تحقیق درمورد اطلاعات جمعیت شناختی و میزان استفاده

1- نامه همراه : در اين قسمت هدف از گردآوري داده‌ها به وسيلة پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضة داده‌هاي مورد نياز، بيان شده است. براي اين منظور بر با ارزش بودن داده‌هاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سؤالها را عرضه کند.
2- سؤال‌هاي پرسشنامه:
اين بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سؤالات عمومي:
در سؤالات عمومي سعي شده است که اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمع‌آوري گردد.
ب) سؤالات تخصصي:
در این قسمت شش متغیر میزان پذیرش و احترام به حقوق دوچرخه سواران، مسیرهای دوچرخه و امکانات مورد نیاز، فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری دوچرخه، میزان امنیت برای دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران، تأثیرات فصلی و محیطی بر روی دوچرخه سواری و وجود پیشینه استفاده از دوچرخه مورد پرسش واقع شده اند. در طراحي اين قسمت سعي گرديده است که سؤالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد.
3-5-متغیرهای تحقیق
ارزیابی پاسخدهندگان از هرکدام از این ابعاد شش گانه میزان پذیرش دوچرخه و احترام به حقوق دوچرخه سواران در جامعه، مسیرهای دوچرخه و امکانات مورد نیاز، فرهنگ دوچرخه سواری و جایگاه کاربری دوچرخه، میزان امنیت برای دوچرخه و دوچرخه سواران، تأثیرات فصلی و محیطی بر روی دوچرخه سواری و وجود پیشینه استفاده از دوچرخه (با طراحی سؤالات مناسب) بر اساس مقیاس لیکرت، نمره هر کدام از این ابعاد و نهایتاً نمره هرکدام از این متغیرها را مشخص خواهد نمود.
3-6- مقیاس اندازهگیری
در این تحقیق به منظور تفکیک پاسخها از مقیاس پنجگزینهای لیکرت الهام گرفته شده است، ولی طبق نظر استاد راهنما پاسخها با یک طیف پنج گزینهای سنجیده میشوند، 1 “خیلی خوب”، 2 “خوب”، 3 “متوسط” و4 “ضعیف” و 5″خیلی ضعیف” و همچنین برای سؤالات عمومی و مالکیتی از جوابهای”بلی” و”خیر” و یک سوال با انتهای باز برای ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که ممکن است مفید به فایده باشند ارائه گردید.
3-7-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی میزان استفاده از دوچرخه در شهرهای اصفهان و آمستردام و بررسی مشکلات و موانع موجود و در نهایت ارائه راهکارهای مطلوب است که 40 سؤال پرسشنامه به این موضوع تخصیص یافته است. اطلاعات جمعیت شناختی شکل دهنده بخش ابتدایی پرسشنامه هستند.
سنجش پایایی پرسش‌نامه های اصفهان و آمستردام:
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بیشتر از 0/70 می باشد، بنابر این پایایی پرسشنامه تأیید می شود.
جدول شماره (3-6) متغیرهای تحقیق و تعداد سؤالات مربوط به هر یک از آنها در پرسشنامه اصفهان
ردیف
متغیر
تعداد سؤالات
مقدار آلفای کرونباخ
شماره سوالات متغییر
1
فرهنگ دوچرخه سواری و کاربری دوچرخه
6
809/0