تحقیق درمورد مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال

توجه عوامل مربوط به جلب توجه و تحریک کنجکاوی در مواد آموزشی «این مواد آموزشی (مباحث ارائه شده در اسلاید) جذاب هستند.» 2، 8، 11، 12، 15، 17، 20، 22، 24، 28، 29، 31.
(12 سوال)
ارتباط مرتبط بودن محتوا با مثال‌ها، تصاویر، ارتباط محتوا با دانسته‌های فراگیر، ارتباط محتوا با علایق، ارزشمندی محتوا، ارتباط محتوا با نیاز فراگیر، مفید بودن محتوا «محتوای این درس برایم مفید خواهد بود.» 6، 9، 10، 16، 18، 23، 26، 30، 33).
(9 سوال)
اطمینان احساس آسان بودن مباحث، متناسب بودن اطلاعات با صفحات، سطح چالش تمرین‌ها، سطح فهم مطالب. «سازماندهی خوب محتوا به من کمک مي‌کند که اطمینان داشته باشم از اینکه این مواد آموزشی را یاد بگیرم.» 1، 3، 4، 7، 13، 19، 25، 34، 35.
(9 سوال)
رضایت احساس رضایت از انجام تمرین‌ها، لذت بردن از موضوع درس و مطالعه مربوط به آن، احساس موفقیت. «من واقعاً از مطالعه این درس لذت مي‌برم.» 5، 14، 21، 27، 32، 36.
(6 سوال).
پرسشنامه سبک یادگیری کلب: به منظور سنجش سبک‌های مأنوس یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبک‌ یادگیری کلب استفاده گردید تا در گروه آزمایش مطابق با نوع سبک یادگیری ایشان درس مربوطه توسط استاد تدریس گردید. این پرسشنامه از 12 جمله تشکیل شده است و برای هر جمله 4 گزینه پیشنهاد شده است، آزمودنی پاسخ پیشنهادی خود را با توجه به نحوه یادگیری خود از نمره 1 تا 4 رتبه بندی مي‌کند. به این ترتیب در هر جمله به گزینه ای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری آزمودنی دارد نمره 4، به گزینه‌ای که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره3، به گزینه ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 2 و به گزینه‌ای که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت ندارد نمره 1 داده مي‌شود. این پرسشنامه در مرحله دوم ( اطلاعات راجع به حضار ) به منظور شناسایی سبک یادگیری فراگیران استفاده شد(پیوست شماره سه).
برای به دست آوردن سبک یادگیری آزمودنی ابتدا گزینه‌های اول هر 12 سوال با هم جمع مي‌شوند و این‌کار برای گزینه‌های 2، 3 و 4 نیز تکرار خواهد شد، به این ترتیب 4 نمره کل برای چهار سبک یادگیری به دست مي‌آید که نمره کل اول، یعنی گزینه‌های 1، به عنوان سبک یادگیری تجربه عینی، نمره کل دو یعنی گزینه 2 به عنوان سبک یادگیری مشاهده تاملی، نمره کل سه یعنی گزینه3به عنوان سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی، نمره کل چهار یعنی گزینه4 به عنوان سبک یادگیری یعنی سبک یادگیری آزمایشگری فعال در نظر گرفته مي‌شود. نمره ای که از بقیه نمره‌ها بیشتر است، بیان کننده سبک یادگیری غالب آزمودنی خواهد بود. در جدول(3-5) نحوه محاسبه این نوع سبک یادگیری آمده است. در این جدول AE (آزمایشگری فعال)، CE (مفهوم سازی انتزاعی)، (RO )، تأملی، (AC) مشاهده می شود از تفریق نمرات آزمایشگری فعال – تجربه‌آزمایشگری علمی به دست می آید.
جدول 3- 5: نحوه محاسبه سبک یادگیری کلب
انطباق یابنده
AE-RO≥4, AC-CE≤6 واگرا
AE-RO≤4, AC-CE≤6
همگرا
AE-RO≥4, AC-CE≥6 جذب کننده
AE-RO≤4, AC-CE≥6
4- پرسشنامه بررسی نگرش ابتدایی دانشجویان: از ابزار پرسشنامه نگرش در ابتدا قبل از شروع تدریس استفاده گردید که هدف، شناسایی نگرش کلی دانشجویان نسبت به درس می‌باشد. این پرسشنامه شامل ده گویه بسته پاسخ پنج ارزشی (کاملا موافق، بی نظر، مخالف، کاملا مخالف) است. برای تهیه این گویه‌ها از پژوهش جودی قاسمکندی(1391) استفاده شده و سپس با انجام تغییراتی در پژوهش حاضر استفاده گردید( پیوست شماره چهار).
روایی و پایایی پرسشنامه های فرایند طراحی انگیزشی کلر
1- روایی و پایایی پرسشنامه بررسی علاقه به درس: روایی و پایایی پرسشنامه بررسی علایق فراگیران (CIS) نیز توسط کلر مورد بررسی قرار گرفته است که در این پژوهش نیز از نتایج روایی و پایایی برگرفته از تحقیقات ایشان استفاده می‌گردد که در جدول زیر آمده است:
شاخص پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ
توجه 84/0
ارتباط 84/0
اطمینان 81/0