تحقیق درباره فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی

ميانگين ميانه انحرافاستاندارد واريانس کجي کشيدگي
پايه چهارم 44.06 47 10.89 118.76 -0.494 -0.630
پايه پنجم 46.52 48 6.87 47.28 0.832 -1.58
پايه ششم 45.55 46 7.51 56.39 1.07 -1.08
جدول توصیفی در فوق مربوط به شاخص های مرکزی و پراکندگی خودپنداره تحصیلی دانش آموزان در مقاطع چهارم، پنجم و ششم تحصیلی می باشند شاخص های مرکزی شامل میانگین و میانه و شاخص های پرکندگی شامل انحراف استاندارد ، واریانس ، داکجی و کشیدگی است . با توجه به شاخص کجی و کشیدگی که میزان آنها بین (1.96-) و (1.96+) می باشد می توان اینگونه برآورد کرد که اطلاعات مربوط به متغیر ها از توزیع نرمال تبعیت می کند
جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به پيشرفت تحصيلي
شاخص هاي مركزي شاخص هاي پراكندگي
ميانگين ميانه انحرافاستاندارد واريانس کجي کشيدگي
پايه چهارم 18.68 19 0.807 0.652 1.13 1.25
پايه پنجم 18.43 19 1.032 1.06 1.37 -1.37
پايه ششم 19.10 16.63 1.12 1.27 1.02 -1.39
جدول توصیفی در فوق مربوط به شاخص های مرکزی و پراکندگی پیشرفت تحصیلی تحصیلی دانش آموزان در مقاطع چهارم، پنجم و ششم تحصیلی می باشند شاخص های مرکزی شامل میانگین و میانه و شاخص های پرکندگی شامل انحراف استاندارد ، واریانس ، داکجی و کشیدگی است . با توجه به شاخص کجی و کشیدگی که میزان آنها بین (1.96-) و (1.96+) می باشد می توان اینگونه برآورد کرد که اطلاعات مربوط به متغیر ها از توزیع نرمال تبعیت می کند.
جدول(4-6) آمار توصیفی مربوط به سبك هاي فرزند پروري
سبك هاي فرزند پروري شاخص هاي مركزي شاخص هاي پراكندگي
ميانگين ميانه انحرافاستاندارد واريانس کجي کشيدگي
آزاد گذار 15.96 16 4.70 22.11 0.157 0.116
استبدادي 17.58 18 5.87 34.48 -0.231 0.212
اقتداري 31.01 31.5 4.78 22.88 0.154 -0.549
جدول توصیفی در فوق مربوط به شاخص های مرکزی و پراکندگی شیوه فرزند پروری والدین می باشند شاخص های مرکزی شامل میانگین و میانه و شاخص های پرکندگی شامل انحراف استاندارد ، واریانس ، داکجی و کشیدگی است . با توجه به شاخص کجی و کشیدگی که میزان آنها بین (1.96-) و (1.96+) می باشد می توان اینگونه برآورد کرد که اطلاعات مربوط به متغیر ها از توزیع نرمال تبعیت می کندبخش دوم: تحليل داده هادر اين قسمت براي تحليل داده ها ابتدا شرايط آزمون هاي پارامتريك محاسبه شد به اين صورت كه از 4-3 آزمون كولموگروف- اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن متغير ها استفاده شد و نتايج آزمون نشان داد شرط استفاده از آزمون هاي پارامتريك موجود مي باشد به همين منظور از آزمون پارامتريك (ضريب همبستگي پيرسون) استفاده شد.
جدول (4-7) مربوط به آزمون كولموگروف- اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها
خودپنداره تحصیلی پارامتر های آماری
45.93
8.05
1.38
0.068 میانگین
انحراف استاندارد