تحقیق درمورد دانشگاه علوم پزشکی و ویژگیهای فردی


Widget not in any sidebars

لانگ (2005) به بررسی رضایت شغلی در استرالیا پرداخته است نتایج تحقیق او نشان میدهد که بین مشخصات و ویژگیهای فردی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
ویلیام و هزر خاطر نشان ساختهاند که میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی، رابطه علی حاکم است و رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است.( به نقل از بیدختی و همکاران، 1386).
مطالعات اشاگبمي و همكاران (1999) تحت عنوان تأثير سن بر رضايت از تدريس و تحقيق در دانشگاه نشاندهنده تأثير سن بر رضايت شغلي اساتيد دانشگاه مي‌باشد. بدين معنا كه فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي اساتيد از سن آنان بوده و ميزان رضايت شغلي در سنين متفاوت يكسان نيست.
مطالعات باخ و همكاران (1996) تحت عنوان “يك تحقيق پيرامون تأثير وضوح نقش بر واكنشهاي مديران زن و مرد” كه بر روي 254 نفر انجام پذيرفت نشان مي‌دهد كه وضوح نقش در مديران به طور همزمان تجربه شغلي مثبت و انتخاب فرصت‌هاي شغلي مناسب را به دنبال داشته است. بعلاوه فقدان وضوح نقش در مديران زن سبب ادراك منفي از انتظارات تحرك مسير شغلي و در مديران مرد سبب كاهش در انتظارات پيشرفت و رضايت كمتر در محيط كار روزانه گرديده است.
دلوبتز و هیگز (2000) نشان داد که هوش هیجانی بر نحوه عملکرد موفق و کارآمد افراد و حتی در ارزیابی این عملکرد توسط خود، همکاران و یا سرپرستان تأثیر میگذارد.
نتایج پژوهش کیاروچی و همکاران (2001) هم نشان داد که افرادی که در مدیریت هیجانات دیگران توانا هستند، حمایت اجتماعی بیشتری دریافت کرده و از این حمایت بیشتر احساس رضایت میکردند.
ونگ و لاو (2002) تأثير هوش هيجاني سرپرست و زيردستان آنها را بر عملكرد شغلي، رضايت شغلي، تعهد سازماني و تمايل به ترك خدمت مورد بررسي قرار داده و نشان دادند كه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي، رابطه معنادار آماری وجود دارد.
هاياشي (2005) نیز بیان میکند كه هر چه هوش هيجاني بالاتر باشد عملكرد مديران نيز بهتر و مؤثرتر است.
گولريوز، گاني، ميسكي آيدين، آسان (2008) در پژوهشي كه هدف آن تأثير هوش هيجاني و ابعاد آن بر رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران بود، دريافتند كه هوش هيجاني به گونهي شايان توجهي با رضايت شغلي و تعهد سازماني مرتبط ميشود .
نتايج پژوهش كوزترك و دنيز حاكي از وجود رابطهي معنادار ميان هوش هيجاني و رضايت شغلي است. (كوزترك و دنيز ،2008).
يافتههاي حسينيان، موناوار، زهراي، فانحي آشتياني در سال 2008حاكي از معنادار بودن رابطهي ميان رضايت شغلي و هوش هيجاني است .
دانگ و هوارد در سال 2006در مطالعهاي كه هدف آن بررسي هوش هيجاني و رضايت شغلي و حس اعتماد بر روي كارمندان دانشگاه كاليفرنيا بود، به اين نتيجه رسيدند كه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي رابطه وجود دارد و همچنين هوش هيجاني قدرت پيشبينيكنندگي رضايت شغلي را دارد.
گاردنر و استوگ (2003) در مطالعهاي در دانشگاه سويين برن كشور آمريكا به اين نكته اشاره كردند كه هوش هيجاني پيش بيني كننده اي سودمند براي رضايت شغلي و تعهد سازماني است و همچنين هوش هيجاني با رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه دارد.
2-7- مدل مفهومی تحقیق

شکل2- 4 : مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر و گویاتر به پاسخهاي احتمالی برساند. در این فصل به بررسی نوع و روش تحقیق، جامعه آماري، ابزار و روش گردآوري اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه می پردازیم.
3-2- نوع و روش تحقیق
با توجه به هدف و موضوع تحقیق که به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان میپردازد، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. به عبارت دیگر، در این روش پژوهشگر سعی دارد تا آن چه است را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش توصیفی و نیز به خاطر اینکه محقق با جمع آوری اطلاعات از طریق پرســشنامه درصـدد کشف رابطه بین متغیر های پژوهش میباشد، همبستگی است. ( دلاور، 1385).
3-3- جامعه آماری