ژانویه 18, 2021

پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

تکه ای از متن پایان نامه :

  • نظریات و فرضیات پژوهش

متفکر نظریه فرضیه