تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سبک های تربیتی والدین

شیوه ای است که در آن فرزندان سازگاری بهتری با دیگران نسبت به شیوه های دیگر دارند. این والدین برای رشد یافتگی فرزندان انتظار معقولی دارند، به نظرات آنها گوش میدهند وبرکارهای فرزندانشان کنترل دارند(برهمند1381).
ب)شیوه مستبدانه
والدینی که این شیوه را به کار می برند از فرزندان خود انتظار دارند بدون هیچ گونه پرسشی گوش بفرمان والدین باشند واگر بر خلاف آن عمل کنند متوسل به زور یا تنبیه می شوند(برهمند1381).
ج)شیوه سهل گیرانه
شیوه ای است که والدین از اعمال هرگونه سختگیری یا کنترل اجتناب میکنند.فرزندان این والدین هرکاری را هر وقت بخواهند انجام می دهند(برهمند1381).
تعريف عملياتي : اين ابزار اقتباسي است از نظريه اقتداروالدين كه بر اساس نظريه بامريد از اقتداري منطقي،آزاد گذاري واستبدا دي والدين ،براي بررسي الگوهاي نفوذ و شيوه هاي فرزند پروري ساخته شده است.
اين پرسشنامه شامل 30 ماده است كه 10 ماده آن به شيوه اقتدار منطقي 10 ماده به شيوه آزاد گذاري مطلق و 10 ماده به شيوه استبدادي والدين در امر پرورش فرزندان مربوط مي شوند.
منظور از شیوه مقتدرانه در این پژوهش نمره ای است که فرد در پاسخ به سؤالات 4-5-8-11-15-20-22-23-27-30 پرسشنامه بامریند به دست می آورد.
منظور از شیوه مستبدانه در این پژوهش نمره ای است که فرد در پاسخ به سؤالات2-3-7-9-12-16-18-25-26-29 پرسشنامه بامریند به دست می آورد.
منظور از شیوه سهل گیرانه در این پژوهش نمره ای است که فرد در پاسخ به سؤالات 1-6-10-13-14-17-19-21-24-28 پرسشنامه بامریند به دست می آورد.
1-5-2خودپنداره تحصيلي
تعريف نظري: خود پنداره تحصيلي يك ساختار سازمان يافته است كه به مفاهيمي از خود در زمينه تحصيل دسته بندي مي شود و پردازش اطلاعات تحصيلي مرتبط با خود را كنترل مي كند (دلاور،1373،به نقل از رئيس سعدي،1385)
تعريف عملياتي:منظور از خود پنداره تحصيلي در اين پژوهش نمرات است كه دانش آموزان از پاسخ دادن به پرسشنامه خودپنداره تحصيلي بدست مي آورند (دلاور ،1373)
1-5-3پيشرفت تحصيلي
تعريف نظري:پيشرفت تحصيلي توانايي براي اثبات موفقيت در اكتساب نوعي پيامد كه براي آن تجربه هاي يادگيري طرح ريزي شده اند(استرانگ، 2002،به نقل از اکرمی،1389).
تعريف عملياتي: در اين پژوهش منظور از پيشرفت تحصيلي ميانگين نمرات نوبت اول و دوم نيمسال اول تحصيلي دانش آموزان دختر كه در پايه چهارم ،پنجم و ششم مقطع ابتدايي سال تحصيلي
1392-1393 مشغول به تحصيل هستند
فصل دوم : مطالعات نظري
مقدمه
در این فصل به بررسی مبانی نظری وتحقیقاتی که در رابطه با موضوع پژوهش انجام شده است می پردازیم. ابتدا مبانی نظری سبک های تربیتی والدین پرداخته و سپس به بررسی مبانی نظری خودپنداره تحصیلی که می تواند موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود خواهیم پرداخت ودر پایان نمونه هایی ازتحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور را خواهیم آورد .
2- 1 تعریف خانواده
خانواده جامعه کوچک است که معمولاً از پدر و مادر، فرزند (فرزندان ) تشکیل می‌شود . زمانی که کودکی متولد می‌شود او را به عنوان عضوی از این جامعه کوچک ، پر اهمیت می‌دانند. کودک سال‌های اولیه زندگی خود را در خانواده به سر می‌برد . در کنار پدر و مادر، برادر و خواهر است که الگوی رفتاری، ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی را کسب می‌کند و مطابق الگو معمولاً رفتار می‌کنند . خانواده یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سازمان‌هایی است که به رشد کودک یاری می‌دهد . در خانواده است که کودک نخستین چشم‌انداز را در جهان پیرامون خود به دست می‌آورد و احساس وجود دارد (پارسا،1368).
خانواده یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد است. محیط خانه اولین و بادوام ترین امری است که در رشد شخصیت افراد تأثیر می‌گذارد ، موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن به طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد (شریعتمداری، 1363).
از لحاظ تربیتی خانواده ای ایده‌آل است که نیازهای جسمانی و روانی اعضای خود را برآورده نماید ، هر کس در آن دارای امنیت باشد و احساس ارزشمندی و تعلق می‌کند ، مورد عشق و علاقه و مهر و محبت قرار می‌گیرد (هرمان.ل ،مان؛ مترجم ساعت چی،1368).
تاثیر خانواده بر تحول چنان بارز است هیچ کس نمی‌تواند آن را کتمان کند . از ابتدای تولد روان‌شناسی به عنوان یک رشته جدید به صورت نظری و تجربی بر اهمیت نقش خانواده و بالاخص در روابط متقابل کودکان با والدینشان تأکید شده است و اکثر روان‌شناسان صرف‌نظر از مکتبی که به آن معتقدند کنش‌های متقابل میان والدین و فرزندان شان را اساس رشد عاطفی و شناختی که فرزندان قلمداد می‌کنند (احدی، 1376).
همچنین پژوهشگران معتقدند که روابط والد –فرزندی در جهت‌یابی های شخصیتی و رشد نیازهای روان‌شناختی و سایر خصوصیات تأثیر می‌گذارد . از نظر تاریخی مؤثرترین دیدگاه‌ها در مورد خانواده و اثرات آن بر شخصیت کودک به وسیله نظریه‌پردازان روان تحلیلگری و یادگیری اجتماعی ارائه شده است . روان تحلیلگران رشد را نتیجه حرکت کودک از میان تعارض های روانی – جنسی که نقش مهمی در روابط بین کودک و والدین بازی می‌کند ، می‌دانند و نظریه‌پردازان اجتماعی از دریچه اصول یادگیری ، یعنی جنبه‌هایی چون به‌کارگیری تشویق و تنبیه و با الگو دهی ، به تأثیر خانواده می‌نگرند . این نظریات باعث شده است که پژوهشگران در پژوهش‌های خود به دنبال این موضوع باشند که چه دسته‌ای از صفات شخصیت کودک تحت تأثیر چه نوعی از رفتار والدین خود در آینده قرار می‌گیرند (کرکا،2000؛ ترجمه اکبری، 1379).