آوریل 22, 2021

بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۱۶

همان طور که مشاهده می کنید مقدار ضریب تعیین مدل رگرسیونی برابر ۰٫۸۳۲ می باشد که نشان می دهد حدود ۸۳ درصد از تغییرات متغیر کاهش هزینه توسط ارتباطات وفنآوری اطلاعات توجیه می شود. در نتیجه باید متغیرهای دیگری علاوه بر ارتباطات در نظر گرفته شود تا هزینه های شرکت ارتباطات سیار ایران به حداقل برسد. منفی بودن ضریب همبستگی بین این دو متغیر نشان دهنده این است که با افزایش صنعت ارتباطات از میزان هزینه های موجود در شرکت ارتباطات سیار ایران کاسته می شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر ۱٫۸۸ می باشد که مقدار خوبی است و نشان می دهد که بین جمله خطاها همبستگی وجود ندارد. به عبارت دیگر رگرسیون دارای اعتبار می باشد در ادامه جدول آنووا آورده شده است.
جدول۹-۴: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معنی داری آماره F درجات آزادی مجموع مربعات مدل
۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۶ ۱
۷۰۴
۷۰۵
۲۲۶۲۲٫۱۳۵
۹۱۷۱۶۰٫۸۴
۹۳۹۷۸۲٫۹۷۵
رگرسیون
باقیمانده
کل

 

همان طور که مشاهده می کنید مقدار آماره آزمون رگرسیون برابر ۱۷٫۳۶ و مقدار سطح معنی داری آزمون برابر ۰٫۰۰۰ است که کمتر از ۰٫۰۱ است. بنابراین فرض صفر آزمون مبنی بر عدم اعتبار رگرسیون رد شده و نتیجه می‌گیریم که رگرسیون در سطح ۰٫۰۱ معنی دار می باشد.
در ادامه جدول مربوط به برآورد ضرایب را می آوریم.
جدول ۱۰-۴: ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر صنعت ارتباطات و تاثیر آن بر کاهش هزینه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معنی داری آماره t برآورد ضرایب مدل
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۲۷٫۵۵
۴٫۱۶-
۲۵۳٫۷۵
۱٫۱۲۶-
عرض از مبدا
صنعت ارتباطات

 

همان طور که مشاهده می کنید مقدار ضریب ثابت معادله رگرسیون برابر ۲۵۳٫۷۵و مقدار سطح معنی داری آزمون برای ضریب ثابت رگرسیون برابر ۰٫۰۰۰ و همچنین مقدار برآورد ضریب متغیر مستقل برابر ۱٫۱۲۶- و مقدار سطح معنی داری آزمون برابر ۰٫۰۰۰ به دست آمده است که نشان می دهد هم ضریب ثابت و هم متغیر مستقل در معادله رگرسیونی حضور معنی داری دارند بنابراین رابطه بین صنعت ارتباطات و کاهش هزینه در شرکت ارتباطات سیار ایران بر اساس آنالیز رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *