دانلود پایان نامه

توصيفي همانگونه که از نامش به وضوح ميتوان دريافت، توصيف عيني، واقعي و منظم حوادث، رويدادها و موضوعات مختلف ميباشد (خليلي شوريني، 1375). محقق در يک تحقيق توصيفي متغيرها را دستکاري نميکند يا براي وقوع رويدادها، شرايطي را بوجود نميآورد بلکه به توصيف ميپردازد.
در اين تحقيق از نوع همبستگي رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل ميگردد (سرمد و همکاران، 1380). در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است که مشخص شود آيا رابطهاي بين دو يا چند متغير وجود دارد و اگر وجود دارد اندازه آن چقدر است.
3-3: جامعه آماری
جامعه آماري عبارت است از مجموعهاي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند (سرمد و ديگران، 1376). در حقيقت جامعه آماري به کل گروه افراد، رويدادها و پديدههاي مورد علاقه محقق که قصد بررسي آنها را دارد، اشاره ميکند. چارچوب جامعه آماري، فهرستي است از همه عناصر جامعه که نمونه پژوهش از آن استخراج ميشود (داناييفرد و همکاران، 1383).
تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد، يعني اين تعريف چنان بيان شود که از نقطه نظر زماني و مکاني همه واحدهاي مورد مطالعه را دربرگيرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهايي که نبايد به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگيري به عمل ميآيد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان میباشد، علت انتخاب این صنعت ماهیت دانش محور آن و نقش اساسی دانایی در تولید و توسعهی محصولات جدید و ارائهی خدمات در صنعت اتوبوس سازی میباشد.
3-4: نمونه آماری و روش نمونه گيری
به دلايل زير محققان از سرشماري کل جامعه صرفنظر ميکنند و به تعداد محدودي از عناصر جامعه (نمونه) اکتفا ميکند و اين دلايل به پنج دسته تقسيم ميشوند:
هزينه: اغلب نمونه اطلاعات قابل اعتماد و مفيدي با هزينه کمتري از سرشماري فراهم ميکند.
به روز بودن: نمونه اغلب اطلاعاتي بهنگام تر از سرشماري فراهم ميکند.
درستي: نمونه اغلب اطلاعاتي به درستي و يا حتي درستر از سرشماري فراهم ميکند.
زمان: سرشماري کل جامعه آماري به زمان طولاني احتياج دارد (آذر و مؤمني، 1380).
نمونهگيري هدفمند که نمونهگيري غيراحتمالي، هدفدار، قضاوتي يا کيفي نيز ناميده ميشود به معناي انتخاب هدفدار پژوهش براي کسب دانش يا اطلاعات است.
انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهشهاي کيفي به شکلي انجام ميگيرد که بيشترين اطلاعات در مورد پديدههاي مورد بررسي به دست آيد اين نوع نمونهگيري به دنبال ايجاد قوانين ثابت و تعميمناپذير و يا تعميم نتايج نيست بلکه سعي در شناخت بهتر هر پديده در زمينه خاص و منحصر به فرد خود دارد. يکي از چالشهاي اساسي در انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش کيفي تصميمگيري در مورد پايان آن و چگونگي گزارش نحوه اين تصميمگيري است هرچند پژوهشگران کيفي معتقد به ذهني بودن فرآيند رسيدن به اشباع هستند اما اين اتفاق نظر وجود دارد که زماني ميتوان ادعا کرد که دادهها به اشباع رسيدهاند که انجام مصاحبه يا مشاهدات بيشتر به افزوده شدن يا تغيير در تئوري يا نگرش به وجود آمده نميشود. (رنجبر، 1391).
نمونه از بین افرادی که حداقل سه سال سابقه کار در زمینه مدیریت داشته و یا حداقل یک ویژگی از خصوصیات زیر را داشته باشند.
1- دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشتهی مدیریت یا اقتصاد باشند و یا دورههای آموزشی مدیریت دانش یا زنجیره تأمین و یا توسعه محصول را گذرانده باشد.
2- دارای گزارشات، تحقیقات یا مقالات علمی در حوزههای مدیریت دانش، توسعهی محصول و یا زنجیرهی تأمین باشند.
3- فعالیت اجرایی آنها در زمینه برنامه ریزی استراتژی، توسعه محصول جدید یا مدیریت دانش باشد.
از آنجایی که موضوع تحقیق از موضوعات جدید در صنایع میباشد و تعداد افراد مطلوب و مرتبط برای پاسخگویی محدود میباشد، نمونه را به نحوی غیرتصادفی، قضاوتی و هدفمند انتخاب خواهد شد.
3-5: متغيرهاي تحقيق
به هر صفت که قابليت پذيرش چندين وجه را داشته باشد متغير ميگويند. متغيرهاي يک پژوهش بايد قابليت سنجش و اندازهگيري را پيدا کنند، يعني بايد به شاخصها و مفاهيم عينيتري تبديل شوند که بتوان آنها را مشخص و اندازهگيري نمود در غير اين صورت امکان سنجش و اندازهگيري آنها وجود ندارد و محقق نميتواند فرضيههاي تحقيق خود را ارزيابي نمايد. بنابراين شرط اول اين است که متغيرها و مشخصات آنها به گونهاي تعريف شوند که مشاهدهپذير و قابل سنجش باشند. شرط دوم اين است که معيارهاي اندازه گيري در جمعآوري اطلاعات به گونهاي به کار گرفته شوند که امکان ارزيابي فرضيهها وجود داشته باشد. چنانچه اين شرايط در مورد تعريف مشخصات متغيرهاي مورد مطالعه رعايت شود
ميتوان گفت که متغير تعريف عملياتي شده است يعني محقق بعد از انجام آن ميتواند اطلاعات خود را گردآوري کند. (حافظ نيا، 1381).
بر اساس مدل مفهومي تحقيق، متغيرهاي موجود در اين پژوهش را ميتوان در قالب دو دسته کلي معرفي نمود:
متغيرهاي مستقل: اين متغيرها، همان فرآیندهای مديريت دانش هستند که آنها را در پنج دسته طبقه بندي کرده ايم. اين متغيرها عبارتند از: خلق دانش، توزیع دانش، ثبت و ذخیره و نگهداری دانش، کاربرد و بهره برداری دانش و ارزیابی و بازیابی دانش.