ژانویه 17, 2021

جستجوی مقالات فارسی – تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ …

 • منافی، هانیه و مریم نجفی پیراسته،۱۳۸۷، “خرید ناگهانی”، مجله تدبیر
 • نظری، محسن و امیرحسین قادری عابد، ۱۳۹۰، ” ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی”، فصلنامه مدیریت بازرگانی
 • فهرست منابع انگلیسی:
  ۱۱) Abrahams, Ben. (1997). It’s all in the mind. Murketing, Murch ۲۷, ۳۱-۳۳٫

  1. Adelaar, T., Chang, S., Lancendorfer, K. M., Lee, B., and Morimoto, M., (2003),”Effects of media formats on emotions and impulse buying intent”, Journal of Information Technology (December 2003) ۱۸, ۲۴۷–۲۶۶٫

  ۱۳) Ajzen, I., and Fishbein, M., (1980),” Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior”, Engle-wood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  ۱۴) Amercan Marketing Association(n.d), Retrieved November 13,2009, from. http;//www.Marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx.
  ۱۵) Anna S. Mattila & Jochen Wirtz, (2008), “The role of store environmental stimulationand social factors on impulse purchasing” Journal of Services Marketing, Emerald Group Publishing Limited [ISSN 0887-6045].
  ۱۶) Beatty, S. E., and Ferrell, M. E., (1998),” Impulse buying: Modeling its precursors” ,Journal of Retailing, 74(2), 169-191.
  ۱۷) Belk, R. W., (1974),” An explanatory assessment of situational effects in buyer behavior” ,Journal of Marketing Research, 11(2), 156-163.
  ۱۸) Bellenger, D. N., Robertson, D. H., and Hirschman, E. C., (1978),” Impulse buying varies by product” ,Journal of Advertising Research, 18(6) 15-18.
  ۱۹) Darden, W. R., and Barbin, B. J., (1994), “Exploring the concept of affective quality: Expanding the concept of retail personality”, Journal of Business Research, 29, 101-109.
  ۲۰) Dennis W. Rook., (2000), “Impulse Buying” ,The Journal of Consumer Reaserch
  ۲۱) Dholakia, U. M., (2000), “Temptation and resistance: An integrated model of satisfaction and preference: Validating e-Commerce metrics”, Information Systems Research,75(3), 316-333.
  ۲۲) Dittmar, H., Beattie, J., and Friese, S., (1995), “Gender identity and material symbols: Objects and decision considerations in impulse purchases”, Journal of Economic Psychology. 16(3), 495-511.
  ۲۳) Gardner, M. R and Rook, D. W., (1988) ,”Effects of Impulse Purchase on Consumers’affective States”,Advances in Consumer Research, 15(1), 127-130
  ۲۴) Gardnenr, M. R., (1985),” Mood states and consumer behavior: A critical review“, Journal of Consumer Research, 12(3), 281-299.
  ۲۵) Harmancioglu, R. Zachary Finney & Mathew Joseph, (2009), “Impulse purchases of new products: an empirical analysis”, Journal of Product & Brand Management, ISSN 1061-0421, Volume 18 · Number 1, 27-37.
  ۲۶) Hausman, A., (2000), “A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior”, Journal of Consumer Marketing, 17(5), 403-419.
  ۲۷) Hoyle, Rick.H.,(1995),”Structural Equation Modeling: concepts, Issues, and Applications”, California SAGE.
  ۲۸) Hoch, J.S.,and Loewenstein, F.G.,(1991), “Time-inconsistent Preferences and Consumer Self-Control“, Journal of Consumer Research, 17(4), 492-507.
  ۲۹) Jaeha Lee, (2008), “Relative and interaction effecte of Situational and Personal Factors on Impulse Buying”, Dissertation of University Minnesota.
  ۳۰) Joann Peck, Terry L. Childers., (2006),” If I touch it I have to have it: Individual and environmental influenceson impulse purchasing“,Journal of Business Research 59 765–۷۶۹٫
  ۳۱) Jones, Michael A., Kristy E. Reynolds, Seungoog Weun & Sharon E. Beatty., (2003),” The product-specific nature of impulse buying tendency” ,Journal of Business Research, volume 56, pp 505-511.
  ۳۲) Julie Anne Leea, & Jacqueline J. Kacenb., (2007), “Cultural influences on consumer satisfaction with impulse and planned purchase decisions”, Journal of Business Research, Volume 17.
  ۳۳) Kacen, J. J., and Lee, J. A., (2002), “The influence of culture on consumer impulsive buying behavior”, Journal of Consumer Psychology, 12(2), 163-176.
  ۳۴) Kollat, D. T., and Willett, R. P., (1967),” Is impulse purchasing really a useful concept in marketing decisions”, Journal of Marketing, 33(1), 79-83.
  ۳۵) Kwon, H. H., and Armstrong, K. L., (2002),” Factors influencing impulse buying of sports team licensed merchandise”, Sport Marketing Quarterly, 11(3), 151-163.
  ۳۶) Luo, X., (2005), “How does shopping with others influence impulsive purchasing”, Journal of Consumer Psychology, 15(A), 288-294.
  ۳۷) Mai, N. T. T., Jung, K., Lantz, G.., and Loeb, S. G., (2003),” An explanatory investigation into impulse buying behavior in a transitional economy: A study of urban consumers in Vietnam”, Journal of International Marketing, 11(2), 13-35.
  ۳۸) Mattila, A. S. and Wirtz, J., (2001), “Congruency of Scent and Music as a Driver of In- Store Evaluations and Behavior”, Journal of Retailing, 77(2), 273-289.
  ۳۹) Mehrabian, A., and Russell, J. A., (1974), “An Approach to Environmental Psychology, Cambridge, Ma: Massachusetts Institution of Technology.
  ۴۰) O’Guinn, Thomas C.; Faber, Ronald J. Faber., (1989), “Compulsive Buying: A Phenomenological Exploration”Journal of Consumer Research; Sep 1989; 16, 2; ABI/INFORM Globalpg. 147.
  ۴۱) Omar, O., and Kent, A., (2001), “International airport influences on impulse shopping:Trait and normative approach”,International Journal of Retail & Distribution Management, 29(5), 226-235.
  ۴۲) Park, E. J., Kim, E. Y., and Forney, J. C., (2006), “A structural model of fashion oriented impulse buying behavior”, Journal of Fashion Marketing and Management, 10(A), 433-446.
  ۴۳) Peck, Joann & Terry L. Childers,.(2006), If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing“, Journal of Business Research, volume 59,pp 765–۷۶۹٫
  ۴۴) Phau, I., and Lo, C., (2004), “Profiling fashion innovators” ,Journal of Fashion Marketing and Management, 8(A), 399-411.
  ۴۵) Piron, F., (1991), “Defining impulse purchasing“, Advances in Consumer Research, 18(1),509- 514.
  ۴۶) Robert C. MacCallum, Michael W. Browne, and Hazuki M. Sugawara, (1996),” Power Analysis and Determination of Sample Size for Covariance Structure Modeling“, American Psychological Association, Inc. Vol, I, No. 2. 131-149.
  ۴۷) Rook, D. w., (2000), “Imulse Buying”, Journal of Consumer Research, 22(2), 328-333.
  ۴۸) Rook, D. W., (1987), “The buying impulse”, Journal of Consumer Research, 14(1), 189-199.
  ۴۹) Rook, D. W., and Fisher, R. J., (1995),” Normative influences on impulsive buying behavior”,Journal of Consumer Research, 22(1), 305-313.
  ۵۰) Sfiligoj, Eric. (1996, June 30). Helping the little guy to merchandise. Periscope. 20.