نوامبر 30, 2020

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی …

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزا تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده می شود، و به سؤالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۲ ، ص۱۷). در این تحقیق، پس از طرح سوالها بر اساس مدل لامپکین و دس، ادبیات موضوعی و بر اساس کارهای انجام شده در دیگر تحقیقات، پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید راهنما، مشاور و چند نفر از مدیران کسب وکارها قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم مورد تأیید آنها واقع شد. بنابراین میتوان بیان نمود که پرسشنامه تحقیق حاضر دارای اعتبار محتوا است.
اعتبار سازه یک ابزار اندازهگیری نمایانگر آن است که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهای را که مبنای نظری دارد، میسنجد(سرمد و دیگران،۱۳۸۲).
جهت اندازهگیری روایی سازه از مدل اندازهگیری(تحلیل عاملی تاییدی) استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از مدلهای اندازهگیری و شاخصهای برازندگی تائید کننده روایی سازه میباشند. روایی سازه با استفاده از آماره T مورد آزمون قرار گرفت. همانگونه که بیان گردیده است، همه آمارههای T بالاتر از مقدار استاندارد ۲ میباشد. به عبارتی تمامی ضرایب مسیر معنیدار میباشند. نتایج این آزمون در فصل چهارم ارئه گردیده است.
۳-۸-۲-پایایی تحقیق
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظنیا، ۱۳۷۷، ص ۱۵۵).
برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری نیز روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است(کونکا و دیگران، ۲۰۰۴، ۶۹۷-۶۸۳). سازگاری درونی ابزار اندازهگیری میتواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شود(کرونباخ، ۱۹۵۱، ۳۳۴-۲۹۷). این روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد. پس از وارد کردن دادهها، با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) محاسبه شد. معمولاً الفای کمتر از ۰٫۶ نشاندهنده پایایی ضعیف، ۰٫۶ تا ۰٫۸ قابل قبول و بالاتر از ۰٫۸ نشاندهنده پایایی بالا است. از این رو هر چه اعداد به یک نزدیکتر باشد بهتر است. مقدار آلفای محاسبه شده مربوط به هر متغیر و آلفای کل در جدول(۳-۲) آمده است. بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه از پایایی کافی برخوردار میباشد، بدین معنی که پاسخهای داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغیری میباشد که مورد آزمون قرار گرفتهاست.
جدول (۳-۲): نتیجه محاسبه ضریب آلفا

نوشته ای دیگر :
بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ردیف مفهوم مؤلفهها تعداد سوالات
مقیاس
آلفای کرونباخ
۱ گرایش کارافرینانه نوآوری ۴ ۸۹%
استقلال ۴ ۸۷%
ریسکپذیری ۴ ۸۸%
پیشتازی