تحقیق درمورد استان خراسان و آداب و رسوم

در ايران، انسجام و امنيت در سطح ملي كه محصول دستگاه حكومت در وجه قانون گذاري، اجرايي و قضايي است نقش عمده اي در ايجاد و حفظ امنيت در سطوح مختلف دارد. ويل دورانت در تاريخ تمدن دربارة ايران مي نويسد: ” يكي از اركان سياست و حكومت كوروش آن بود كه براي ملل و اقوام مختلف آزادي عقيده ديني و عبادت قائل بود”(طباطبايي، 1380: 143). « موريس دورگر » نيز در راستاي نگرش «هرنشميت» شيوة فرمانروايي ايراني را به اين شكل توصيف مي كند كه شاهنشاهي ايرانيان شيوه فرمانروايي بر سرزمين گسترده اي با مردمي با زبان ها و آداب و رسوم گوناگون بود كه به تدريج با حفظ تنوع و كثرت خود، ملت واحدي را تشكيل دادند (حاجياني، 1381:138). قرار گرفتن ايران در گذرگاه مهاجرت هاي تاريخي، بافت جمعيتي آن را با تنوع قومي مواجه كرده است كه به تناسب پيشينه تاريخي، تحولات سياسي و اجتماعي در گستره سرزمين توزيع و مستقر شده اند. مهاجرت هاي تاريخي بين سه قاره آفريقا، اروپا و آسيا به سكونت اقوام گوناگون و درهم آميختگي نژادي و پيدايش اقوام انجاميده است.
موقعيت جغرافيايي ايران و يورش اقوام كوچ نشين با زبان ها و اديان گوناگون در طول سه هزار سال گذشته، منجر به استقرار سه خانواده زبان آریایی، سام ( عربی، عبري، و آشوري ) و اورال آلتاي (تركي و مغولي ) و نيز ادياني چون زرتشتي، يهودي، مسيحي و اسلام در ايران شده است. بسياري از متخصصان گروه هاي قومي ايران را به سه دسته تقسيم كرده اند كه عبارت اند از:
الف- گروه آريايي ها (افغان ها، هزاره ها، بلو چ ها، بختياري ها، فارس ها، آذري ها، طالشي ها، كردها، لرها و تاجيك ها)؛
ب- گروه ايرانيان غير آريايي (ترك ها، تركمن ها و ارمني ها)، سامي ها (عرب ها، يهودي ها و آشوري ها)؛
ج- ساير گروه هاي مختلط(يوسفي زاده، 1374).
با توجه به ويژگي هاي مردم شناسي، زبان شناسي و جامعه شناسي، اقوام و قبايل ايراني بدين گونه دسته بندي شده اند:
1-ايلات بلوچه : ساكن نواحي بلوچستان از سواحل درياي عمان تا بلوچستان شمالي و جنوب خراسان.
2-طوايف براهويي : ساكن ناحيه بلوچستان شمالي كه به زبان دراويدي تكلم مي كنند.
3- اقوام ترك كه عبارتند از:
الف- قزلباش هاي ساكن آذربايجان، دشت مغان، كوه هاي سبلان و اروميه (افشارها).
ب- قزلباش هاي اينانلو و بغدادي ساكن نواحي قم و ساوه.
ج- قزلباش هاي افشار ساكن ناحية زنجان.
د- سه طايفه اينانلو و بهارلو و نفر از طوايف خمسه فارسي.
ه- قشقايي ها در استان فارس.
و- تركمن ها شامل قبايل يموت، تكه گوكلان ساكن در سراسر دشت گرگان و شمال خراسان.
ز- قزاق ها شامل سه گروه ساكن حومه شهرهاي گنبدكاووس، گرگان و بندر ترکن ايلات ترك ساير نواحي ايران نظير سيرجان، قزوين و كرج (محرابي، 1387: 63).
4-كردها كه شامل اين طوايف مي شوند:
الف- طوايف كرد ساكن استان كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي.
ب- طوايف كرد ساكن شهرستان هاي بجنورد، قوچان و شيروان در استان خراسان، كردهاي ساكن نواحي مازندران، جنوب گيلان و تهران.
5- لرها و لك ها عبارت اند از:
الف- لرهاي مخصوص ساكن نواحي لرستان، قسمت شمالي جلگة خوزستان و كوهپاية زاگرس.
ب- منطقه چهارمحال بختياري و شمال شرقي خوزستان.