تحقیق درباره استفاده از اینترنت و اعتیاد به اینترنت

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ آن‍ه‍ا
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر طب‍اطب‍ائ‍ی‌ راد مانا ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور سید وح‍ی‍د ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر: م‍طال‍ع‍ه‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ارت‍ب‍اطات‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌ در خ‍ان‍واده‌، ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ا ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌ و م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ آن‍ه‍ا، ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ا م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ رف‍ع‌ م‍وان‍ع‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ارت‍ب‍اط و اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ص‍ورت‌ خ‍وش‍ه‌ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. از م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍طح‌ ت‍ه‍ران‌ ۵ دان‍ش‍گ‍اه‌ را ان‍ت‍خ‍اب‌ ک‍رده‌ و از ه‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ۴ دان‍ش‍ک‍ده‌ و ۴ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و از ه‍ر رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۰ دان‍ش‍ج‍و ب‍طور ت‍ص‍ادف‍ی‌ م‍ورد ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د روش‌ گ‍ردآوردی‌ اطلاع‍ات‌ در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ۳۰ س‍ئ‍وال‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ۱۵ س‍ئ‍وال‌ اول‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر و ۱۵ س‍ئ‍وال‌ دوم‌ در راب‍طه‌ ب‍ا اع‍ت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ اف‍راد م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. روش‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ص‍ورت‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ داده‌ه‍ا طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ان‍د و س‍پ‍س‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آم‍ار اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ان‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ال‍ه‌، اه‍م‍ی‍ت‌ م‍وض‍وع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، اه‍داف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و س‍ئ‍والات‌ اس‍اس‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌۱۹۴ ن‍ف‍ر اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍دن‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ف‍رض‍ی‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ای‍ن‌ ک‍ه‌ (دان‍ش‍ج‍وی‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ دارای‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر در خ‍ان‍واده‌ ه‍س‍ت‍ن‍د از اع‍ت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ر خ‍وردارن‍د) ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ م‍ی‌رس‍د. ب‍ه‌ ع‍ب‍ارت‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر و اع‍ت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ اف‍راد راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ وج‍ود دارد. م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ائ‍ی‌ ک‍ه‌ در ف‍رض‍ی‍ات‌ م‍طرح‌ ش‍دن‍د در م‍ی‍زان‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر در خ‍انواده‌ و اعت‍م‍اد ب‍ن‍ف‍س‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ف‍اوت‍ی‌ ای‍ج‍اد ن‍ک‍ردن‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ف‍رض‍ی‍ات‌ ب‍ع‍دی‌ رد ش‍دن‍د.
بررسی اثرات اجتماعی و روانی اینترنت بر جوانان گروه سنی25-18 شهر تهران :
پژوهشگر جبار زاده سکینه،استاد راهنما افسانه مظفری، استاد مشاور سید محمد دادگران تهران 1386
هدف پژوهشگر:گرایش شدید جوانان به اینترنت توجه هر چه بیشتر محققان و صاحب نظر ان را به شناسایی پیامدهاي مثبت و منفی آن جلب کرده است.
– در پژوهش حاضر ، اثرات اجتماعی و روانی اینترنت در جوانان گروه سنی25- 18 شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است . حجم نمونه با در نظر گرفتن ضریب نفوذ 25 درصد 384 نفر تعیین شد . روش نمونه گیري ” در دسترس ” و روش تحقیق از نوع ” پیمایشی ” و ابزار جمع آوري اطلا عات پرسشنامه انجام شد . بخشهایی از SPSS می باشد که حاوي سی سوال بود . تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزاریا فته هاي تحقیق بدین شرح است:
5/62درصد کاربران در خانه از اینترنت استفاده می کنند66/0خانواده را به اینترنت ترجیح می دهنداینترنت ارتباط آنها ر ا با خانواده کمرنگ نکرده است 74/0 علاقه اي بر برقراري ارتباط عاطفی با دوستان اینترنتی ندارند . حدود 50/0در اجتماعات اینترنتی مانند یا هو 360 شرکت می کنند.5/66 درصد سایت هاي هرزه نگاري را مخرب روح و فکر جوان می دانند.
براساس جداول دو بعدي فرضیه یک تأیید می شود که نشان دهنده پایبندي کاربران اینترنت به خانواده است.البته مدت زمان پایین استفاده از اینترنت به دلایل بالا بودن هزینه دسترسی ، پهناي باند پایین و نیز عدم مهارت هاي لازم در این امر بی تأثیر نیست . فرضیه دوم هم مبنی بر تنوع در دوستیابی اینترنتی تأیید می شود هر چند تمایل چندانی به برقراري رابطه عاطفی با دوستان اینترنتی وجود ندارد . فرضیه سوم مورد تأیید قرارنگرفت بدین معنی که، کاربران اینترنت را در اشتغالات ذهنی و فکري به تصاویر و محتواي آن بی تأثیر می دانند. با توجه به فرضیه چهارم رابطه اي بین وضعیت تاهل کاربران و روابط میان فردي و تعاملات خانوادگی یافت نشد چون هم مجردین و هم متاهلین بر روابط عاطفی و تعاملات خانوادگی تاکیدداشته اند. فرضیه پنجم بین جنسیت کاربران و تنوع در دوستیابی اینترنتی رابطه اي وجود ندارد چون هر دو جنس زن و مرد به این نوع دوستیابی معتقد بودند و بالاخره فرضیه ششم با 95/0 اطمینان پذیرفته می شود
یعنی بین تحصیلات کاربران و اشتغالات ذهنی و فکري به تصاویر و محتواي اینترنت رابطه وجود دارد .
بدین صورت که بیشتر افراد زیر دیپلم ، اینترنت را باعث درگیري ذهنی و فکري به تصاویر و محتواي آن می دانند و افرادي که چنین نظري نداشتند داراي تحصیلات لیسانس می باشند . میلیون ها نفر در سراسر دنیاهر روز از اینترنت استفاده می کنند. هم اکنون استفاده از اینترنت نسبت به سال هاي پیش گسترده تر شده نیز بیشتر می شود و نمی توان حد پایانی web است و هر سال که می گذرد سرویس هاي ارائه شده بر روي نیز براي این سرویس ها و رقابت شرکت ها در نظر گرفت ، اکنون سرویس هایی مانند خرید اینترنتی ،گفت وگوها ، کنترل وضعیت حساب بانکی ، سرگرمی و اطلاع رسانی و … قابل دسترسی است.
بررسی علل رونق ارتباطات در فضای مجازی
پژوهشگر: محمدی سارا ؛ استاد راهنما صادق زیبا‌کلام ، استاد مشاور عبدالرضا شاه‌محمدی تهران ،1385
هدف پژوهشگر: بررسی ارتباطات اجتماعی در محیط مجازی اینترنت و انگیزه های افراد از انتخاب این فضا برای برقراری ارتباط با دیگران و هدف فرعی شناخت این محیط برای آماده سازی شرایط برای مواجه با پیامدهای احتمالی این پدیده در کشور می باشد. روش پژوهش پیمایشی توام با روش کتابخانه ای است. طبق شواهد بدست آمده میان ارتباطات مجازی با متغیرهای گمنامی – پایگاه اجتماعی- تفکرات سنتی خانواده ها و محدودیت آزادی بیان در جامعه رابطه وجود دارد.
پژوهش های انجام شده در خارج کشور:
– کارلینز و هولریج (2008) پژوهش گسترده در حوزه اعتیاد به اینترنت و تاثیرات اجتماعی آن طراحی و اجرا کردند که یافته های آنان نشان داد که بیشترین تاثیر اعتیاد به اینترنت در کاهش سطح هویت کاربران است نتایج پژوهش آنان همچنین نشان داد که معتادان به اینترنت نسبت به کاربران معمولی از سطح پایین تری از هویت اجتماعی و ملی برخوردارند
– با رکر و دیگران (2000) با مرور تحقیقات انجام شده در قلمرو ارتباطات کامپیوتری ، هویت اجتماعی و بعد رابطه ای فرایند های گروهی ، قضایایی در این زمینه مطرح کردند . برخی از این قضایا عبارتند از:
– اعضای گروه ارتبارط کامپیوتری در مقایسه با اعضای گروه چهره به چهره رضایت کمتری را از گروه شان تجربه خواهند کرد . ولی همچنان که رضایت در ارتباط کامپیوتری بالا می رود ، گمنامی کاهش می یابد .
– اعضای گروه ارتباطات کامپیوتری در مقایسه با اعضای گروه ارتباطات چهره به چهره به شیوه ای کمتر دوستانه عمل خواهند کرد .
– با مرور زمان ، رابطه ای مثبت میان استفاده از تکنولوژی ، رضایت و توسعه رابطه ای در گروه های ارتباط کامپیوتری بوجود خواهد آمد.
– با مرور زمان ، اعضای گروه ارتباط کامپبوتری خصلت های تکنولوژی را برای جفت و جور کردن با نیازهای رابطه ای شان ، متناسب خواهند کرد .
– پارکس و فلوید (1996) با هدف آزمودن دنیای رابطه ای که واقعا در گروه های بحث اینترنتی ( که معمولا گرو های خبری خوانده می شوند) ایجاد شده است ، تحقیق خود را آغاز می کنند . ایشان پس از مرور آراء ضد و نقیض علمی و عمومی در باره امکانات روابط بر خط ،تحقیق خود را پی می گیرند . نتایج تحقیقات آنها نشان داد که دنیای روابط بر خط بر زندگی واقعی کاربران تاثیرات منفی گذاشته و روابط دنیای واقعی آنان را کاهش میدهد.