تحقیق درباره آمیخته بازاریابی و ارتباط با مشتری

جدول4-11- فراوانی سوالات پرسشنامه مربوط به فرایند 100
جدول4-12-نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 101
جدول4-13-آزمون دوجمله ای برای خدمت(محصول) 102
جدول4-14-آزمون دوجمله ای برای قیمت 103
جدول4-15-آزمون دوجمله ای برای مکان 104
جدول4-16-آزمون دوجمله ای برای فرایند 105
جدول4-17-آزمون دوجمله ای برای شواهد فیزیکی 105
جدول4-18-آزمون دوجمله ای برای کارکنان 106
جدول4-19-آزمون دوجمله ای برای تبلیغات 107
جدول4-20-آزمون فریدمن 108
فهرست نمودارها
نمودار4-1-فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن 92
نمودار 4-2-نمدار پاسخ دهندگان براساس تحصیلات 93
نمودار4-3-نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت 94
فهرست شکلها
شکل1-1- آمیخته بازاریابی 8
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بنیان و اساس نظام بانکی مشتری است .یک مشتری در بانک، مساوی حداقل یک دارایی است. امروزه بانکداری موظف است خود را در آیینه وجود مشتری ببیند و سعی کند در محیط پر رقابت، خواستهها و تمایلات مشتریان خود را درک کند که مشتری از سازمان رضایت کامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد.( ونوس و صفاییان، 1383، 37 )
اگر بانک به خواستههای مشتریان توجه کند، قطعا در تامین مقاصد مادی و معنوی مشتریان خود موفق خواهد بود. وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبرو میشود، سعی میکند خواسته خود را در بانک دیگری تامین نماید و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تاَمین نماید موفقتر خواهد بود.
در نهایت بانکها باید سیستمها را در جهت جلب رضایت مردم هدایت کنند. استراتژی بانک در ارتباط با مسئله مشتری محوری باید بر اساس یک اصل اولیه و اساسی باشد و آن اینکه همه چیز از مشتری شروع و به مشتری ختم میشود.ضمنا بازاریابی قلمرو وسیعی دارد و از مدیر عامل بانک شروع میشود و نهایتاَ به نگهبان و مستخدم ختم میشود. (ونوس و صفاییان،1383 ،38 )
موسسات امروزی بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظرو طرز تلقی آنها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود.این موسسات باید درباره تعیین وتقسیم یک بازار وتولید محصولات وخدماتی که نیاز قسمتهایی از بازار را برآورد می کنند که به عنوان هدف انتخاب شده اند، شناخت لازم را کسب کنند.این موسسات باید برای هر چه جذاب تر کردن قیمت فروش، شیوههای قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آنها همچنین با انتخاب کانالهای درست توزیع ،سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند. انجام تبلیغات وپیشبرد کالاها، به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند وخواستار این کالاها شوند، زمینههای دیگری است که این واحدها باید درباره آنها آگاه باشند. (کاتلر،آرمسترانگ ،1377 ،26)