تحقیق با موضوع کارآفرینی سازمانی و میزان تحصیلات

آیا بین مؤلفه “فنآوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
آیا بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
آیا بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیتپذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات بر حسب “سابقه خدمت” تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات بر حسب “سابقه خدمت” تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات بر حسب “میزان تحصیلات” تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات بر حسب “میزان تحصیلات” تفاوت معناداری وجود دارد؟
2-5. تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
2-5-1. مدیریت دانش
مدیریت دانش فرایند ایجاد، جمعآوری، سازماندهی، انتشار و بهرهبرداری از دانش است (باقی، 1381) .
2-5-2. مؤلفه افراد
کارکنان مهمترین سرمایههای سازمان هستند که به عنوان ایجاد کننده، منتشر کننده و استفاده کننده از دانش در سازمان فعالیت میکنند (فرهادی، 1383) .
2-5-3. مؤلفه فنآوری
فنآوری به مجموعه ابزارها و فنون و روشهای ذخیرهسازی، پردازش، اشاعه و تولید اطلاعات گفته میشود (فرهادی، 1383) .
2-5-4. مؤلفه فرهنگ
فرهنگ عبارت است از، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد (گاندی،2004) .
2-5-5. مؤلفه فرایند
فرآیند یا روند به دنباله‌ای از تغییرات رخ‌دهنده در ویژگی‌های یک سیستم یا شیء گفته می‌شود. این تغییرات می‌توانند به طور طبیعی رخ دهند یا طراحی‌شده باشند. اصطلاح فرآیند یعنی تغییر مرحله به مرحله به سمت یک هدف معین (حسنزاده، 1386) .
2-5-6. کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیتهای کارآفرینانه خود را به ثمر میرساند (هزارجریبی، 1383) .
2-5-7. بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری
تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیتهای رقابتی (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .