تحقیق درمورد فرصتها و موانع برنامهریزی برای بهبود بهداشت روان و عوامل موثر بر بهداشت روان

برابر دیدگاه این مکتب، سلامت روانی یعنی ارضای نیازهای سطوح پایین و رسیدن به سطح خود شکوفایی. هر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای سطوح پایین نگهدارد و از خود شکوفایی او جلوگیری کند اختلال رفتاری به وجود خواهد آورد.( احمدوند، 1382).
مزلو از مشهورترين روانشناسان انسانگرا معتقد است انسان متناسب با نيرومندي، به پنچ طبقه تقسيم مي شود. به عقيده او بهداشت رواني عبارت از حالت كسي است كه از نظر بنيادي آن قدر ارضا شده است كه ميتواند براي خود شكوفايي انگيزه داشته باشد. بنابراين مفهومي كه مزلو از بهداشت رواني دارد، بر رشد فرد در جهت خودشكوفايي تأكيد ميكند. اين تمايل جنبه همگاني دارد و سعي مي كند بر آورده شود، هر عللي كه اين نيرو را به حركت درآورد. فرد را در جهت بهداشت رواني و خلق نيازهاي سطح بالاتر هدايت خواهد كرد. بر عكس كسي كه تمام تلاشهاي او به ارضاي نيازهاي زيستش محدود شود رشد نخواهد يافت و به بهداشت رواني كامل نخواهد رسيد.( پورقاز و رقيبي،1383).
Widget not in any sidebars

مکتب بوم شناسی
بومشناسی یعنی مطالعه محیطهای زندگی موجودات زنده و مطالعه روابط این موجودات با یکدیگر و با محیط، برابر این دیدگاه، عوامل موجود در محیط فیزیکی مثل سروصدا یا آلودگی صوتی، آلودگی هوا، زیادی جمعیت، کوچکی محل سکونت و … می توانند سلامت روانی فرد را به خطر اندازند.(احمدوند، 1382). مفهوم بومشناختي اولين بار به وسيله لوين وارد روانشناسي شده است. او بومشناسي را واكنش متقابل بين رفتار و محيط تعريف كرده است (پورقاز، رقیبی، 1383).
مکتب روانکاوی
به نظر برخی از روانکاوان، سلامت روانی زمانی تضمین میشود که من با واقعیت سازگار شود، همچنین تکانشهای غریزی نهاد به کنترل در آید.( احمدوند، 1382).
2-4-8- عوامل موثر بر بهداشت روان
بهداشت رواني افراد متاثر از عوامل متعددي است. اين عوامل ميتواند: خانوادگي، آموزشي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد كه مهمترين آنها خانواده است. چگونگي محيط خانواده از نظر رواني و عاطفي سبكهاي تربيتي والدين روابط بين افراد خانواده و توجه به ارزشها نقش دين در خانواده و… از اموري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. ريشه بسياري از اختلالات رفتاري و روحي را بايد در خانوادههاي نامتعادل جستجو كرد.(هاشم زاده، 1389: 45).
2-4-9- ملاكهاي سلامت روان
براي تشخيص سلامت روان نيز مانند تشخيص سلامت جسم، معيارهايي وجود دارند. ملاك هاي سلامت روان عبارتند از:
۱. توانايي انجام وظيفه و اجراي مسئوليت‌هاي شخصي.
۲. توانايي برقراري رابطه با ديگران.
۳. برداشتهاي واقعبينانه از انگيزههاي ديگران.
۴. تفكر منطقي و خردمندانه.
۵. تلاش در جهت سلامتي.
۶. انعطافپذيري و قدرت تطابق با شرايط گوناگون.
۷. معنادادن به زندگي.
۸. درك اين نكته كه خود فرد مركز جهان نيست.
۹. عشق و محبت نسبت به ديگران.
۱۰. داشتن توانايي كمك به ديگران يا ارتباط برقراركردن با آنان، به دور از خودخواهي.
۱۱. داشتن احساس رضايت بيشتر در روابط نزديك با ديگران.
۱۲. حس تسلط بر ذهن و جسم كه فرد را قادر ميسازد براي ارتقاي سلامت خود شيوه‌هاي مناسب برگزيند و تصميم‌هاي مقتضي اتخاذ كند.( اسرافیل و سبحانی، 1388).
2-4-10- فرصتها و موانع برنامهریزی برای بهبود بهداشت روان
الف ـ فرصتها و امکانات:
1ـ آگاهی بیشتر به اهمیت مسائل بهداشت روان : پژوهشهای انجام شده در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان دهنده آن است که مسائل بهداشت روان از دیدگاههای گوناگون بیش از آنچه که در گذشته گمان می رفت اهمیت دارند.