تحقیق با موضوع بهره وری نیروی کار و طبقه بندی اطلاعات


Widget not in any sidebars

(1-4)
که در آن و است. درجه نامتقارن و غیرنرمال بودن جمله اختلال ترکیبی() را نشان می دهد. همچنین و به ترتیب تابع چگالی و توزیع نرمال استاندارد می باشند. با استفاده از تابع حداکثر درست نمایی و تخمین، ، و از تابع زیر، بر حسب فرض مورد نظر در خصوص نوع توزیع و همچنین تخمین پارامترهای مدل ، می توان برآوردهایی را برای و بدست آورد.
(1-5)
در نهایت میزان کارایی فنی هر یک از صنایع مورد بررسی، برابر خواهد شد با:
(1-6)
همچنین ارتباط بهره وری نیروی کار و مزد بر اساس الگوی بررسی شده است.
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در تحقیق حاضر از داده های آمارنامه صنعت و معدن مرکز آمار ایران استفاده شده است و برای برآورد معادلات و آزمون های مربوطه از نرم افزار استفاده کرده ایم
جامعه آماری و تعداد نمونه
جامعه آماری این تحقیق شامل صنایع کد چهار رقمی که مشتمل بر 131 صنعت بوده و دوره مطالعاتی تحقیق، سال های 1375- 1387 می باشد.
واژگان کلیدی
کارایی: عموما کارایی در سه حوزه علوم مهندسی، مدیریت و اقنصاد مورد ارزیابی قرار می گیرد. این اصطلاح در ابتدا در حوزه علم فیزیک و ترمودینامیک مطرح شد. در حوزه علم اقتصاد، کارایی به صورت نسبت ستاده به نهاده تعریف شده است. در این حالت بنگاه کارا علاوه بر استفاده از نهاده های کمتر برای تولید کالاها و خدمات، روی تابع تولید نیز قرار دارد. فارل (1957) سه نوع کارایی، شامل کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. در کارایی فنی رابطه بین نهاده و محصولات و چگونگی تبدیل نهاده ها به محصولات مطرح است. به عبارتی دیگر، کارایی فنی مربوط به ساختار تکنولوژیکی و مفهومی نسبی است. زیرا مقایسه بین بنگاهها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی است. کارایی فنی ارتباطی با قیمت عوامل ندارد. کارایی فنی در شرایط عدم امکان صحیح تعیین قیمت عوامل قابل استفاده است(علیرضایی،1382). کارایی تخصیصی، توانایی یک واحد اقتصادی در استفاده از ترکیب بهینه عوامل با توجه به قیمتهای آنها را اندازه گیری می کند. کارایی اقتصادی (حاصلضرب کارایی فنی و تخصیصی) عبارت از توانایی یک واحد اقتصادی در به دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطح نهاده ها می باشد (زراءنژاد و همکاران، 1391).
مزد: بر اساس تعریف شورای عالی کار مندرج در ماده 35 قانون کار و امور اجتماعی، مزد « وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود» می باشد. طبق تبصره 1 این ماده، چنانچه مزد با ساعات کار انجام شده مرتبط باشد مزد ساعتی، در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می شود.
طبقه بندی ISIC: در بسیاری از مطالعات سازمان صنعتی برای تعیین و تشخیص مرز بازار به جهت تنظیم و تدوین سیاست اقتصادی و تحت نظم درآوردن یک بازار و کنترل عملکرد یک بازار، ابتدا نیاز به تعریف عملیاتی از واژه بازار و نیاز به دسته بندی صنایع و بازارها داریم. کد در سطح ملی و بین الملل، جهت طبقه بندی اطلاعات آماری بر حسب نوع فعالیت اقتصادی در زمینه های جمعیت، تولید، اشتغال، درآمد ملی و سایر آمارهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و هم اکنون بسیاری از کشورها از این طبقه بندی مرجع بهره می برند. کد تا کنون در 6 نسخه اولیه، 1، 2، 3، 1 .3 و 4 ارائه شده است که در هر کدام تعداد و سطوح طبقه بندی فعالیت ها متفاوت است. در پیوست (الف)، شرح کدهای ISIC قید شده است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

مقدمه
در دهه های اخیر مطالعات و تحقیقات متنوعی در زمینه بررسی نظریه مزد- کارایی صورت گرفته است که نشان از توجه جوامع علمی به تولید علم و ابزار مقتضی در این زمینه می باشد. از جمله پارامترهایی که تحت تاثیر این نظریه ( مزد- کارایی) قرار دارند، کیفیت و خروجی بهتر، چه در سطح مزد پرداختی بنگاهها و چه در سطح بهره وری نیروی کار می باشد. بنابراین لزوم پیش بینی مزد پرداختی به نیروی کار و ارتباط آن با بهره وری نیروی کار با رویکرد مزد- کارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اين بخش به مطالعات تجربي در مورد نظريات ذكر شده در زمینه مزد- كارايي اشاره مي‌شود. در قسمت نخست به برخي از مشاهدات عمومي كه دلالت ضمني به مزد بالاتر و بهره وری بالاتر دارند اشاره خواهد شد و در قسمت دوم به مدل‌هاي جزئي(زير مدل‌ها) و ارتباط آن با مشاهدات عمومي اشاره خواهد گرديد. بطور کلی دو رويكرد در مطالعات تجربي براي بررسي مزد كارا مشاهده مي‌شود:
الف) رويكرد اول مبتني بر مطالعات ایگل و لوندبورگ(1995) و کمپل و کملانی(1997) است كه با بررسي اطلاعات مقطعي يك بخش از اقتصاد، سعي نمودند به وسيله مصاحبه و پر كردن پرسشنامه به ارزيابي مزد و بهره‌وري نيروي كار بپردازند.
ب) رويكرد دوم مبتني بر مطالعه لوین (1992) است كه از تابع توليد مرزدار به سنجش بهره‌وري نيروي كار پرداخت و با استفاده از يك مدل رگرسيوني اثر مزد را بر آن ارزيابي نمود.