تحقیق با موضوع کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش

2-5-8. بعد خطرپذیری
خطرپذیری به عنوان وظیفه جداییناپذیر کارآفرینی تلقی میشود که منجر به موفقیت میشود. پذیرش مخاطرههای معتدل که میتوانند با تلاشهای شخصی مهار شوند (فروزانفر، 1387) .
2-5-9. بعد نظارت درونی
عقیده فرد را در این مورد که تحت کنترل وقایع خارجی است یا داخلی، مرکز کنترل مینامند (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .
2-5-10. بعد خلاقیت
خلاقيت عبارت است از توانایی خلق فکرهای جدید و به تعبيري ديگر، خلاقيت عبارت است از بهكارگيري كامل تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا راه حل يا مفهوم نو نسبت به خود شخص خلاق (محمدی، 1384) .
2-5-11. بعد انعطافپذیری
انعطافپذیری یک فرآیند پویا، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدید کننده است که باعث ایجاد انطباق مثبت، علیرغم وجود تجارب آسیبزا در فرد میباشد (شریعت، 1390) .
2-5-12. بعد تحمل ابهام
قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذيرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشي از زندگي، توانايي ادامه حيات با دانشي ناقص دربارة محيط و تمايل به آغاز فعاليتي مستقل بي آنكه شخص بداند آيا موفق خواهد شد يا خير (لین، 1993) .
2-5-13. بعد روایی کلامی
روایی کلام عبارت است از توانایی فرد برای سخن گفتن و به کار بردن جملهها به صورت فیالبداهه در شرایط پیش بینی نشده (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .
2-6. تعاریف عملیاتی متغیرها
2-6-1. مدیریت دانش
در پژوهش حاضر منظور از مدیریت دانش نمرهای است که آزمودنی با تکمیل پرسشنامه مدیریت دانش (نیر،1389) دریافت نموده است. این متغیر، متغیری فاصلهای است که با پرسشنامه مذکور در مقیاس طیف لیکرت (پنج گزینهای) اندازهگیری شده است. این متغیر خود از چهار متغیر فرعی افراد، فنآوری، فرهنگ و فرایند تشکیل شده است، نمره این متغیر در فاصله 5 تا 125 قرار دارد.
2-6-2. مؤلفه افراد
منظور از مؤلفه افراد نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 7 سؤال (20-14) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 7 تا 35 ، متغیر است.
2-6-3. مؤلفه فنآوری
منظور از مؤلفه فنآوری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 8 سؤال (13-6) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 8 تا 40 ، متغیر است.
2-6-4. مؤلفه فرهنگ
منظور از مؤلفه فرهنگ نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 5 سؤال (5-1) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 5 تا 25 ، متغیر است.
2-6-5. مؤلفه فرایند
منظور از مؤلفه فرایند نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 5 سؤال (25-21) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 5 تا 25 ، متغیر است.
2-6-6. کارآفرینی سازمانی