تحقیق درمورد مولفه های هوش هیجانی و هوش هیجانی گلمن

5-3. محدودیت های تحقیق: 98
5-4.پیشنهادات 99
5-4-1. پیشنهاد های پژوهشی : 99
5-4-2. پیشنهاد های کاربردی 99
فهرست منابع 102
منابع فارسی 102
پیوست 114
فهرست جدول ها
جدول 2-1. مدل چهار شاخه اي مایر و سالووي از هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 54
جدول 2-2. مدل هوش هیجانی بار- ان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
جدول2-3. مدل هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
جدول 3-1.معرفی سؤالات مربوط به هر یک از مقیاس ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 77
جدول 3-2. همبستگی بین تک تک ماده های پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان(حاج یحیی) با نمره کل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول شماره 3-3. همبستگی بین عوامل چهارگانه پرسشنامه ی سنجش خشونت نسبت به زنان(حاج یحیی)………………………………… 80
جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سطح تحصیلات……………………………. 83
جدول4-2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب طول مدت زندگی زناشویی………… 84
جدول4-3 .توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن………………………………………………. 85
جدول4-4. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب مقطع تدریس ……………………………….86
جدول4-5. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سابقه تدریس………………………………. 87
جدول4-7.ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن……………………………. 89
جدول 4-8 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی خشونت اعمال شده علیه معلمان زن بر اساس مولفه های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول 4-9. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر خشونت اعمال شده علیه معلمان زن بر اساس مولفه های هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90