تحقیق درمورد روابط بین فردی و علائم جسمانی

كنترل و اداره احساسات مهارتي است كه بر پايه خود آگاهي شكل می‌گیرد.
انگيزش(خود انگیزشی):
هدايت احساسات زمينهساز هر نوع مهارت و موفقيت است و كساني كه قادرند احساسات خود را به موقع برانگيزانند، در هر كاري كه به آنان واگذار شود سعي می‌کنند مولد و مؤثر باشند. [do_widget id=kl-erq-2]
همدلي:
توانايي ديگري كه بر اساس خودآگاهي هيجاني شكل می‌گیرد، همدلي با ديگران است كه نوعي مهارت مردمي محسوب می‌شود.
مهارت‌های اجتماعي يا تنظيم روابط با ديگران:
هنر ارتباط با مردم به مقدار زيادي مهارت كنترل و اداره احساسات ديگران است. اين مهارت نوعي توانايي است كه محبوبيت، قوه رهبري و نفوذ شخصي را تقويت ميكنند.(سيادت، مختاري پور، 1384).
روابط بین فردی : توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.
واقع گرایی : توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.
انعطاف پذیری : توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محيط و موقعیت ها.
حل مساله : توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حلهای موثر و بالقوه.
رضایت شغلی:
مجموعهای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است، عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.
رضایت شغلی: رضايت شغلي: عبارت است از احساسات مثبت یا لذتبخشی که هر فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست مییابد. (مقیمی، 1388: 383).
سلامت روان:
از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت سلامت روان عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردي، اجتماعی، تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب (میرزمانی، 1383: 42).
1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش :
هوش هیجانی: در این پژوهش هوش هیجانی به نمراتی اطلاق می‌شود که آزمودنی‌ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن (که شامل 90 سوال 5 گزینه) کسب میکنند.
رضایت شغلی: به نمراتی اطلاق میشود که بهورزان با استفاده از پرسشنامه 70 سوالی5 گزینه ای رضایت شغلی ( (JDIکسب کرده اند.
سلامت روان: در این پژوهش به نمراتی اطلاق میشود که آزمودنیها از پرسشنامه (28 سوالی 4 گزینه ای) سلامت عمومی (28-GHQ) گلدبرگ و هیلیر (1979) کسب میکنند.
در این پژوهش از فرم 28 سوالی سلامت رواني استفاده گردیده که سوالات آن در برگیرنده چهار خرده مقیاس می باشد که هر یک از آنها خود شامل هفت سوال می باشند.
سوالات (7-1) مربوط به مقیاس علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی می باشد. سوالات (14-8) مربوط به مقیاس اضطراب و سوالات(21-15) مربوط به مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی وسوالات (28-22) هم نیز مربوط به مقیاس افسردگی می باشند.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق