تحقیق درمورد اقلام تعهدی اختیاری و محاسبه اقلام تعهدی

منابع کتابخانه‌ای: برای تدوین فصل دوم از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌های پژوهشی و پایاننامه‌های مرتبط با موضوع استفاده شده است. هم‌چنین، بخشی از داده‌های کمی مورد نیاز برای انجام پژوهش با توجه به متغیر‌های مورد نظر از منابع متعدد شامل سال‌نامه‌ها و گزارش‌های آماری مختلف منتشر شده توسط سازمان بورس به دست آمده است.
نظام معاملاتی بورس و نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی: داده‌های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام در مرحله اول با استفاده از نرم‌افزارهای بورسی (عمدتا ره‌آورد نوین و تدبیرپرداز) استخراج گردیده است. سپس، ارقام کلی و نهایی این داده‌ها با اطلاعات موجود در نظام معاملاتی بورس تطبیق داده شده است.
نرم‌افزارهای آماری و اقتصاد‌سنجی: در مرحله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پردازش اولیه داده‌ها از نرم‌افزار Excel استفاده شده است. در این مرحله داده‌های مربوط به بازار سهام که از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد اکسل شده است. پس از انجام طبقه‌بندی مناسب بر روی داده‌ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم‌افزار Eviews 8 ، Minitab و Spss برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.
3-7 روش تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق‌های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند، این تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی بوده و این تحقیق از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، به دلیل آنکه در متغیرهای مستقل و وابسته دستکاری نمی‌شود و تلاش می‌شود که روابط بین آنها در دنیای واقعی کشف گردد، از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است.
3-8 فرضیه تحقیق
بر مبنای تحلیل مبانی نظری و تحقیق‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه‌هایی به شرح زیر وجود دارد:
1. در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
2. در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
3-8-1 الگوی تحقیق
= اندازه شرکت
= نسبت بدهی کل به دارایی کل
= جریان نقد عملیاتی
= نرخ بازده دارایی. نسبت سود خالص به دارایی کل.
= اگر نسبت P/E شرکت بالاتر از میانه قرار گیرد عدد 1 در غیر اینصورت صفر میباشد.
= اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد عدد 1 در غیر اینصورت صفر.
= اگر دوره تصدی حسابرس بیشتر یا مساوی 3 باشد عدد 1 در غیر اینصورت صفر.
3-9 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغییرهایی با عنوان‌های زیر وجود دارد:
3-9-1 متغییر وابسته
یکی از مدل‌های اندازگیری کیفیت سود مدل تعدیل شده جونز می باشد. مدل تعدیل شده جونز از طریق اقلام تعهدی بدست می آید برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید.

: مجموع اقلام تعهدی شرکتi در پایان سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.
: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در پایان سالt که بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1 تقسیم شده است.
برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید. مجموع اقلام تعهدی به شکل زیر محاسبه می گردد:
: مجموع اقلام تعهدی شرکت i در زمان t.