تحقیق درباره ارزش های اجتماعی و همبستگی اجتماعی

استفاده از مشاركت خود جوش مردمي.
ايجاد زمينه هاي مناسب اشتغال
ايجاد پيوستگي و اتصال فضايي مناسب بين عناصر تاريخي در قالب محور.
ايجاد فضايي مناسب جهت اقامت گردشگر.
تزریق و تغییر کاربری های عناصر تاریخی
روش حفاظتی :
بهسازی
بازسازی
3-3 جمع‌بندی
با بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده پیرامون موضوع روش های باززنده سازی بافت تاریخی و طراحی در جوار آنها می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نظرات مختلفی از سوی نظریه پردازان مطرح شده و برخی از آنها در پروژه‌های واقعی اجرا شدند و هریک دارای نقاط قوت و ضعف بوده که در مرتبه‌های بعدی توسعه شهری نقاط ضعف طرح‌های اجرا شده، مشخص و طرح دیگری برای بهبود آن مشکلات جایگزین شده است. ولیکن مهم‌ترین نکته قابل ذکر در این تغییر و تحول سبک‌ها، شیوه‌ها، منشورها و قطع نامه‌ها، این است که روند تکاملی مبتنی بر شناخت نقاط ضعف و برطرف کردن آن در قدم بعدی تا رسیدن به نتیجه مطلوب متناسب با شرایط معاصر جامعه وجود داشته است. آنچه مسلم است، اینکه هیچ طرح کامل و نسخه قابل تعمیمی برای همیشه وجود ندارد و هر طرحی دارای بازه محدود پاسخگویی به شرایط جامعه است و صد البته نیازمند تغییر و تحول دائمی است. این اصلی غیر قابل انکار است. در مجموع روشی که نگارنده جهت احیای بافت تاریخی متناسب با اهداف این پژوهش و متعاقب آن طرح پیشنهادی مناسب می‌داند، مبتنی بر حفظ روحیه بافت تاریخی -هم به لحاظ شکلی و ظاهری و هم حفظ خاطره فضایی- به گونه‌ای است که هویت فضایی شهر گذشته حفظ ولیکن نیازهای زندگی در مجتمع‌های زیستی معاصر نیز لحاظ شود. میتوان عوامل زیر را در این باره برشمرد:
تغییر کالبدی: بورتنشا و دیگران (1991) بیان می کنند: «برنامه‌ریزی برای شهرهایی که آماده تحول و تکامل هستند و می‌توانند بدون قطع ارتباط با گذشته، ‌به وضع حال خود رسیدگی کنند و نیم‌نگاهی نیز به آینده داشته باشند، ‌یک ضرورت بنیادی است». (استیون تایسدل و تنراک،‌تیم هیث, 1390) تداوم بصری و کالبدی محله‌های تاریخی شهرها موضوع‌های ثبات و استحکام بافت ساخته شده و سایر ویژگی‌های کالبدی شهر تاریخی را پدیدار می‌سازد. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390)
تغییر سامانمند و غیرسامانمند: آستانه میان تغییر سامانمند و غیر سامانمند -در صورتی که اثر بارز تعدادی از تغییر‌های نسبتا کوچک بتواند در طول زمان منجر به فرسودگی هویت و ساختار محله شود- مهم می باشد. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390) مورد پژوهی‌های متعددی که راجع به محله ها صورت پذیرفته، به دنبال حفاظت عملکردی و در عین حال کالبدی بوده‌اند. این گونه محافظت ها در تلاش اند که در برابر نیروهای بازار و سایر نیروهای دگرگونی اقتصادی مقاومت کنند، و در نتیجه نهایتا بی ثمر خواهند بود. بنابراین آنچه که اغلب اهمیت بیشتری پیدا می کند، حفظ سرسختانه خصلت‌های کالبدی و در عین حال انعطاف پذیری در برابر خصلت کارکردی محله است. پرداختن صرف به خصلت های کارکردی چه بسا تلاش برای شکل گیری سرمایه گذاری موردنیاز به منظور حفظ و بهسازی کالبدی محله را عقیم گذارد و به نزول کیفیت و یا حتی از دست دادن زمینه های تاریخی بناها منجر شود. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1379)
باززنده سازی موفق: روند باززنده‌سازی با شناسایی و ادراک ابعاد ویژه فرسودگی که هر ناحیه از آن رنج می برد،‌ شروع می‌شود. منابع و دارایی‌های محله بایستی به همراه فرصت‌های آن شناخته شوند و این که باززنده‌سازی بایستی با مدیریت دقیق و مناسب اداره شود تا تضمین کند که ماندگار است. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390)
خلق مکان: پیرس (1989) بیان می‌کند: «همه آنچه که برای کمک به یک بنای جدید در یک مجموعه قدیمی مورد نیاز است، ‌بلوغ مکان است که لازم است با بلوغ معماری تکمیل شود». با وجود این در همه حالت‌های طراحی شهری لازم است تا تجربه مکان مورد توجه قرار گیرد. مکان‌ها هم دارای ابعاد زیبایی شناختی و هم کارکردی هستند و هرکدام از این ابعاد بایستی دارای هم‌آهنگی باشند. خود کارکردها ابعادی کالبدی، ‌اجتماعی و اقتصادی دارند. پرسش اصلی طراحی در محله‌های مختلف این است: چه نوع مکانی خلق شده است؟ نوع مکان هم دارای ساختار کالبدی و هم یک ساختار کارکردی اجتماعی است. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390)
حس مکان: «حس مکان»، ‌مهم‌ترین خصلت زیبایی‌شناختی یک شهر تاریخی است که بایستی این حس حفظ شود. ماندگاری و تقویت حس مکان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طراحی در یک شهر تاریخی است. هویت و توالی بصری ساختار کالبدی یک شهر تاریخی به شکلی ضروری به حفاظت و در صورت لزوم باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر وابسته است. گرتز (1989) بیان می‌کند: «چالش کلیدی در حفاظت و باززنده‌سازی بافت کالبدی که بدون جعل تاریخ انجام می‌شود، ‌سرزندگی توالی تاریخی را حفظ می کند». (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1390) شکل گیری محله‌ها و بافت‌های تاریخی براساس رفتارهای سنتی و رفتارهای غالب بر پایه سنت‌های معقول ، همبستگی اجتماعی و احساس تعلق به فضا و مشارکت مردمی بوده است. سرزندگی و شادابی فضاها، وجود حرکت و جریان زندگی در فضا‌های محله، صرف قسمتی از وقت مردم در معابر جهت برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرآیند اجتماعی شدن کودکان با بازی در محله، وجود روابط اجتماعی بسیار قوی میان مردم و تاکید بر ارزش های اجتماعی و همسایگی، وجود تعاون و همیاری در انجام فعالیت‌های مشترک همانند، برگزاری مراسم خاص، تامین امنیت مالی و جانی اهالی، توجه به انسان و مقیاس انسانی در طراحی فضاها و مانوس بودن اهالی محله با هم و ثبات حضور اهالی حس تعلق به محله را بین اهالی القا می‌نموده است. (هاشمی، 1390) از این رو، در هر نوع رهیافت به موضوع بهسازی، باید منابع مختص هر مکان را شناسایی و از آن بهره‌برداری کرد. حس مکان و خصلت نهفته در شهرهای تاریخی با آنکه منبعی کمیاب به شمار می‌آید، ولیکن نیازمند محافظت و مدیریت، چه در حفظ و چه در بهره برداری از مشخصه های مثبت آنهاست. این حس مکان، دارای ابعادی کالبدی و کارکردی است. (استیون تایسدل و تنر اک،‌تیم هیث, 1379)
فصل چهارم : روش شناسی تحقیق
تحقیق، در علوم مختلف از روشهاي مخصوص و متفاوت براي مطالعه و بررسي استفاده مي‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسي را ممكن گرداند. لازم به توضيح است كه تعيين‌كننده نوع روش تحقيق مربوط به ماهيت سؤال مورد بررسي و نوع اطلاعاتي است كه براي شناخت موضوع, جمع‌آوري مي‌شود.
سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند
الف) تحقیق توصیفی