌ای محوري در امر سلامت داشته باشد، لذا يكپارچگي با ديگران در محيط و جامعه اطراف می‌بایست حاصل تجربه مشترك شباهت با ديگران باشد. سام آرام در اين راستا بيان می‌کند كه: «انسجام اجتماعي به معناي احساسِ بخشي از جامعه بودن، فكر كردن به اينكه فرد به جامعه تعلق دارد، احساس حمايت شدن از طريق جامعه و سهيم داشتن در آن می‌باشد. بنابراين انسجام اجتماعي آن درجه‌ای می باشد كه در آن مردم احساس می‌کنند كه چيز مشتركي بين آن‌ها و كساني كه واقعيت اجتماعي آن‌ها را می‌سازند هست مثل همسایه‌هایشان» (سام آرام،1387: 7).

در این پژوهش اعتقاد بر این می باشد که فرد سالم ازنظر اجتماعي زماني عملكرد خوب دارد كه اجتماع را به‌صورت يك مجموعه معنادار و قابل‌فهم و بالقوه براي رشد و شكوفايي بداند و احساس كند كه وقوع جرم اهمیت دارد (کارمونا، 2003: 241). در این پژوهش برای سنجش امنیت اجتماعی از شاخص‌های کییز (1998) بهره گیری شده می باشد.