تحقیق درباره عوامل موثر بر ترجیح مشتریان و مدیریت بازاریابی

1-1- بیان مسأله اصلی
مساَله اصلی بانک مهر اقتصاد از جمله موارد زیر میباشد که انجام تحقیق حاضر را ضرورت میدهد:
بانک مهر چه تمهیداتی باید بکارگیرد تا در این بازار رقابتی موفق باشد
کدام عوامل بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک مهر موثرند
کدام عوامل اهمیت بیشتری دارند
شناسایی و رتبهبندی عواملی که بر اساس آن مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات و تسهیلات بانکی، بانک مهر را نسبت به دیگر بانکها ترجیح میدهند.
هر نوع تلاشی که منجر به بازاریابی بانکی بهتر شده و اسباب جذب مشتری را فراهم کند با ارزش است.
رویکرد تحقیق بر اساس بازاریابی بانکی میباشد.
تعریفهای گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است. صاحب نظران، بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواستههای بشر تعریف میکنند.به نظر فیلیپ کاتلر برجستهترین صاحبنظر در رشته بازاریابی، بازاریابی عبارت است از:”فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواستهها از طریق فرآیند مبادله” (روستا، ونوس، ابراهیمی،1383 ، 196)
هدف بازاریابی، تاَمین و برآورده ساختن نیازها و خواستههای مشتریان مورد نظر است.امروزه شناخت دقیق مشتریان و مصرف کنندگان میتواند سازمانها،شرکتها و صنایع را در شناسایی بازار هدف محصولات(خدمات) یاری کند و در بخشبندی بازار، هدفگیری و جایگاهیابی محصولات(خدمات) نقش موثری را ایفا نماید.(نعمتی زاده ، سراجی، 1389)
از زمانی که اصول و مفاهیم بازرگانی بصورت علمی و مدون درآمده است از بازاریابی نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است و این مفهوم به عنوان یک فعالیت بازرگانی، یک قالب فکری، یک هدف تجاری، یک فرآیند اقتصادی، فرایند مبادله، فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا و نظایر آن مطرح شده است. اگرچه هریک از تعاریف یاد شده جنبه خاصی از عملیات بازاریابی را مورد تایید قرار میدهد اما تعریف جامعتری در این زمینه میتوان ارائه داد. بر اساس نظریه جوئل ایوانس و باری برگمن وظایف بازاریابی عبارتست از: شناسایی نیاز مشتری، خرید ملزومات یا تجهیزات، فروش محصول یا خدمات، برنامه ریزی محصول یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع، تحقیقات بازاریابی، تجزیه و تحلیل فرصتها و مسئولیت اجتماعی از طرفی سیستم بانکی، سیستمی است که مهمترین درونداد آن عبارتست از: اندوختهها و پس اندازهای ریز و درشت مردم و برونداد آن عبارتست از: خدمات و تسهیلات مالی که خریداران آنها سرمایه گذاران، کارآفرینان و مؤسسات تولیدی هستند.
در واقع مساَله اصلی این تحقیق این است که چه عواملی سبب میشود مشتریان خدمات بانکی، بانک مهر را به دیگر بانکها ترجیح دهند. لذا تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤالهای زیر انجام میشود:
1-عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک مهر؟
2-کدامیک از این عوامل بیشترین تاثیر را در ترجیح مشتریان دارد؟
1-3- ضرورت انجام پژوهش
بازاریابی بانکی در جهان فعالیتی نسبتاَ جدید است و سابقه آن در امریکا، انگلستان و ژاپن به دهه 1960 بر میگردد.گسترش این مفهوم در بانکداری از کندی خاصی برخوردار بوده است. چرا که بانکداران سنتی فکر میکردند که نیازها و خدمات مالی مورد تقاضای مشتریان همانند خرید نان احتیاجی به بازاریابی ندارد. و البته بانکها شریان اصلی اقتصادی هر کشور هستند، بانکها باید برای جلب و تشویق مردم به پس انداز، جمع آوری سرمایههای کوچک و به کار انداختن آنها در رشتههای تولیدی و خدماتی نقش مهمی ایفا کنند. یکی از اهداف مدیریت، افزایش منابع بانک است که این مهم را میتوان یکی از مسولیتهای مدیریت بازاریابی بانک دانست. نخستین و مهمترین اصل بازاریابی توجه به خواستههای مشتری است. مردم انتظار خدمات سریعتر و بیشتر از بانکها دارند. حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید مستلزم برخورداری از مدیریت کارا و موثر در همهی ابعاد بانک با تاکید بر مدیریت بازاریابی است. به نظر میرسد که تبلیغات در رسانهها و اهدای جوایز انگیزه لازم را در مشتری به وجود نمیآورد.بنابراین لازم است که به طرح های ابداعی و ابتکاری پناه برد .(سیفی، 1379)
مطالعه رفتار مصرف کننده نقش موثر در بازاریابی دارد، زیرا بازاریابی مصرف کننده نیاز به برداشت درستی از نیازها و خواستههای مصرف کننده دارد. اهمیت درک صحیح از مصرف کننده در تعریف بازاریابی به عنوان یک فعالیت انسانی معطوف به ارضای نیازها و خواستهها از طریق فرایندهای مبادله میباشد. از این تعریف و فعالیت کلیدی مربوط به بازاریابی یافت میشود:
نخست آن که فروشنده سعی میکند نیازها و خواستههای بازار را برآورده کند، دوم آنکه بازاریابی درگیر مطالعه فرآیندی میباشد که از طریق آن طرفین منابعی را به یکدیگر انتقال میدهند. (اردستانی،1381،89)
1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی:
1-شناسایی و تبیین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک مهر
هدف فرعی: