تحقیق با موضوع کنوانسیون های بین المللی و قانون مجازات اسلامی

لذا به نظر می رسد صرف عضویت در دسته یا جمعیت غیر قانونی با علم به اهداف آن کافی است و نیازی به اقدام عملی در پیشبرد اهداف گروه نمی باشد بخصوص آنکه عضویت در در یک تشکل غیر قانونی خواه و ناخواه مستلزم پذیرش آن دسته یا جمعیت نیز می باشد نکته ایی که ذکر آن لازم است این است که با استفاده از تنقیح مناط رای وحدت رویهء شماره 608-27/6/1375و با توجه به لزوم تفسیر منطقی قوانین تشکل و اداره جمعیت دو جرم مستقل است لیکن از نوع جرائم مشابه می باشد که به استناد قسمت دوم ماده 47قانون مجازات اسلامی مستوجب یک مجازات می باشد و در این مورد تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.
رفتارهای مجرمانهی بهائیت بر مبنای قواعد و موازین منابع شرعی و قانونی جرم و مستوجب مجازات است این رفتارهای مجرمانه که به شکل گروه ، دسته و جمعیت ارتکاب
می یابد هم زدن امنیت و براندازی نرم یکی از اهداف این فرقه می باشد جرم عضویت ،تشکیل یا اداره جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور نیز هست یعنی در واقع چون این رفتارهای مجرمانه به شکل فرقه سازمان یافته بروز و ظهور خارجی پیدا می کند علاوه بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه ایی که در مباحث قبلی بیان شد ،عضویت و تشکیل یا اداره جمعیت موضوع مواد498و499قانون مجازات اسلامی ارتکاب مییابد که به دلیل تعزیری بودن این جرائم مجازات اشد برمرتکب بار میشود.
گفتار دوم : بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام
واژه ی نظام که در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام چندین بار مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است از جنبه های مختلف دارای معانی گوناگونی است که تبییین شناخت مفهوم این واژه موجب رفع ابهامات موجود در این زمینه می شود .نظام در اصطلاح سیاسی به معنای حکومت و رژیم است حکومت هم مجموعه ایی از نهادهایی است که حاکم به وسیلهء آنها به اعمال قدرت میپردازد،آنچه از تبلیغ علیه نظام به ذهن متبادر میشود و با فلسفه جرمانگاری آن نیز سازگار است کلیت نظام است و تبلیغ علیه شخص خاصی در هر مقامی هم که باشد مصداق این جرم نیست اگر چه ممکن است مصداق جرم دیگری باشد لذا تبلیغ لزوماً باید علیه ارکان ضروری نظام باشد ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی ایران ،جمهوریت نظام ،اسلامیت نظام و… میباشد خصوصا اینکه اصل 177قانون اساسی نیز اسلامیت و جمهوریت را تغییر ناپذیر دانسته است و به گونه ایی که با توجه به این اصل بدیهی است که تعرض به هر کدام از این ارکان کلیت نظام را به خطر میاندازد و مصداق تبلیغ علیه نظام است.. همچنین براساس اصل دوم قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسلامی است یعنی حکومت دارای جنبه دینی و عرفی است و نهادهای تشکیل دهنده حکومت از طرفی نهادهای عرفی و انتخابی هستند که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و از سوی دیگر نهادها یا ارزش هایی هستند که براساس شریعت اسلام در قانون اساسی گنجانده شده و به تصویب اکثریت مردم رسیده است هر عملی که تبلیغ علیه یک رکن یا اصل دولت و حکومت باشد تبلیغ علیه نظام محسوب می شود رکن اسلامیت نظام در اصول 2و4و5قانون اساسی به طور خاص تبیین شده است که حاصل ابتناءکلیه قوانین و مقررات جامعه براساس موازین اسلامی و اشراف عالیه فقیه عادل و مدبر مدیریت جامعه از طریق قانون است منظور از گروهها و سازمان های مخالف نظام هر گونه دسته جمعیت حزب انجمن نهضت و اجتماعی است که تحت این عنوان دارای مرکزیت و تشکیلاتی بوده و به عنوان سازمان مخالف نظام شناخته شوند
تبلیغ مصدر باب تفعیل است و در لغت به معنای رساندن و رسانیدن است. استفاده از واژهءفعالیت تبلیغاتی به جای تبلیغ در ماده 500قانون مجازات اسلامی به نحوی از شمول دامنه ماده کاسته و نشانگر وجود نوعی استمرار در تبلیغات است قانونگذار نوع تبلیغ را مشخص نکرده است و با توجه به عبارت به هر نحو تبلیغات شامل اعمالی چون نوشتن مقاله انجام مصاحبه تهیه پوستر و …. می باشد و تشخیص آن به عهده قاضی است با توجه به این توضیحات به بررسی این جرم و تطبیق آن با رفتارهای فرقه بهائیت که می تواند مصداق این جرم باشد، پرداخته می شود.
عنصر مادی این جرم تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروهها و ساز مان های مخالف نظام است ،که به صورت فعل مثبت خارجی مطرح می شود و شامل ترک فعل نمی گردد با توجه به فلسفه جرم انگاری ماده500قانون مجازات اسلامی و آسیب هایی که از فعالیت تبلیغی به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به جمهوری اسلامی ایران می شود می توان گفت تلاشی که در قالب فعالیت های تبلیغاتی در جهت جذب کمک های مادی و معنوی موثر در پیشبرد اهداف گروهها و سازمان های مخالف نظام انجام می پذیردمشمول حکم قانونگذار قرار می گیرد. یکی از رفتارهای فیزیکی فرقه بهاییت اخلال و تحریف در ارکان ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسلام از طریق فعالیت های تبلیغی خصوصا علیه دین جهانی اسلام است.
ابتدا لازم است گفته شود یکی از مهم ترین آموزه های فرقه ی بهائیت نفی مطلق تعصبات دینی است. همانگونه که عباس افندی یکی از رهبرانی بهایی گفته است امتیاز شکل گیری بهائیت آن بود که ما را از هر تعصبی نجات داد تعصبات است که عالم را خراب کرده ، هر عداوت و هر نزاعی و هر کدورت و ابتلایی که در عالم واقع شده است یا از تعصب دینی بوده یا از تعصب وطنی یا از تعصب جنسی یا تعصب سیاسی. تعصب مذموم و مضر است از هر نوع که باشد. وقتی که این تعصبات ازعالم دور باشد آن وقت عالم انسانی نجات می یابد ، ما برای این مقصد عزیز می کوشیم. همچنین میرزا حسینعلی بهاء ، بنیان گذار بهائیت، نخستین بشارت به خلق در ظهور این مسلک را محو حکم جهاد از متن شرایع آسمانی می داند و می گوید: « این ظهور ، ظهور رحمت کبری و عنایت عظمی است. زیرا حکم جهاد را از کتاب محو و منع کرده است». علاوه بر این عباس افندی نیز تصریح می کند که در بهائیت برخلاف ادیان الهی پیشین و آیین بابیت، سیف به کلی نسخ شده و تعرض به کلی ممنوع گشته ، حتی مجادله با سایر ملل جایز نیست تا چه برسد به جبر و اکراه و ایذاء. بلکه نص کتاب است : عاشرو الادیان بالروح و الریحان. نه تنها این فرقه در فعالیت تبلیغی خود امر درجهاد فی سبیل الله که امری پذیرفته شده در تمام ادیان الهی است را محو نموده بلکه فعالیت تبلیغی خود را به این امر محدود ننموده و حتی نزاع با شیطان را نیز ممنوع دانسته است. این اقدام تبلیغی را یکی از رهبران بهائیت به نام عباس افندی انجام می دهد. او در اواخر ایام اقامت خود در لندن ، در ایام میلاد حضرت مسیح در پیامی خطاب به خوانندگان روزنامه ی کرسجن (کریستچین) کامنولث لندن چنین بیان کرد : « ملاحظه کنید که حضرت آدم و سایرین در جنت بودند. به مجرد آنکه در جنت عدن ، در میان حضرت آدم و شیطان نزاعی حاصل گشت ، همگی از بهشت خارج شدند تا آنکه انسان عبرت گیرد و آگاه شود که نزاع و جدال سبب حرمان است حتی اگر این نزاع و مجادله با شیطان باشد. بنابراین دراین عصر نورانی به موجب تعالیم الهی حتی با شیطاان نیزجدال و نزاع جایز نیست». این در حالی است که خداوند متعال در آیات مختلف از قرآن کریم صریحاً حضرت آدم و فرزندان او را از دوستی با شیطان نهی کرده و با تاکید به آنان می گوید از این نکته غافل نمانند که شیطان فریبکار ، دشمن آبا و اجدادی شماست. یکی دیگر از فرامین قرآن کریم لزوم دفع تجاوز از دشمن و قبل از آن لزوم پیشگیری و بازدارندگی از آن است. قرآن کریم آنجا که از تکلیف مسلمین در برابر کسانی سخن می گوید که احتمال جنایت و تجاوز از سوی ایشان به مسلمانان می رود تاکید به آمادگی و تجهیز مسلمانان در برابر آنان می کند و هم چنین در آیات بعدی تصریح می کند که اگر به صلح گراییدند شما نیز با توکل بر خدا و حفظ آمادگی رزمی به آنان روی خوش نشان دهید. این در حالی است که یکی از رهبران فرقه ی بهایی صراحتاً جهاد اسلامی را که معطوف به نبرد با مستکبران و برداشتن موانع هدایت و سعادت از پیش پای ملتهای جویندهی حقیقت است در برابر حکم بهائیت مبنی بر نفی جهاد میگذارد و دومی را ناسخ اولی میشمارد. یکی دیگر از اعمالی که در ادیان الهی شدیداً مورد نهی واقع شده و حتی در دین مبین اسلام از آن به جنگ با خداوند تعبیر شده است رباخواری است در حالیکه در کتب معتبر بهائیان رباخواری تجویز شده است. علاوه بر این بهائیان با فرامین الهی دیگر نیز به گونه ای مخالفت کرده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از : 1- برداشتن حکم نجاست ازکلیه اشیاء 2- آوازه خوانی زنها که دین مبین اسلام به شدت از آن نهی کرده است و … فرقه ی بهائیت برای تبلیغ و تبلیغات اهمیت زیادی قائل است. در این راستا با توجه به نقش خاص و تعیین کننده ی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در رشد و گسترش فرقه های نوظهور ساخته و پرداخته ی دست استعمار در شرایط کنونی شاهد فعالیت تبلیغی گسترده این فرقه در ابعاد جهانی هستیم. به عنوان نمونه در حال حاضر 400 پایگاه اینترنتی در سایت های اینترنتی به تبلیغ مسلک بهائیت مشغولند که بعضا در پوشش عنون مقدس مهدویت به فعالیت می پردازند. از دیگر فعالیت های تبلیغی این فرقه در سطح بین المللی جذب نیرو و سازمان دهی علیه اسلام است. آن ها از روش های گوناگونی مثل دادن وام و کمک های مالی به مستمندان و فقرا ، توسل به شعارهایی مانند تساوی حقوق زن و مرد ، ممنوعیت جنگ و لزوم تحقق صلح جهانی و دیگر اقدامات سعی در توسعه فعالیت تبلیغی خود علیه ادیان الهی و به خصوص دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی ایران دارند. به عنوان یکی از مستندات این ادعا می توان به پرونده معروف بهائیان شیراز کلاسه ی 8279/85 اشاره کرد. در این پرونده تعدادی از بهائیان در کشورهای خارجی به وسیله ی اساتیدی که همه از رژیم اشغالگر قدس به کشورهای خارجی اعزام شده بودند آموزش هایی در زمینه جذب و تبلیغ در سطح پیشرفته فرا گرفتند و بعد از فراگیری این آموزش ها به شیراز آمدند و در مناطقی از شهر که بیشتر افراد فقیر در آنجا سکونت داشتند به آموختن آموزه ها و تعالیم خود در قالب نقاشی ، کاردستی و … بدون اینکه از بهائی بودن خود نامی به میان بیاورند و آن هم با مجوز از مراجع ذیصلاح پرداختند.
جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام از جرائم عمد است که قطعاً نیاز به سوءنیت عام یعنی عمد در فعالیت تبلیغی دارد در این جرم انگیزه یا هدف ذهنی و نهایی از این جرم به عنوان یک جرم مطلق جانشین و جایگزین سوءنیت عام میگردد اگر چه اصولاً انگیزه در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری ندارد ولی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ایی که براساس همین انگیزه است که می توان این جرم را جرم سیاسی قلمداد کرد
با توجه به توضیحاتی که گفته شد هر تبلیغی که باعث تضعیف یکی از ارکان حکومت شود جرم علیه نظام محسوب میشود، در کشورهای لائیک اصولا دین در ارکان حکومت جایگاهی ندارد، ولی در نظام های مذهبی تبلیغ علیه دین باعث دو دستگی و تشتت آراء در آن جامعه شده و امنیت جامعه را به خطر می اندازد نمونه آن رژیم اسرائیل است که تبلیغ بهائیت را در آن کشور ممنوع اعلام کرده است بنابراین تبلیغ دین در کشورهای لائیک نمی تواند امنیت آن کشور را به خطر اندازد و در نتیجه جرم علیه نظام محسوب شود ،مجموعه قوانین ما هم از فقه و شریعت اسلام گرفته شده است و اصول مختلف قانون اساسی بر اسلامی بودن قوانین تاکید میکند و اسلام را رکن اساسی حکومت بر میشمارد که هر گونه تهدید علیه اسلام در واقع تهدید علیه نظام محسوب میشود و این توجه و تاکید بر اسلام در قوانین عادی هم نمود پیدا کرده است.
بنابراین تبلیغ عقاید انحرافی بهائیت چون به صورت فرقه ایی و سازمان یافته صورت می گیرد در عین اینکه می تواند از مصادیق این جرم باشد مشمول جرم تشکیل دسته و گروه برای به هم زدن امنیت قرار می گیرد و مشمول تشدید مجازات می شود.
نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به مباحث مختلف میتوان گفت سالهای متمادی است که فرقهی انحرافی بهاییت برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در راستای مبارزه با ادیان الهی خصوصا دین جهان شمول آسمانی اسلام در جبهه های فرهنگی، فکری، سیاسی، اقتصادی و … به فعالیت پرداختهاند. فرقه بهاییت که ادیان الهی را همواره بزرگ ترین دشمن خود میدانند، قصد تخریب آنها را از بیرون و از درون داشتهاند. در بین ادیان الهی دین مبین اسلام و شیعیان به دلیل برخورداری از فرهنگ عاشورایی و مهدویت، بیشتر مورد تهاجم بهاییت واقع شدهاند و در میان شیعیان نیز شیعیان ایران به دلیل بهرهمندی از حکومتی مقتدر و ولایت مدار، بیش از سایر شیعیان هدف آماج بهاییت در جنبههای گوناگون قرار گرفتهاند. اصول مهم مشترک میان ادیان توحیدی، توحید، معاد و نبوت است و این در حالی است که اساس بهاییت نفی توحید، نبوت، معاد، نسخ اسلام و تحریف حقیقت انکار ناپذیر مهدویت است.
بهاییت که فرقهی انحرافی خود رادر تمام کشورهای دنیا خصوصا کشورهای اسلامی و شیعی پراکنده است، سعی در به رسمیت شناختن فعالیت های خود در این کشور ها داشته است به گونه ای که حق آزادی بیان را دست مایهی تجویز فعا لیت های منحرفانهی خود قرار می دهند.بدون تردید فعالیت گسترده ی بهاییت در سطح جهانی در زمینه های سیاسی،اقتصادی و خصوصا عقیدتی فرهنگی بر اساس شواهد و مستندات موجود بدون حمایت دول و سازمان های متخاصم آمریکا،انگلیس و رژیم اشغالگر قدس میسر نیست. یکی از مهم ترین روش های بهاییت تاکید بر عنصر تبلیغ است، تشکیلات بهائیت تلاشی سازمان یافته را در راستای این تبلیغات آغاز نمود، اصولاً در بهائیت تبلیغجایگاهویژهاییداردبهطورمثالدرپیامبیت العدل 26 جون سال 2006 شدیداً تاکید به تبلیغ شده است و تا آنجا پیش رفته است که به اعضای بهایی گوشزد می کند که اگردر تبلیغ سستی کنید رگ حیات تشکیلات قطع می شود و در هر صورت باید تبلیغ کرده ولی با سیاست اگر تبلیغ اشکار ممکن نشددر پنهان به جذب بپردازید.
در این راستا با توجه به نقش خاص و تعیین کننده ی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در رشد و گسترش فرقه های نوظهور ساخته و پرداختهی دست استعمار در شرایط کنونی شاهد فعالیت تبلیغی گسترده این فرقه در ابعاد جهانی هستیم.. یکی از مهم ترین فعالیت های تبلیغی این فرقه در سطح بین المللی جذب نیرو و سازمان دهی علیه اسلام است. آن ها از روش های گوناگونی مثل دادن وام و کمک های مالی به مستمندان و فقرا ، توسل به شعارهایی مانند تساوی حقوق زن و مرد ، ممنوعیت جنگ و لزوم تحقق صلح جهانی و دیگر اقدامات سعی در توسعه فعالیت تبلیغی خود علیه ادیان الهی و به خصوص دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی ایران دارند. علاوه بر این حمایت ها رسانه های کشور های غربی نیز به حمایت از بهائیت پرداخته اند و به روشهای مختلف ضمن استفاده از همه رسانه ها به تبلیغ بهائیت می پردازند.
جنگ نرم در هر عصر و زمانی متناسب با اوضاع و احوال به وجود آمده است و هر یک از طرفین این جنگ سعی در حفظ ارزش های خود می کنند.در دوره ی معاصر نیز به این دلیل که روابط فرهنگی و سیاسی،شکل گیری جنگ سخت را تقریبا غیر ممکن ساخته است بیگانگان تلاش می کنند تا اهداف خود را به صورت مبارزه ی عقیدتی سیاسی عملی کنند.درهمین راستا فرقه بهاییت نیز یکی از جریان های فاسد فکری است که بیگانگان از آن به عنوان یکی از مهم ترین ابزار خود در جهت عملی کردن اهداف پلید و شوم خود به کار گرفتهاند.
با توجه به بروز عقاید منحرفانه و بر خلاف ضوابط امنیت فرقه بهاییت می توان مبانی شرعی و عرفی برای جرم انگاری تشکیل و عضویت در فرقه بهائیت و آن دسته از رفتارهای مجرمانه ی فرقه بهاییت که مربوط به تضعیف عقاید مذهبی و لطمه به ارکان و حقایق ادیان الهی و بر اندازی نرم است استنتاج کرد. هم چنین با توجه به اصول 4 و167 قانون اساسی که منابع و فتاوای معتبر فقهی را در حکم قوانین و اساس و مبنای قوانین اسلامی به شمار آورده است،می توان چنین رفتار های مجرانهای را علی رغم عدم جرم انگاری صریح به طور مستقل،می توان در زمره جرائم علیه دین و در اغلب موارد جرم علیه امنیت دانست..جرم انگاری تشکیل و عضویت در فرقه بهاییت می تواند تا حد زیادی از ابهامات و سر در گمی های دستگاه محترم قضا در برخورد با چنین پدیده های خطرناکی بکاهد.
همچنین باید مد نظر داشت در اغلب موارد امکان تحقق این رفتارهای مجرمانه بدون تحقق عناوین جرایم علیه امنیت و دین چون بدعت،توهین به مقدسات،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه های مخالف نظام و …وجود ندارد.در اینگونه موارد با توجه به جمع جرایم تعزیری و یا جرایم حدی با تعزیری بر حسب مورد مجازت اشد یا هر دو مجازات در خصوص مرتکب به اجرا گذاشته می شود.
در اغلب موارد ارتکاب رفتارهای مجرمانه بهاییت توسط دسته یا جمعیت و به صورتی متشکل تحقق می یابد به گونه ای که جسارت افراد را در ارتکاب این گونه رفتار های مجرمانه افزایش می دهد تا جایی که می توان آن راتهدیدی جدی علیه امنیت ملی و حکومت جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد،. فرقه بهائیت، یک قدرت خودکامه است که قصد دارد سرانجام خود را تا سطح یک دولت جهانی بالا بکشد. تشکیلات جهانی بهائیت در مسیر سلطه مطلقه جهانی است. تشکیلات بهائی برای استقرار یک دولت متحد متمرکزگرا و دولتی جهانی همراه با یک گرایش تئوکراسی در حال تلاش است. تشکیلات بهائیت این هدف را در پس پرده مدارا، صلح‌طلبی و تمکین به حکومت و قانون مخفی نگاه داشته‌اند. هرچند بهائیان در تبلیغات خود تلاش می‌کنند که به جهانیان القا کنند که جامعه مشترک‌المنافع فدرال با اهداف تشکیلات جهانی بهائیت منطبق و سازگار است، ولی در حقیقت هدف تشکیلات بهائیت تأسیس نظام فدرال مشترک‌المنافع از دولت‌ها نیست بلکه هدف تشکیل دولت واحد تمرکزگراست.
اگر چه ماهیتا نمی توان رفتارهای مجرمانه ی بهاییت را بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران جرمی سازمان یافته تلقی کرد.لیکن با وجود ارتکاب این جرم در اکثر موارد به صورت متشکل و بر مبنای سلسله مراتب،می توان گفت رفتار های مجرمانه ی بهاییت از نظر عرفی به شکلی سازمان یافته ارتکاب پیدا می کند.
مقابله و واکنش در قبال رفتار های مجرمانه بهاییت حتی در صورتی که منطبق با هیچ یک از جرایم علیه دین و امنیت نباشد بر خلاف ادعای سازمان ها و دولی که مقابله با چنین رفتار های مجرمانه ای را بر خلاف حقوق بشر و آزادی بیان می دانند،فاقد منع بین المللی است. به عنوان تایید این ادعا می توان به بند ب ماده ی 11 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به موجب آن برای قوانین ملی حق جرم انگاری قایل شده است استناد کرد. در همین راستا می توان به بند ب ماده ی 29 اعلامیهی جهامی حقوق بشرکه به دولت و حکومت اجازه میدهد محدودیت هایی را در اجرای حقوق و استفاده از آزادی ها برای رعایت حقوق وآزادی های دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی اعمال کند استناد کرد.
فهرست منابع و مآخذ
الف: فارسی
اول:کتب