دانلود پایان نامه

7- این باب در مورد بطلان طلاقی است که شرایط شرعی را ندارد. (13 حدیث)
8- باب شرط بودن طلاق در طهر و بطلان آن در حیض و نفاس. (ده حدیث)
9- باب اشتراط صحت طلاق به اینکه حتماً بایستی در طهر غیر مواقعه باشد و الاباطل است. (7 حدیث)
10- شرط بودن حضور دو شاهد عادل مرد در هنگام طلاق و الا باطل بودن است و اینکه شهادت زنان قبول نیست (13 حدیث)
11- در خصوص شرط بودن قصد و اراده‌ی طلاق در صحت آن. (5 حدیث)
12- شرط بودن تقدیم نکاح بر طلاق. (13 حدیث) همچنین باطل بودن طلاق کودک و مست و مجنون.
13- باطل بودن طلاقی که به صورت شرط زوجین در حین عقد مشروط شده باشد مثلاً بگوید: «اگر زن دیگری اختیار کرد یا او را ترک کرد پس زن آزاد است. » (فهی طالق)
14- شرط تلفظ طلاق به صیغه مخصوص. (3 حدیث )
15-واقع نشدن طلاق به وسیله کنایه مثلاً بگوید : «تو بر من حرامی». (10 حدیث )
16-باب صیغه طلاق. (7 حدیث )
17- جواز طلاق به هر زبانی در صورت تعذر عربی خواندن آن. (یک حدیث )
18-باب واقع نشدن طلاق معلق بر شرط یا طلاق به صورت قسم. (7 حدیث)
19-باب جواز طلاق گنگ به وسیله نوشتن یا اشاره یا اعمال دیگری که طلاق را برساند. (5 حدیث)
20-باب شرط بودن اینکه دو شاهد عادل مرد حتماً بایستی در یک جلسه و یک جا صیغه را بشنوند والا باطل است. (دو حدیث )
21-لازم نبودن امر کردن به شهود که حتماً صیغه را بشنوند بلکه همین قدر که حضور داشته و بشنوند کافی است. (3 حدیث )
22-کافی بودن دو شاهد مرد عادل برای صحت طلاق دو یا چند زن. (یک حدیث)
23-اینکه لازم نیست شهود، زوجین را بشناسند. (دو حدیث )
24-در مورد مرد غایبی که از راه رسیده است نمی‌تواند طلاق بدهد مگر اینکه علم پیدا کند که همسرش در طهر است. (دو حدیث)
25-در باب جواز طلاق زوجه غایبه و صغیره و غیر مدخول بها و حامل و یائسه در هر حالی و لو در حال حیض (5 حدیث)
26-جایز بودن طلاق مردی که از همسرش دور و غایب است بعد از یک ماه که طهر مواقعه و یا حیض بودن را نمی‌داند. (8 حدیث)
27-باب جواز طلاق زن حامله مطلقا. (4 حدیث )
28-در حکم غایب بودن مردی که نمی‌تواند از حال زنش خبر داشته باشد بعد از گذشتن یک ماه مثلاً به خاطر یک ماه قهر بودن زوجه (2 حدیث )
29-در خصوص اینکه چند طلاق نیز یکی حساب می‌شوند(اگر بین آن‌ها رجوعی نبوده با شد ). (30حدیث )
30-جواز الزام شخص عامه (سنی ) که معتقد به وقوع سه طلاق دریک مجلس است به عقیده خودش (11 حدیث )
31-در خصوص اینکه زنی به صورت غیر صحیح (غیر طلاق سنتی ) طلاق داده شد بعد از اینکه شرایط طلاق جور شد اگر به شوهرش بگویند آیا همسرت فلانی را طلاق دادی؟ و او بگوید بله، طلاق صحیح است. (دو حدیث)
32-شرط بودن بلوغ در صحت طلاق (طلاق کودک صحیح نیست مگر اینکه به 10سال رسیده باشد). به هشت حدیث استناد شده است.