تحقیق درباره ماتریس همبستگی و انجام مصاحبه

مصاحبه با مشتریان
مصاحبه انفرادی با مشتریان و سایر روش هایی که بطور مستقیم نظریات مشتریان را منعکس می نمایند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. بر مبنای تحقیق صورت گرفته توسط گریفین و هاوزر در سال 1991،در صورت انجام مصاحبه با ده تا بیست مشتری، تقریباً هشتاد درصد خواسته های مشتریان قابل شناسایی است (رضایی و همکاران، 1380، ص51).
استفاده از پرسشنامه
این ابزار بصورت مجموعه ای از سوالات مکتوب حول متغیر های مسئله تحقیق تنظیم شده، ساخته می شود و پاسخگو بشکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم آن را تکمیل می کند.
مشاهده مستقیم
مشخصه ها و نیازمندی های فنی (DRS)
ویژگی های فنی محصول با مشخصه های مهندسی چگونگی تولید محصول یا خصوصیات مورد انتظار را مشتری را تعیین می کند،ویژگی های فنی با توجه به خواسته های مشتری به سازمان می گوید که چگونه محصول یا خدمت را طراحی کند (مومنی، آتش سوز، 1383).
ماتریس ارتباطات
هدف از یک HOQ ایجاد مقایسه تقاضاهای مشتری و نیازهای طراحی و تعیین درجه ارتباط بین آنها می باشد. در این مرحله چگونگی شدت ارتباط بین هر یک از ویژگی های فنی با هر یک از خواسته های مشتری تعیین می شود.(مومنی، آتش سوز، 1383). ترسیم این ارتباطات گاهی بسیار گیج کننده است زیرا هر تقاضای مشتری ممکن است بر روی بیش از یک ویژگی طراحی اثر بگذارد و بالعکس. .(مومنی، آتش سوز، 1383)
تعيين ارتباط بین تقاضاهای مشتری و نیازهای طراحی، گام بسیار مهم در خانه کیفیت می باشد که با دقت توسط متخصصین انجام می گیرد. به منظور ارزش گذاری این ارتباطات از دامنه های عددی معین مانند 9-3-1 یا 9-5-1 استفاده می شود (چن و وو، 2005). همچنین استفاده از سمبل ها نیز بمنظور نشان دادن این ارتباط در خانه کیفیت رایج است (مومنی، آتش سوز، 1383).
پس از تعیین چه چیزی “whats” و چگونه“Hows” ، و ایجاد ارتباط بین نداهای مشتری و الزامات فنی، ساختمان خانه کیفیت، با ارتباط بین الزامات فنی، ادامه می یابد. .
ماتریس همبستگی (سقف ماتریس)
ماتریس همبستگی در قسمت سقف خانه کیفیت تشکیل می شود و در آن همبستگی و تاثیر متقابل و دو به دوی نیازمندی ها و مشخصه های فنی و مهندسی محصول (HOWs) که الزام به بهبود آنهاست، بررسی می گردد.
در اکثر شیوه ها سقف ماتریس حاوی مهمترین اطلاعات برای سازمان هاست زیرا در هنگام پرداختن به مزایای مشتری، به عنوان بالانس مسیرهای حذفی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. ماتریس همبستگی از کلید های ارتباطی ساخته شده است : o برای همبستگی مثبت و x برای همبستگی منفی (تاکر و همکاران، 2006).
ماتریس طراحی محصول
مرحله دوم QFD گسترش قطعات است که اقدامات تکنیکی که در مرحله قبل تعیین شده، به ویژگی های قطعات ترجمه می شود
ماتریس طرح ریزی فرایند
در مرحله سوم، ویژگی های قطعات کلیدی که در گام های قبل بدست آمده، به عملیات فرایندی ترجمه می شود.
ماتریس کنترل فرایند